50. Competence and Image of Wood on the German Building Material Markets

Erno JÄRVINEN & Ritva TOIVONEN & Raija-Riitta ENROTH. 2001. COMPETENCE AND IMAGE OF WOOD ON THE GERMAN BUILDING MATERIAL MARKETS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No.50. 74 p. ISBN 952-5299-46-5, ISSN 1455-4623

ABSTRACT: This survey study focuses on wood-related opinions of German companies selling wood products. The image of wood is described, as well as critical product characteristics when companies purchase wood products. The data comprises interviews of 75 companies or business units selling wood products. These companies represent 75 % of the value of the total German construction material trade. Overall, the results indicate that visual properties, usability (like lightness and workability) and environmental quality are the main strengths of wood. Especially important these are in marketing of wood products for inner decoration and for furniture manufacturing. Certain technical properties (like strength) and market properties are the main relative weaknesses of wood; price and quality of wood products are perceived as only moderately stable. The results also indicate that the Finnish wood product suppliers could increase their activity in marketing (domestic suppliers are perceived more active than foreign ones). Marketing and product development could be based on the particular strengths of wood. Particularly, the human health dimension deserves more emphasis in marketing and in research. End-users could be taken into consideration even more strongly when developing marketing communication. Developing product information and marketing material targeted at endconsumers, and providing this material for the use of the retailer companies could be helpful. For example, the German construction material companies stressed the need for image campaigns to promote the use of wood among end-consumers. This could be an opportunity for cooperation between suppliers of primary products and retailers.

Key words: Construction material markets, quality, wood products, marketing, Germany.

Erno JÄRVINEN & Ritva TOIVONEN & Raija-Riitta ENROTH. 2001. PUUN VAHVUUDET JA IMAGO RAKENNUSMATERIAALINA SAKSAN RAKENNUSTARVIKEMARKKINOILLA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 50. 74 s. ISBN 952-5299-46-5, ISSN 1455-4623

TIIVISTELMÄ: Tässä survey-tutkimuksessa kuvataan puutuotteisiin liittyviä mielipiteitä sekä puun imagoa puutuotteita myyvien saksalaisyritysten keskuudessa. Lisäksi tarkastellaan näille yrityksille tärkeitä tuoteominaisuuksia, joiden perusteella puutuotteet valitaan tuotevalikoimaan. Tutkimuksen aineiston muodostaa 75 saksalaista, puutuotteita myyvää yritystä / liiketoimintayksikköä. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kattaa noin 75 % Saksan vuotuisesta rakennustarvikekaupasta. Tulosten mukaan puun ulkonäkö, käyttöominaisuudet (kuten keveys ja työstettävyys) ja ympäristöystävällisyys ovat puun vahvuuksia. Nämä ominaisuudet ovat erityisen tärkeitä markkinoitaessa sisustuspuutuotteita ja puutuotteita huonekaluteollisuudelle. Eräät tekniset ominaisuudet (kuten lujuus) ovat puun suhteellisia heikkouksia. Suomalaisten puutuotevalmistajien kannalta markkinoinnin tehostaminen saattaisi olla hyödyllistä, sillä haastateltujen yritysten mielestä saksalaistoimittajat ovat markkinoinnissaan ulkomaisia toimittajia aktiivisempia. Markkinoinnin kehittämisessä voitaisiin hyödyntää puun erityisiä vahvuuksia, eli miellyttävää ulkonäköä, hyvää yleistä imagoa, tyylikkyyttä, puun positiivisia käyttöominaisuuksia ja ekologisuutta. Yritykset näkivät ympäristöystävällisyyden tärkeimpänä piirteenä sen, että tuote on terveydelle turvallinen, joten puun terveysominaisuuksiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota tutkimuksessa ja markkinoinnissa. Sahojen ja levytuotteiden valmistajien tulisi huomioida myös lopulliset kuluttajat kehittäessään markkinointiviestintäänsä, sillä loppukäyttäjille tarkoitettu, puutuotteita myyvien yritysten kautta tarjottua tuoteinformaatiota pitäisi haastateltavien mukaan lisätä puutuotteiden menekin kasvattamiseksi. Yritykset korostivat puun imagoa nostavien, kuluttajille suunnattujen kampanjoiden tärkeyttä puun käytön edistämisessä. Rakennusmateriaalikauppiaiden ja esimerkiksi suomalaisten puutuotteita valmistavien yritysten välinen yhteistyö voisi olla hyödyllistä kampanjoiden toteuttamisessa.

Avainsanat: Rakennustarvikemarkkinat, laatu, puutuotteet, markkinointi, Saksa.