55. Cointegration of the Roundwood Markets around the Baltic Sea. An Empirical Analysis of Roundwood Markets in Finland, Estonia, Germany and Lithuania

Marko MÄKI-HAKOLA. 2002. COINTEGRATION OF THE ROUNDWOOD MARKETS AROUND THE BALTIC SEA. An empirical analysis of Roundwood markets in Finland, Estonia, Germany and Lithuania. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 55. 49 p. ISBN 952-5299-53-8, ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: In this study the level of market integration between roundwood markets in the Baltic Sea region countries is studied. Five roundwood assortments in Finland, Estonia, Lithuania and Germany are investigated on the basis of monthly price data from the years 1994-2001. Johansens method is used in analysing the degree of market integration between the countries. If cointegration is found, then also the exogeneity of prices is studied.  The results indicate that pulpwood markets are integrated to some extent, but only pine pulpwood markets were fully integrated. Birch pulpwood market have one cointegrating relation and spruce pulpwood two relations indicating partly integrated markets. The sawlog markets show no integration. This means that price development in each country is not necessarily linked with the price developments in the other countries analysed. The analysis shows no evidence of weak exogeneity in any of the assortment and country specific markets.   These results suggest that the Baltic Sea region is not a single market for roundwood. However, further studies using different data are needed to understand the relations and price development in the roundwood market of the Baltic Sea region.

Key words: Roundwood markets, roundwood prices, market integration, cointegration analysis, Baltic Sea countries 
 
Marko MÄKI-HAKOLA. 2002. ITÄMEREN ALUEEN RAAKAPUUMARKKINOIDEN YHTEISINTEGROITUVUUS. Suomen, Viron, Saksan ja Liettuan raakapuumarkkinoiden empiirinen analyysi. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen typapereita n:o. 55. 49 p. ISBN 952-5299-53-8, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa tarkastellaan raakapuumarkkinoiden integroituneisuutta Itämeren altaan alueella. Tutkimuksessa analysoidaan viiden puutavaralajin markkinoita vuosina 1994-2001 Suomessa, Virossa, Liettuassa sekä Saksassa. Aineiston muodostavat kunkin puutavaralajin kuukausihinnat tarkastelluissa maissa. Markkinoiden yhteneväisyyttä tutkitaan Johansenin yhteisintegroituvuus menetelmällä. Mikäli yhteisintegraatio vektoreita löytyy, niin myös heikon eksogeenisuuden olemassaoloa eri maiden markkinoiden välillä testataan.   Tulokset osoittavat että markkinat ovat vain joltain osin integroituneet. Mäntykuitumarkkinat näyttäisivät olevan täysin integroituneet. Kuusikuidulle löytyy kaksi vektoria ja koivukuidulle yksi yhteisintegroituvuusvektori. Nämä tulokset kertovat jonkinasteisesta, mutta ei täydellisestä yhtenevyydestä. Mänty- tai kuusitukkimarkkinoilla ei löydy ainuttakaan vektoria ja voidaankin puhua erillisistä tukkipuumarkkinoista. Yksittäisissä maissa mänty- tai kuusitukin hintakehitys ei siis ole havaittavassa yhteydessä muiden tarkasteltujen maiden hintakehitykseen. Tulosten mukaan mikään tutkimuksessa mukana olleista maista ei näytä olevan heikosti eksogeeninen minkään puutavaralajin suhteen eli mikään maa ei osoittautunut selkeäksi hintamuutosten lähdealueeksi Itämeren alueen puumarkkinoilla.  Kaikkiaan tulosten mukaan Itämeren alueen maat eivät muodostaneet jaksolla 1994-2001 yhtenäistä raakapuumarkkina-aluetta.

Avainsanat: Raakapuumarkkinat, raakapuuhinnat, markkinoiden yhtenevyys, yhteisintegraatio, Itämeren maat