264. Asunto-osuuskuntien toimintamallit: kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen

Seppo Leminen, Raija Heimonen, Matti Vedenkannas, Kirsi Noro. 2020. Asunto-osuuskuntien toimintamallit: kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen.

Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva asunto-osuuskuntatoimintamalleista Suomessa analysoimalla toiminnassa ja kehitteillä olevia asunto-osuuskuntia. Lisäksi tavoitteena on kehittää ja jäsentää suomalaisten tarpeisiin asunto-osuuskuntamalleja, joissa asunto-osuuskunnan perustajan, osuuskunnan ja sen omistajajäsenten, kunnan ja valtion, rakennuttajan, rahoittajan, takaajan sekä siltarahoittajan roolit vastuineen ja velvollisuuksineen ovat yksiselitteisiä. Tutkimus toimii samalla esiselvityksenä nykyisen lainsäädännön selkeydestä ja riittävyydestä asunto-osuuskuntien tarpeisiin. Tutkimuksen aineisto on koottu toiminnassa olevista sekä suunnitteilla ja rakennusvaiheessa olevista asunto-osuuskunta-asumisen hankkeista Suomessa sekä asunto-osuuskuntien analyysistä Itävallassa, Kanadassa, Norjassa ja Ruotsissa. Tutkimusmenetelmät koostuivat asunto-osuuskuntakirjallisuuteen tutustumisesta, puolistrukturoiduista haastatteluista, havainnoista sekä osallistavasta työpajatyöskentelystä. Haastatteluiden pohjalta rakennettiin nelikenttämalli, jonka mukaan asunto-osuuskuntien toimintamallit voidaan luokitella asukkaan roolin ja hallintotapansa mukaan neljään ryhmään: (1) mahdollistajavetoinen, (2) tuottajavetoinen, (3) hyödyntäjävetoinen ja (4) yhteisövetoinen malli. Asunto-osuuskunta asumismuotona on mahdollisuus kohtuuhintaisen asumisen ratkaisuksi kaupungistuvassa Suomessa. Asunto-osuuskuntien yleistymistä hidastavien esteiden suunnitelmallinen poistaminen vaatisi uudenlaista ajattelua tonttipolitiikan, kaavoituksen, rakentamisen, rahoituksen ja lainsäädännön osalta huomioiden erilaisten asumisen hallintamuotojen tasapuolinen kohtelu. Uusista asunto-osuushankkeista ei ole vielä saatavilla riittävästi toteutuneita kuluja, jotta voitaisiin varmuudella sanoa niiden toimivuudesta kohtuuhintaisen asumisen ratkaisuna kaupungistuvassa Suomessa.

Asiasanat: asunto-osuuskunta, asunto-osuuskuntalainsäädäntö, kohtuuhintainen asuminen, yhteisöllisyys, toimintamalli

Seppo Leminen, Raija Heimonen, Matti Vedenkannas, Kirsi Noro. 2020. Housing cooperatives operating models: affordable and communal living in urbanized Finland.

Abstract: The aim of the study is to give an overview of housing cooperative models in Finland by analyzing the functioning housing cooperatives and the ones in development. In addition, the aim is to develop and structure models of housing cooperatives for the needs of Finns, in which the roles of the founder of the housing cooperative, the cooperative and its owner members, the municipality and the state, the developer, the financier, the guarantor and the bridge financier, with their responsibilities and duties, are unambiguous. At the same time, the study provides a preliminary study of the clarity and adequacy of existing legislation for the needs of housing cooperatives. The research data is compiled from existing and planned and construction projects in Finland and on the analysis of housing cooperatives in Austria, Canada, Norway and Sweden. The research methods consisted of exploring housing cooperative literature, semi-structured interviews, observations and participatory workshops. On the basis of the interviews, a four-field model was designed to classify housing cooperatives’ operating models according to the role of the resident and their administration into four categories: (1) enabler-driven, (2) producer-driven, (3) utilizer-driven and (4) community-driven models. A housing cooperative as a form of housing is an opportunity to solve affordable housing in urbanizing Finland. The planned removal of obstacles to the proliferation of housing cooperatives would require a new kind of thinking in plot politics, town and place, building, financing and legislation, taking into account the equal treatment of different forms of housing management. There are not yet enough realized costs available for new housing co-operation projects to be able to say with certainty about their functionality as a solution for affordable housing in urbanizing Finland.

Keywords: housing cooperative, housing cooperative legislation, affordable housing, community, operating model