134. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2014

Markus Lahtinen – Veera Laiho – Sami Pakarinen – Lauri Esala. 2011. ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2014. PTT työpapereita 134. 40 s. ISBN 978-952-224-087-3 (nid), ISSN 1455-4623 (nid), ISBN 978-952-224-088-0 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan asuntomarkkinoiden kehitystä alueittain vuosina 2011-2014. asuntojen hintaennusteen perusteella vuonna 2012 asuntojen hinnat laskevat koko maassa 1,8 prosenttia. Vuokrat puolestaan nousevat 4,2 prosenttia. Talouden epävarmuus vähentää kotitalouksien halua ostaa oma asunto, ja samalla vuokra-asumisen suosio kasvaa. Vuosi 2012 on asuntomarkkinoilla varsin poikkeuksellinen. Makrotalous ruokkii hintojen nousua, mutta epävarmuus saa kuluttajat varovaisiksi. Epävarmuuden hälvetessä ainekset ripeään asuntojen hintojen nousuun ovat olemassa. Omistusasuminen on vuokra-asumiseen verrattuna poikkeuksellisen edullista jo kolmatta vuotta peräkkäin. Vuosien 2013 ja 2014 osalta asuntomarkkinoiden tilanteen määrittää se, miten hyvin euroaluetta riivaava talouskriisi onnistutaan ratkaisemaan.

Raportin politiikkaosiossa keskityimme tarkastelemaan kahta toisiaan lähellä olevaa teemaa. Ensiksi raportissa paneuduttiin ns. välimallin asuntotuotantoon. Välimallin asuntotuotanto oli ensi sijassa elvytystoimi ja siten luonteeltaan väliaikainen. Vaikka yksittäisen vuoden osalta sen osuus kaikista aloitetuista asunnoista oli korkea, sen vaikutus väliaikaisena toimenpiteenä koko vuokra-asuntokantaan ja siten vuokrien tasoon on kohtuullisen rajattu. Julkisesti tuetun sosiaalisen asuntotuotannon osalta nousee esille kuntien keskeinen rooli sosiaalisessa asuntotuotannossa. Koska vuokramarkkinat kuitenkin muodostavat kokonaisuuden, myös yksityisen vuokra-asuntotuotannon kasvu olisi välttämätöntä, kun vuokralla asumista halutaan lisätä.  Yksityisen vuokra-asumisen rahoituksessa eläkerahastojen sijoituksilla voi olla merkittävä rooli.

Asiasanat: Asuntomarkkinat, ennuste, asuntorakentaminen, asuntojen hinnat, asuntojen vuokrat.

Markus Lahtinen – Veera Laiho – Sami Pakarinen – Lauri Esala. 2012. DEVELOPMENT OF REGIONAL HOUSING MARKETS TO 2014. Working Papers 134. p 40. ISBN 978-952-224-087-3 (nid), ISSN 1455-4623 (nid), ISBN 978-952-224-088-0 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: This working paper firstly presents an overview of the current state of the Finnish housing and rental markets. Secondly, the paper provides a forecast of the development of     Finnish housing prices and rents for 2011-2013. The forecast is based both on descriptive      analysis and a simple econometric forecasting model, which are used to relate the housing prices and rents to macroeconomic fundamentals of the Finnish economy. PTT forecasts an decrease 1,8 per cent for housing prices in 2012. The demand for owner-occupied housing is supported by the sluggish income growth and low interest rates. At the same time, however, continuing      uncertainty in the Eurozone  in the near future will set a  unavoidable barrier to the growth   potential of housing prices. The regional price differences will remain small and the price      development in the rest of the country will follow that of the Helsinki metropolitan area.

Key words: Housing markets, forecast, housing construction, housing price, housing rents.