1. Cointegration in Testing Market Integration – An Empirical Analysis of Finnish Roundwood Markets

ANNE TOPPINEN – RITVA TOIVONEN. 1997. COINTEGRATION IN TESTING MARKET  INTEGRATION. An Empirical Analysis of Finnish Roundwood Markets. Pellervo Economic Research Institute Working Papers  No 1 (1997). 22 s. 
 
ABSTRACT 
 
Previous econometric studies on the Finnish roundwood market have assumed that there is a national market for timber, where stumpage prices and quantities are determined. This assumption was relevant especially during the 1980s, when the collective nationwide stumpage price agreement system existed in Finland. However, institutional changes in the negotiation system during the 1990s raised the need to explicitly test this assumption with recent data. In this paper we analyse long-run relationships in the Finnish roundwood markets between four geographic regions. The division of the country into southern, eastern, western and northern Finland is based on the geographic regions of stumpage price negotiations in 1995–1996.  
 
First, the aim of our study is to analyse whether regional price development between  various wood assortments, in our case pine and spruce sawlogs and pine and spruce pulpwood, vary from each other. Using Johansen’s multivariate cointegration tests and monthly stumpage prices for 1985–96, a hypotheses full market integration could not be rejected for pine sawlogs, but the hypotheses was rejected for other assortments. Acceptance of full market integration only in pine sawlog markets may be due to relatively lower market concentration in these markets, i.e. there exists a number of independent sawmills enhancing competition in the market. Although independent sawmills are also active in the spruce sawlog market, the relatively smaller share of spruce in the forest resources in northern Finland could differentiate these markets. 
 
Second, direction of causality between regional stumpage prices (assortment specific markets) was also studied in the cointegration framework by testing the hypothesis of weak exogeneity of individual variables. According to the results, prices of pine sawlogs and spruce pulpwood in eastern Finland were found to be weakly exogenous to the other prices in other regions. In pine and spruce pulpwood markets, the source of price fluctuation was found to be southern Finland. Thus, causation between regional prices mainly originates in the wood using regions, likely reflecting that demand rather than supply forces are driving the market. 
 
Our results suggest that further studies would be useful in this field. Beginning the year 1997, the negotiations on stumpage price expectations started to take place between sellers of wood and individual forest industry companies. This may decrease the role of regional factors in the market and enhance competition by splitting the bargaining power in negotiations. The effects of this structural change on relative regional stumpage prices is therefore an interesting possibility to extend this work. 
 
Keywords: regional stumpage market, stumpage prices, market integration, cointegration analysis 
 

ANNE TOPPINEN – RITVA TOIVONEN. 1997. YHTEISINTEGROITUVUUS MARKKINOIDEN YHTENEVYYDEN TESTAUKSESSA.  Suomen raakapuumarkkinoiden empiirinen analyysi. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 1 (1997). 22 s. 
 
TIIVISTELMÄ 
 
Raakapuumarkkinoiden tutkimuksessa on tavallisesti oletettu, että Suomi on yhtenäinen markkina-alue. Tämän olettamuksen testaamiseksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan markkinoiden yhtenevyyttä jaksolla 1985-1996. Analyysin kohteena ovat neljä pääpuutavaralajia eli mäntytukki, kuusitukki, mäntykuitu ja kuusikuitu.  Näiden markkinoiden alueellista yhtenevyyttä (market integration) tutkitaan Johansenin yhteisintegroituvuusanalyysilla  neljällä vuosien 1995–1996 hintasuositussopimusalueella.  
 
Tulosten mukaan kaikki aikasarjat ovat epästationaarisia ja yhteisintegroituneita. Sarjojen 
 välisten tasapainorelaatioiden perusteella markkinoiden alueellinen yhtenevyys näyttäisi pätevän vain mäntytukin osalta. Mäntytukilla markkinoiden valtakunnallisen yhtenevyyden taustalla lienee itsenäisten sahojen kilpailua lisäävä vaikutus. Kuusitukin markkinat eivät kuitenkaan osoittautuneet valtakunnallisiksi, vaikka itsenäisiä sahoja on myös kuusitukkimarkkinoilla. Tämä saattaa johtua siitä, että kuusen osuus puustosta pienenee pohjoista kohti mentäessä, mikä erilaistaa kuusitukin markkinoita mäntytukkia voimakkaammin.  
 
Kunkin puutavaralajin kohdalla eri alueiden hinta-aikasarjojen välisiä vaikutussuhteita tutkittiin testaamalla yhteisintegroituvuusanalyysin puitteissa muuttujien heikkoa eksogeenisuutta. Järvi-Suomi on mäntytukilla ja kuusikuidulla ollut eksogeeninen,  eli alue on ollut hintavaihteluiden lähde. Mänty- ja kuusikuidulla Etelä-Suomen hinnat ovat vaikuttaneet hintoihin muualla maassa. Hintamuutokset näillä runsaasti puuta käyttävillä alueilla ovat siis siirtyneet muualle Suomeen, mikä voi kuvastaa markkinoiden olevan pikemminkin kysyntä- kuin tarjontavetoiset. Käytännössä puutavaralajien markkinoiden erilaisuus ja alueellinen luonne korostavat esimerkiksi puutavaralajeittaisen ja alueellisen markkinainformaation merkitystä. Eri alueiden merkitys hintamuutosten lähteinä antaa myös hyödyllistä tietoa markkinoiden muutoksia ennakoitaessa.  
 
Saatujen tulosten perusteella näyttää siltä, että oletus valtakunnallisista puumarkkinoista ei pitäisi koko tutkitulla ajanjaksolla paikkaansa. Valtakunnallisten markkinoiden oletus oli perusteltu erityisesti 1980-luvulla täsmällisten hintasuositussopimusten aikakaudella, mutta 1990-luvun voimakkaat muutokset sopimuskäytännössä voivat olla yhteydessä puumarkkinoiden rakennemuutoksiin. Periaatteessa yrityskohtaiset neuvottelut kantohintaodotuksista lieventävät markkinoiden alueellisuutta ja lisäävät kilpailua raakapuumarkkinoilla hajottamalla osapuolten neuvotteluvoimaa. Siksi sopimusjärjelmän muutosten yhteys alueellisiin kantohintoihin on kiinnostava jatkotutkimusaihe tälle työlle.

Avainsanat:   kantohinnat, aluemarkkinat, markkinoiden yhtenevyys, yhteisintegroituvuus