205. Bioenergian tuotanto ja markkinat vuonna 2007 sekä kehitysnäkymät vuoteen 2015

Terhi Latvala – Esa Aro-Heinilä – Ritva Toivonen – Erno Järvinen. 2007. BIOENERGIAN TUOTANTO JA MARKKINAT VUONNA 2007 SEKÄ KEHITYSNÄKYMÄT VUOTEEN 2015. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 205. 71 s. ISBN 978-952-5594-70-6 (NID), ISBN 978952-5594-71-3 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF).

Tiivistelmä: Peltoenergiakasveilla on merkitystä liikenteen biopolttoaineiden raaka-aineena seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 Suomessa tuotetaan biopolttoaineita sekä pelto- että metsäbiomassoista. Metsäbiomassojen ohella kotimaisista peltobiomassoista ruokohelven ja biokaasun käyttö lisääntynee sähkön ja lämmön tuotannossa. Arviolta 5-10 vuoden kuluttua puubiomassan ja muiden energiakasvien merkitys korostuu liikennepolttoaineissa. Ruokohelvellä ja metsähakkeella näyttäisi olevan potentiaalisesti myös aluetaloudellista merkitystä.

Avainsanat: bioenergia, biomassa, bioenergiamarkkinat, puumarkkinat, maataloustuotemarkkinat, maatalous, kannattavuus, aluetalous. 
 
Terhi Latvala – Esa Aro-Heinilä – Ritva Toivonen – Erno Järvinen. 2007. BIOENERGY PRODUCTION AND MARKET IN 2007 AND PROSPECTS UP TO 2015. Pellervo Economic Research Reports No.205. p. 71. ISBN 978-952-5594-70-6 (NID), ISBN 978-952-5594-71-0 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF).

Abstract: During the next about 10 years field crops will dominate as a biomass source for biofuels. In 2015 it is likely that biofuel production in Finland is based on both agricultural and forest resources. In parallel with woodbased biomass, the use of field crops such as Phalaris arundinacea and use of biogas will increase in electricity and heating energy sectors. According to current technology prospects, the use of wood-based biomass and other “new” energy crops will clearly extend the available domestic biomass sources in liquid biofuel refining and thus also increase the biofuel production in Finland. Field energy crops and wood chips seem to have potentially effect on regional economies.

Key words: bioenergy, biomass, bioenergy markets, wood markets, agricultural markets, farm profitability, regional economy.