180. Biokaasu, metsähake ja puupolttoaineet

Määttä, K. 2016: BIOKAASU, METSÄHAKE JA PUUPOLTTOAINEET. Eräiden uusiutuvien energialähteiden sääntelystä ja sääntelyn kehittämistarpeista. PTT Työpapereita 180. 87 s. ISBN 978-952-224-188-7 (pdf) ISSN 1796-4784 (pdf)

Abstrakti: Tutkimuksessa on syvennytty kysymykseen siitä, miten metsähakkeen, puupolttoaineiden ja biokaasun käyttöä energialähteenä on säännelty; kuinka tarkoituksenmukaisena nykysääntelyä voidaan pitää; minkälaisia kehittämistarpeita näiden uusiutuvien energialähteiden käytön sääntelyssä on. Arvioinnin lähtökohtana oli uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen ensisijaisesti taloudellisilla ohjauskeinoilla. Ohjauksen kustannustehottomuuden taustalla oli havaittavissa lukuisia tekijöitä, kuten tavoitteenasettelu, oikeudellinen epävarmuus, sääntelytaakan suuruus, säädösten paljous ja ylisääntely sekä yleisesti viranomaisten ja toiminnanharjoittajien välinen epäsymmetrisen informaation ongelma. Keinoja ohjauksen kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi on myös lukuisia kattaen erityyppiset taloudelliset tuet, veroohjauksen, informaatio-ohjauksen ja näiden ohjauskeinojen yhdistelmät. 

Avainsanat: biokaasu, metsähake, taloudelliset tuet, verokannustimet, informaatio-ohjaus

Määttä, K. 2016: BIOGAS, FOREST CHIPS AND WOOD FUEL. Current regulation and the need for developing regulation of selected renewable energy sources. PTT Working Papers 180. 87 p. ISBN 978-952-224-188-7 (pdf) ISSN 1796-4784 (pdf) 

Abstract: The aim of the study has been to outline by which way Finnish legislation has promoted the use of renewable energy sources; how appropriate the regulation has been; and how to amend legislation in order to promote the use of energy sources mentioned. The analysis has paid attention primarily to the economic instruments. Number of issues explained the cost-ineffectiveness of legislation, such as the setting of goals, legal uncertainty, regulatory burden, over-regulation and asymmetrical information between economic actors and authorities. On the other hand, there were several means to improve cost-effectiveness and regulatory effectiveness of the economic instruments, information regulation and mixed systems.    

Keywords: biogas, forest residues, subsidies, tax incentives, information