254. Asunto-osuuskunta – uusi yhteisöllinen rakentamisen ja asumisen malli

Tiivistelmä: Rakentamisen ja asumisen malleja on kehitettävä jatkuvasti toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutosten myötä. Maailmalla ja Euroopassa paljon käytetty, mutta Suomessa vain vähän hyödynnetty rakentamisen ja asumisen malli on asunto-osuuskunta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä asunto-osuuskuntarakentamisesta ja -asumisesta nyky-ympäristössä ja -yhteiskunnassa sekä kartoitettujen tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan muodostaa ja kuvata uusi asunto-osuuskuntamalli sovellettavaksi Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään kolmea tutkimusmenetelmää ja aineistoa. Nämä ovat systemaattinen kirjallisuuskatsaus olemassa olevaan kansainväliseen vertaisarvioituun asunto-osuuskuntakirjallisuuteen, sidosryhmien kuuleminen ja haastatteleminen sekä näihin liittyvä kirjallinen ja dokumenttiaineisto sekä yhteiskehittely ja työpajoissa tuotettu kirjallinen materiaali. Empiiriset aineistot analysoidaan teemoittelun ja siihen liittyvän tulkinnan keinoin. Tutkimustuloksissa perehdytään kansainvälisiin kokemuksiin asunto-osuuskunnista ja verrataan niitä Suomessa käytettyihin malleihin, kartoitetaan rakentamiseen ja asumiseen liittyvät toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutokset ja asunto-osuuskuntiin liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet sekä muodostetaan asunto-osuuskuntamalli osa-alueineen. Tutkimustulosten perusteella esitetään johtopäätöksinä keskeiset ominaisuudet ja näkökulmat, joita asunto-osuuskuntamalli tarjoaa rakentamisen ja asumisen mallien kehittämiseen ja uuden luomiseen. Lisäksi esitetään käytännön toteuttamisvaihtoehtoja sekä jatkotutkimus ja -kehitystarpeita.

Asiasanat: rakentaminen, asuminen, asunto-osuuskunta, laadullinen tutkimus

Abstract: Models of housing and construction should be developed along with the changes of the operational environment and the society. A model utilized actively around the world and the Europe but only little in Finland is a housing co-operative. The aim of this study is to increase understanding of housing co-operatives in the current environment and society and to form a model of co-operative housing based on the mapped needs and opportunities to be applied in Finland. The aim is achieved through three methods and data sets. These are systematic review of existing international peer reviewed housing co-operative literature, listening to and interviewing stakeholders and related written and documentary material, and co-creation and written material produced in workshops. The empirical data is analyzed through thematic analysis and interpretation related to it. The study familiarizes with the international experiences on co-operative housing and compares housing co-operatives with the models utilized in Finland, maps changes of the operational environment and the society related to construction and housing and the needs and opportunities related to co-operative housing, and forms a model of co-operative housing with its elements. Based on the findings, essential features and views offered by the co-operative housing model are suggested to be applied in the development and creation of models of housing and construction. Opportunities for practice and further research and development are suggested.

Key words: construction, housing, co-operative housing, qualitative research