185. Asuntomarkkinoiden alueellinen ennuste

JANNE HUOVARI – SEPPO LAAKSO – JANI LUOTO – SARI PEKKALA. 2002. ASUNTOMARKKINOIDEN ALUEELLINEN ENNUSTE. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 185, 83 s. ISBN 952-5299-59-7, ISSN 1456-3215.

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa laaditaan ennustemalli ja siihen perustuen keskipitkän aikavälin ennuste alueellisille asuntomarkkinoille. Ennustettavia asuntomarkkinamuuttujia ovat asuttu asuntokanta, asuntorakentaminen ja asuntojen hinnat. Aluksi esitellään lyhyesti Suomen asuntomarkkinoiden kehitystä ja asuntomarkkinateoriaa, jonka pohjalta ennustemalleihin valitaan selittävät muuttujat. Ennustettaville muuttujille on estimoitu ennustemallit mixed-effect -menetelmällä. Menetelmä sallii myös alueellisten asuntomarkkinoiden erojen mallintamisen. Tutkimuksessa esitellään selittävien muuttujien ja asuntomarkkinamuuttujien ennusteet suurimpien kaupunkien seutukunnille ja kuudelle eri alueaggregaatille vuoteen 2005 asti. Ennusteen mukaan asuntohintojen nousu hidastuu ja alueelliset erot kapenevat vuoden 2002 jälkeen. Pääkaupunkiseudulla hinnat pysyvät lähes vuoden 2002 tasolla ja muualla maassa hinnat nousevat vain vähän kuluttajahintoja nopeammin. Vilkkainta asutun asuntokannan kasvu ja rakentaminen on Oulun ja Tampereen seutukunnissa sekä kehyskunnissa. Pääkaupunkiseudun voimakkaimman kasvun taittaa muuttovoiton väheneminen.

Avainsanat: Asuntomarkkinat, ennuste, asuntokanta, asuntorakentaminen, asuntojen hinnat

JANNE HUOVARI – SEPPO LAAKSO – JANI LUOTO – SARI PEKKALA. 2002. REGIONAL FORECAST FOR HOUSING MARKETS. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 185, 83 p. ISBN 952-5299-59-7, ISSN 1456-3215.

ABSTRACT: This study develops a regional housing market forecast model and constructs medium-term forecasts. The forecasts are provided for the permanently occupied housing stock, housing construction and housing prices. Forecast models are derived from housing market theory, briefly discussed in the study. We estimate mixed-effect models for each of the dependent variable. The procedure allows modelling of region-specific effects. This study presents forecasts for the regions containing the biggest cities and for six aggregate regions up to 2005. According to the forecast, the rate of increase in housing prices will slow and regional housing prices will converge somewhat after 2002. In the metropolitan area of Helsinki, prices will remain almost at the level for 2002 and in other parts of the country price increases will barely exceed inflation. The regions of Oulu and Tampere and the surroundings of the capital will witness the biggest increase in housing stock, and housing construction is most active in these areas. In case of the capital area, the slowdown in the migration surplus will dampen the strongest growth in housing stock and housing construction.

Keywords: Housing markets, forecast, housing stock, housing construction, housing price.