120. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2012

Petri Mäki-Fränti – Markus Lahtinen – Hanna Karikallio. 2010. ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2012. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 120. 32 s. ISBN 978-952-224-042-2 (PAP), ISBN 978-952-224-043-9 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF).

Tiivistelmä. Tässä työpaperissa tarkastellaan Suomen asuntomarkkinoiden tilannetta syksyllä 2009 sekä esitetään alueellinen ennuste asuntojen hintojen ja vuokrien kehitykselle vuosina 2010-2012. Suhteuttamalla asuntojen hintoja ja vuokria erilaisiin makromuuttujiin havaitaan, että asuntojen hinnat ja vuokrat ovat Suomessa terveellä pohjalla. Asuntojen reaalihintoihin on odotettavissa lähivuosina korkeintaan hienoista nousua. Palkansaajien hitaan tulokehityksen ja odotettavissa olevan korkojen nousun vuoksi markkinoilla ei siis ole välitöntä vaaraa hintakuplan muodostumisesta. Pääkaupunkiseudulla asuntojen hintojen odotetaan nousevan hieman muuta maata nopeammin. Alueelliset erot sekä hinnoissa että vuokrissa ovat kuitenkin pieniä, ja muun maan asuntohintojen odotetaan totutusti seuraavan pääkaupunkiseudun hintoja. Tutkimuksessa havaittiin myös, että matkakustannukset tasoittavat tehokkaasti asumisen hintaeroja pääkaupunkiseudun eri paikkakuntien välillä.

Avainsanat: Asuntomarkkinat, ennuste, asuntokanta, asuntorakentaminen, asuntojen hinnat, asuntojen vuokrat. 
 
Petri Mäki-Fränti – Markus Lahtinen – Hanna Karikallio. 2010. DEVELOPMENT OF REGIONAL HOUSING MARKETS TILL 2012. Pellervo Economic Research Institute No. 120. 32 p. ISBN 978-952-224-042-2 (PAP), ISBN 978-952-224-043-9 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF).

Abstract. This working paper starts with an overview to the current state of the Finnish housing and rental markets. Based both on this overview and econometric models the paper then presents forecasts for the developments of housing prices and rents in 20102012. Comparison of housing prices and rents to the macroeconomic variables of the Finnish economy suggests that the Finnish housing markets are quite well in equilibrium. The housing prices are expected to remain stable or slightly increase in real terms in the near future. Both because of the sluggishly increasing disposable income of the home buyers and the expected rise of the interest rates, there are no threat of a home price bubble in sight. In the Helsinki metropolitan area (HMA), the housing prices are expected to rise slightly faster than in the rest of the country. The regional price differences will, however, remain small and the price development in the rest of the country will follow that of the HMA. As a special topic, we examine the differences in costs of housing in the cities of HMA, adjusted for the direct and indirect travelling costs. We note that the travel expenses effectively equalize the differences in the housing costs between the cities.

Keywords: Housing markets, forecast, housing stock, housing construction, housing price, Housing rents.