149. Biokaasutus lannankäsittelyn vaihtoehtona

Perttu Pyykkönen – Stefan Bäckman – Veli-Matti Tuure – Markku Lätti.  2013.  BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA. PTT työpapereita 149. 42 s. ISBN 978-952-224-125-2 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa selvitettiin maatilatason biokaasulaitoksen kannattavuusedellytyksiä ja vaikutusta tilan työmäärään. Lannankäsittelyä arvioitaessa perusvaihtoehtona tarkasteltiin kotieläintilaa, jonka vuotuinen lantamäärä vastasi noin 140 lehmän tilaa. Lietteen käyttäminen perinteiseen tapaan vaatii runsaan 200 tunnin työmäärän. Jos lanta toimitetaan biokaasulaitokselle, eikä tila ota sitä takaisin lannoitekäyttöön, työmäärä vähenee noin 23 %. Jos lanta otetaan takaisin, työmäärä lähes kaksinkertaistuu perusvaihtoehtoon verrattuna. Jos tila rakentaa oman vain lantaa käyttävän biokaasulaitoksen, työmäärä kohoaa yli nelinkertaiseksi. Jos lannan lisäksi käytetään muuta biomassaa, nousisi työmäärä yli kahdeksankertaiseksi. Tehtyjen laskelmien mukaan edellytykset kannattavaan biokaasuntuotantoon ovat varsin rajalliset. Jos kaasu hyödynnettäisiin myymällä sillä tuotettu sähkö yleiseen verkkoon, pitäisi sähkön hinnan olla yli 50 % laskelmassa oletettua nykytasoa korkeampi, jotta investointia kannattaisi harkita. Jos maatilakokoisen laitoksen olisi mahdollista päästä takuuhinnan (0,0835 €/kWh) piiriin, investoinnin kannattavuus paranisi huomattavasti. Silloinkin kannattavuusehto täyttyisi vain, jos tämän takuuhinnan lisäksi investointia tuettaisiin merkittävästi (suuruusluokka 40 %). Jos biokaasulla tuotetun energian pystyisi hyödyntämään omalla tilalla, investoinnin kannattavuus paranisi huomattavasti. Maatilakokoluokan biokaasutuotannon edistämiseksi ehdotetaan, että tukiehtoja höllennetään mm. sallimalla investointituki takuuhinnan ohelle ja muuttamalla omaan käyttöön tuotetun sähkön siirtohinnoittelua.

Asiasanat: biokaasu, työmäärä, kannattavuus. 
 
Perttu Pyykkönen – Stefan Bäckman – Veli-Matti Tuure – Markku Lätti.  2013. BIOGAS PRODUCTION AT FARM LEVEL. PTT Working Papers 149. 42 p.

Abstract: The study examined the profitability of a biogas plant at farm-level. The    analyses were based on different variations of 140 cow farm. The traditional manure management practices require over 200 hours of work. If manure is delivered to the  biogas plant (outside the farm) the work load is reduced by about 23%. If the manure is taken back the work load is almost doubled compared to the baseline scenario. If the farm builds an own biogas plant the workload is more than quadruple compared to the baseline scenario. If other forms of biomass are used in addition to sludge the work load increases even more. According to our economic analysis the possibilities for profitable biogas production at farm level are quite limited. If the gas were utilized by selling the electricity produced to the public network, the electricity price should be more than 50% higher than current level in order the investment to be profitable. If it would be possible to receive a guaranteed price (0.0835 €/kWh), the profitability of the investment would improve significantly. However, even in this case the investment support should be granted in addition to the price. If the produced energy could be consumed at the farm, the profitability would improve significantly. For promotion of biogas production at farm level the study suggests several policy changes.

Key words: biogas, work load, profitability.