251. Asuinrakennusten korjaustarve

Hietala, M., Huovari, J., Kaleva, H., Lahtinen, M., Niemi, J., Ronikonmäki, NM., Vainio, T. 2015. ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE. PTT raportteja 251. 86 s. ISBN 978-952-224-171-9 (painettu), ISBN 978-952-224-172-6 (PDF), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Tässä raportissa arvioidaan Suomen asuntokannan teknistä ja taloudellisesti perusteltua korjaustarvetta. Teknisen korjaustarpeen- ja kustannusten oletetaan olevan sidottuja rakennuksen ikään ja tyyppiin. Taloudellisesti perusteltu korjaustarve on puolestaan sidottu asuntojen tulevaan kysyntään.   Vuosina 2016–2025 vuotuinen tekninen korjaustarve on keskimäärin 3,5 miljardia euroa. Tilanne ei merkittävästi muutu vuosina 2026–2035. Korjaustarpeen merkittävin kasvu seuraavan 10 vuoden aikana tulee pääosin kaupunkien kerrostalojen korjaustarpeen lisääntymisestä. Omakotitalojen korjaustarve on ikärakenteen ja poistuman takia jo vähenemässä. Koko maan tasolla teknisestä korjaustarpeesta noin 92 prosenttia on myös taloudellisesta näkökulmasta perusteltua. Erot alueiden ja talotyyppien välillä ovat kuitenkin merkittävät. Erityisesti maaseutumaisten kuntien kerrostaloasunnot kärsivät kysynnän puutteesta, joten osa välttämättä korjauksille ei ole taloudellisia perusteita.  Vuotuisen korjaustarpeen lisäksi tarkastellaan tehtyjen korjausten ja korjaustarpeen välistä suhdetta pitkällä aikavälillä. Tekemättä jääneiden korjausten arvoksi on tässä tutkimuksessa arvioitu yhteensä noin 15 miljardia euroa 25 vuoden ajalta. Tämä summa pitää sisällään ainoastaan kaikkein välttämättömimmät korjaukset.

Avainsanat: Asuntokanta, tekninen korjaustarve, taloudellisesti perusteltu korjaustarve

Hietala, M., Huovari, J., Kaleva, H., Lahtinen, M., Niemi, J., Ronikonmäki, NM., Vainio, T. 2015. NEED FOR REPAIR IN FINNISH DWELLING STOCK. PTT Reports 251. 86 p.

Abstract: The purpose of this paper is to evaluate the need for repair in Finnish dwelling stock. A special attention is paid into the evaluation on the economic rationality of the need for repair. The technical need for repair and costs are assumed to be linked with the age and type of the building. The economic rationality of the need to repair is linked with the future demand for the dwelling stock.    The annual technical need for the repairs between the years 2016 and 2025 is estimated to be 3.5 billion euro on average. This will not change significantly for the years 2026 to 2035. For the upcoming ten years, the most significant increase in the need for repair comes from the urban apartment houses. The need for repair for the detached houses is already decreasing, which is result of their age structure and decrease in housing units.  At the national level, total of 92 percent of the technical need for repair is rational in the economic sense. One should notice that the differences between building types and the local areas are significant. Especially the apartment houses in the rural areas suffer from the weak demand. Thus, in those areas part of the technical needs for repairs do not have economical basis.  On top of the annual need for repairs, also the long range ratio between done repairs and need for repair are evaluated. We found that the estimated value for the undone repairs for the last 25 years is about 15 billion euro. This sum includes only the most necessary repairs.

Keywords: Dwelling stock, technical need for repair, economic rationality of the need for repair