170. Cross-commodity Price Transmission and Integration of the EU Livestock Market of Pork and Beef: Panel Time-series Approach

Karikallio, H. 2015. CROSS-COMMODITY PRICE TRANSMISSION AND INTEGRATION OF THE EU LIVESTOCK MARKET OF PORK AND BEEF: PANEL TIME-SERIES APPROACH. Working Papers 170. 102 p. ISBN 978-952224-170-2 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: At this study we analyze horizontal cross-commodity price transmission and integration of the EU livestock market of pork and beef. The study seeks to investigate whether or not there are short-term and long-term relationships between pork and beef prices in the EU. Our focus is on cross-commodity price transmission which provides valuable insights into market integration and efficiency. We utilize recently developed panel time-series techniques. Our data consists of monthly data on pork and beef prices in the EU member states during the period from February 1995 to June 2014. The estimation results reveal that there exists bi-directional relationship between pork and beef prices in the EU in long run. Cross-commodity price transmission between pork and beef has increased remarkably during the past ten years in the EU15 member states. Also the convergence to the equilibrium has sped up. In short run, we found evidence only for price transmission from pork prices to beef prices, not vice versa. Overall, short-run dynamics is significantly different in the EU livestock market compared to long run dynamics.

Key words: Price transmission, market cointegration, panel time-series, pork and beef prices 
 
Karikallio, H. 2015. HINTASIIRTYMÄT JA INTEGRAATIO EU:N SIANLIHA- JA NAUDANLIHAMARKKINOIDEN VÄLILLÄ: PANEELI-AIKASARJOJEN ANALYYSI. PTT työpapereita 170. 102 s. ISBN 978-952-224-170-2 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan EU:n lihamarkkinoiden integraatiota analysoimalla tuottajahintamuutosten välittymistä sianliha- ja naudanlihamarkkinoiden välillä. Tutkimuksessa selvitetään, onko sianlihan ja naudanlihan tuottajahintojen välillä lyhyen tai pitkän aikavälin yhteyttä ja tasapainoa. Mielenkiinnon kohteena on siis hintasiirtymät hyödykemarkkinoiden välillä, mikä tarjoaa arvokasta tietoa markkinoiden integroitumisesta ja tehokkuudesta. Empiirinen analyysi perustuu viime vuosina kehitettyihin paneeli-aikasarjamenetelmiin. Tutkimuksessa hyödynnettävä aineisto koostuu EU-maiden sianlihan ja naudanlihan kuukausittaisista tuottajahinnoista 2/19956/2014. Tulokset osoittavat, että sianlihan ja naudanlihan tuottajahinnan välillä on EU:ssa kaksisuuntainen pitkän aikavälin tasapaino. Hintasiirtymät ovat voimistuneet ja nopeutuneet huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lyhyen aikavälin tarkastelu osoittaa, että hintasiirtymiä tapahtuu vain sianlihan tuottajahinnoista naudanlihantuottajahintaan, ei toisinpäin. Kaiken kaikkiaan EU:n lihamarkkinoiden lyhyen aikavälin hintadynamiikka on hyvin erilainen verrattuna pitkän aikavälin dynamiikkaan.

Asiasanat: Hintasiirtymä, markkinaintegraatio, paneeli-aikasarja, lihan tuottajahinnat.