28. Elintarviketeollisuuden rakenteen, kannattavuuden ja kansainvälistymisen kehitys Suomen EU-jäsenyyden aikana

Raija VOLK, Kalle LAAKSONEN, Panu KALLIO JA Mikko MÄKIMATTILA. 2000.  ELINTARVIKETEOLLISUUDEN RAKENTEEN, KANNATTAVUUDEN JA KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYS SUOMEN EU-JÄSENYYDEN AIKANA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 28. 78 s. ISBN 952-5299-12-0, ISSN-1455-4623

TIIVISTELMÄ: Työpaperissa tarkastellaan Suomen elintarviketeollisuuden kehitystä Suomen EU-jäsenyyden aikana. Tarkastelussa pyritään vertaamaan elintarvikesektorin eri toimialojen kehitystä ja yritysten kannattavuutta avautuneiden markkinoiden aikana. Useimmilla toimialoilla sopeutuminen tuleviin markkinamuutoksiin aloitettiin jo vuosia ennen varsinaista EU-jäsenyyden alkua. Rakennemuutosten ja rationalisoinnin tuloksena tuottavuus ja kannattavuus paranivat eri toimialoilla 1990-luvun alkupuolella. Myös vakavaraisuus kohosi selvästi. Vuosikymmenen puolivälissä vienti kasvoi erityisesti Venäjälle. Toimipaikkojen lukumäärä on supistunut monilla aloilla, erityisesti meijeri- ja panimoteollisuudessa. Venäjän elokuussa 1998 alkaneen talouskriisin seurauksena markkinahinnat ja vienti laskivat. Tämän vuoksi monien elintarvikeyritysten kannattavuus aleni selvästi 1990-luvun lopussa. Tilanne oli vaikein yrityksillä, jotka veivät paljon Venäjän markkinoille. Rakennemuutokset ovat johtaneet yritysostoihin ja fuusioitumiseen myös yli rajojen. Osa kansainvälistyneimmistä suomalaisista yrityksistä on myyty ulkomaille tai fuusioitu ulkomaisten yritysten kanssa. Elintarvikesektorin tulevaisuuden haasteista yksi liittyy kotimaisen raaka-aineen saatavuuteen, joka voi supistua Agenda 2000 uudistuksen ja EU:n itälaajentumisen seurauksena.

Avainsanat:  Suomen elintarviketeollisuus, elintarvikeyritykset, elintarviketeollisuuden kannattavuus

Raija VOLK, Kalle LAAKSONEN, Panu KALLIO JA Mikko MÄKIMATTILA. 2000. THE STRUCTURE, PROFITABILITY AND INTERNATIONALISATION OF THE FINNISH FOOD INDUSTRY DURING THE MEMBERSHIP IN THE EU.  Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 28. 78 p. ISBN 952-5299-12-0, ISSN-1455-4623.

ABSTRACT: This working paper focuses on the development of the Finnish food industry in the 1990s and especially during the first years of the membership in the European Union. The profitability and the changes in the structure of the firms in different branches are analysed. In most branches adjustment started several years before the membership in the EU. As a result of the structural adjustment and rationalisation the productivity and profitability increased at the beginning of the 1990s. Also the solidity increased rapidly. In the middle of the decade exports to Russia grew, too. Because of the rationalisation the number of plants and working places has decreased, especially in  the dairy and brewing sectors. As a result of the economic crisis in Russia in August 1998 market prices and exports decreased. Therefore, the profitability of many food companies has decreased considerably towards the end of the 1990s. The situation has been most difficult in the companies which exported to Russia in large amounts. The structural changes have resulted in some mergers in Finland and acquisitions of foreign companies, too. The most internationalised Finnish food companies have been acquired by foreign firms. One of the biggest future challenges of the Finnish food sector will be the supply of domestic raw material to the food industry. The supply may decrease as a result of  the Agenda 2000 programme and the eastern enlargement of the European Union.

Key words: Finnish Food Industry, Food Companies, Profitability of the Food Industry