140. Ekosysteemipalveluiden tuotanto yhteistoimintaverkostoissa

Anna-Kaisa Rämö – Paula Horne – Eeva Primmer. 2012. EKOSYSTEEMI PALVELUIDEN TUOTANTO YHTEISTOIMINTAVERKOSTOISSA. PTT työpapereita 140. 52 s. ISBN 978-952-224-109-2 (painettu), ISSN 1455-4623 (painettu), ISBN 978952-224-110-8 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa selvitettiin metsänomistajien asenteita metsien hoitoa ja ekosysteemipalveluiden tuotantoa kohtaan haastattelemalla METSO-yhteistoimintaverkostojen, maisemanhoitoalueiden ja yhteismetsien edustajia. Edustettuina oli yhdeksän eri verkostoa ja haastattelut tehtiin eri puolilla Suomea vuosien 2010 ja 2011 aikana. Tulosten mukaan puuntuotanto on metsänomistajien yleisimmin tunnistama ekosysteemipalvelu. Se on myös tärkein metsien käyttömuoto valtaosalle metsänomistajista. Metsänomistajat ovat kuitenkin yleisesti valmiita ottamaan toimenpiteissään huomioon myös muita käyttömuotoja, kuten esimerkiksi virkistyskäytön. Yhteistoimintaa luontoon liittyvissä asioissa ei metsänomistajien välillä juuri ollut. Metsien tuottamien hyötyjen tuotteistaminen oli verkostoissa myös vähäistä, eikä metsänomistajilla juuri ollut kaupallista ajattelua ekosysteemipalveluiden yhteydessä. Hankkeiden onnistumisen kannalta esiin nousi kolme keskeistä tekijää: Luottamus eri osapuolten välillä, maanomistajien myönteinen asenne sekä hyvä tiedottaminen ja tiedon jakaminen.

Asiasanat: Ekosysteemipalvelu, yhteistoimintaverkosto, tuotteistaminen. 
 
Anna-Kaisa Rämö – Paula Horne – Eeva Primmer. 2012. PRODUCTION OF     ECOSYSTEM SERVICES IN COOPERATION NETWORKS. PTT Working Papers 140. 52 p. ISBN 978-952-224-109-2 (printed), ISSN 1455-4623 (printed), ISBN 978-952224-110-8 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: This study examined Finnish non-industrial private forest owners’ attitudes towards management of forests and production of ecosystem services. The analysis is based on interviews with representatives of METSO cooperation networks, landscape conservation areas and jointly owned forests, representing altogether nine different networks. The interviews that covered a range of different geographical areas in Finland were conducted during the years 2010 and 2011. The results indicate that wood production is the most commonly recognized ecosystem service by Finnish forest owners. Extracting wood is also the most common way to utilize the forest by the owners. When conducting forestry operations, forest owners are however, usually willing to consider also other forms of use, such as recreation. Overall, cooperation between forest owners in biodiversity matters is not common. Development of marketable products and services or broader business thinking related to ecosystem services was also quite uncommon in the networks. There seem to be three key factors that contribute to the success of network projects: Trust between the partners, landowners’ positive attitude and wellorganized extension and information sharing.

Keywords: Ecosystem services, cooperation network, business development