22. Dynamic Dividend Behaviour of Finnish Firms and Dividend Decision under Dual Income Taxation

Karikallio, Hanna. DYNAMIC DIVIDEND BEHAVIOUR OF FINNISH FIRMS AND DIVIDEND DECISION UNDER DUAL INCOME TAXATION. PTT Publications 22/ PTT julkaisuja 22. pp.298. ISBN 978-952-224-050-7 (nid), ISBN 978-952-224-051-4 (pdf), ISSN 0357-5055 (nid), ISSN 1796-4768 (pdf).

Tiivistelmä: Väitöskirjassa tarkastellaan viidessä esseessä suomalaisten yritysten osinkopolitiikkaa, osinkoverotuksen vaikutusta yritysten rahoituspäätöksiin sekä yritysten käyttäytymistä eriytetyssä tuloverojärjestelmässä. Lisäksi arvioidaan vuoden 2005 yritys- ja pääomatuloverouudistuksen vaikutuksia osingonjakoon ja investointeihin. Ensimmäisessä esseessä tulokset osoittavat, että osingoilla on tietosisältöä, johon markkinat reagoivat. Pörssiyhtiöiden osingonjako seuraa hyvin kuuluisaa Lintnerin mallia. Pörssin ulkopuolisissa yrityksissä osinkopäätös on sen sijaan tiukasti sidottu tuloskehitykseen ja investointimahdollisuuksiin. Toisessa esseessä tarkastellaan osinkoverotuksen vaikutuksia yrityksen rahoituspolitiikkaan. Voidaan todeta, että mitä paremmin pystytään eristämään yritysjoukko, jonka rahoitusmahdollisuudet ovat rajalliset, sitä selvemmin osinkoverotuksen ”uusi näkemys” saa tukea. Kolmannessa esseessä analysoidaan eriytettyä tuloverojärjestelmää tehokkuusnäkökulmasta. Osoitamme, että ansiotulo-osinkoja on muunnettu kevyemmin verottaviksi pääomatulo-osingoiksi erityisesti investoimalla yritykseen lisää finanssivarallisuutta. Verotus ei kuitenkaan ole vääristänyt yritysten optimaalista reaalipääomakantaa. Neljännessä esseessä tarkastellaan muutoksia yritysten osinko- ja investointipäätöksissä vuoden 2005 verouudistusta edeltävinä vuosina. Yritykset, jotka ennakoivat osinkoverotuksensa kiristyvän, lisäsivät osingonjakoaan tilastollisesti merkitsevällä tavalla. Osinkojen kasvuun ei kuitenkaan yhdisty investointiaktiivisuuden lasku; sen sijaan listaamattomilla yrityksillä on nähtävissä velkaantuneisuuden lisääntymistä. Viidennessä esseessä tarkastellaan yritysten reaktioita vuoden 2005 verouudistukseen. Tulosten mukaan yritysten osingot alenivat hieman enemmän niissä listaamattomissa osakeyhtiöissä, joiden osinkoverotus kiristyi. Kyseessä saattaa olla lyhyen aikavälin ajoitusvaikutus. Investoinnit eivät muuttuneet.

Asiasanat: osingot, rahoitus, osinkoverotus, paneeliaineisto

Karikallio, Hanna. DYNAMIC DIVIDEND BEHAVIOUR OF FINNISH FIRMS AND DIVIDEND DECISION UNDER DUAL INCOME TAXATION. PTT Publications 22/ PTT julkaisuja 22. pp.298. ISBN 978-952-224-050-7 (nid), ISBN 978-952-224-051-4 (pdf), ISSN 0357-5055 (nid), ISSN 1796-4768 (pdf).

Abstract: The dissertation uses five essays to study the dividend policy of Finnish firms, the effect of dividend taxation on the financial decisions of firms, and the behavior of firms under the system of dual income taxes. In addition, the effects of the 2005 capital and corporate income tax reform on the dividend distribution and investments are evaluated. The first essay shows that dividend contains information to which the markets react. The dividend distribution of listed Finnish firms follows the famous Lintner model well. In non-listed firms the dividend decision is strictly based on profit development and investment opportunities. The second essay examines the effects of dividend taxation on firm’s financial policy. It may be concluded that the better a group of firms with limited financial opportunities is isolated, the clearer support is given to the “new” view of dividend taxation. The third essay analyzes the dual income tax system from an efficiency perspective. We show that earned income dividend has been turned into capital income dividend with lighter taxation especially through investing more financial property to the firm. However, taxation has not distorted the optimal real capital stock of firms. The fourth essay examines the changes in firm decisions on dividend and investments in the years before the 2005 tax reform. According to the results, firms which anticipated dividend taxation to tighten increased dividend distribution to a statistically significant extent. Nevertheless, the increase in dividend is not accompanied by a decrease in investment activity; instead, the level of indebtedness in non-listed firms grew. The fifth essay studies the reactions of firms to the 2005 tax reform. According to the results, firm dividend was slightly decreased in those non-listed firms where dividend taxation was tightened. This may, however, be a short-term timing effect. Investments did not change.

Key words: dividend, financing, dividend taxation, panel data