131. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2013

Petri Mäki-Fränti – Markus Lahtinen – Sami Pakarinen – Lauri Esala. 2011.  ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013. PTT työpapereita 131. 29 s. ISBN 978-952-224-072-9 (PAP), ISBN 978-952-224-073-6 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF).

Tiivistelmä. Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen asuntomarkkinoiden tilannetta syksyllä 2010 sekä esitetään alueellinen ennuste vapaarahoitteisten vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen ja vuokrien kehitykselle vuosina 2011-2013. Ennuste perustuu sekä kuvaileviin tarkasteluihin, että yksinkertaiseen ekonometriseen malliin, joiden avulla asuntojen hintoja ja vuokria suhteutettiin talouden perustekijöihin Suomen eri kaupungeissa. Asuntojen nimellishintojen odotetaan nousevan vuosina 2011-2013 keskimäärin 2-2,5 prosenttia vuodessa. Asuntojen hintakehitystä tukee tällä hetkellä matala korkotaso, mistä johtuen kotitalouksien kyky hoitaa asuntolainojaan on parempi kuin vuosiin. Asuntojen kysyntää rajoittaa hidastuva tulokehitys, koska talouskasvun odotetaan asettuvan totuttua alhaisemmalle tasolle vuosina 2011-2013. Käteen jäävien tulojen kasvua tulevat hillitsemään myös julkisen talouden kiristystoimet. Alueelliset erot hinta- ja vuokrakehityksessä ovat pieniä, ja muun maan asuntohintojen odotetaan seuraavan pääkaupunkiseudun hintoja. Tutkimuksessa pohdittiin lopuksi eräitä asuntopolitiikan erityisteemoja, kuten keinoja tehostaa kaavoitetun tonttimaan rakentamista sekä mahdollisia hyötyjä asuntolainojen sitomisesta pitkiin korkoihin lyhyiden sijaan.

Avainsanat: Asuntomarkkinat, ennuste, asuntorakentaminen, asuntojen hinnat, asuntojen vuokrat. 
 
Petri Mäki-Fränti – Markus Lahtinen – Sami Pakarinen – Lauri Esala. 2011. DEVELOPMENT OF REGIONAL HOUSING MARKETS TO 2013. PTT Working Papers 131. 29 p. ISBN 978-952-224-072-9 (PAP), ISBN 978-952-224-073-6 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF).

Abstract. This working paper firstly presents an overview of the current state of the Finnish housing and rental markets. Secondly, the paper provides a forecast of the development of    Finnish housing prices and rents for 2011-2013. The forecast is based both on descriptive analysis and a simple econometric forecasting model, which are used to relate the housing prices and rents to macroeconomic fundamentals of the Finnish economy. PTT forecasts an average yearly increase of 2-2.5 per cent for housing prices in 2011-2013. The demand for owner-occupied housing is supported by the low interest rates, which strongly contribute to the ability of households to service their mortgage loans. At the same time, the sluggish income growth in the near future will set an upper limit to the growth potential of housing prices. Growth in disposable income will be suppressed by the slower than usual growth of the world economy, as well as the likely tax increases and austerity measures in the coming years. The regional price differences will, however, remain small and the price development in the rest of the country will follow that of the Helsinki metropolitan area. Some special topics in housing politics were also briefly     covered in the study. We firstly discussed measures for improving the efficiency of land use in Finland, and secondly the potential benefits of tying mortgage loans to long-term rather than short-term interest rates.

Keywords: Housing markets, forecast, housing construction, housing price, housing rents.