77. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2008

JANNE HUOVARI – RAIJA VOLK. 2005. ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2008. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 77. 21 s. ISBN 952-5594-00-9 (PAP), ISBN 952-5594-01-7 (PDF), ISSN 1455-4623.

Tiivistelmä. Tässä työpaperissa esitellään PTT:n alueellinen asuntomarkkinaennuste vuosille 2006-2008 ja ennustemalleihin tehty päivitys. Ennusteen mukaan koko maan tasolla hinnat alenevat vuositasolla keskimäärän kaksi prosenttia vuosina 2006-2008. Hintojen lasku olisi suurinta pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa. Niissä asuntohintojen nousu on ollut viime vuosina selvästi nopeampaa, kuin mitä korkojen ja tulojen kehityksen perusteella olisi voinut odottaa. Myös rakentamisen ennustetaan vähenevän korkealta tasoltaan, jos hintojen lasku toteutuu.

Avainsanat: Asuntomarkkinat, ennuste, asuntokanta, asuntorakentaminen, asuntojen hinnat. 
 
JANNE HUOVARI – RAIJA VOLK. 2005.  DEVELOPMENT OF REGIONAL HOUSING MARKETS TILL 2008. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 77. 21 p. ISBN 952-5594-00-9 (PAP), ISBN 952-5594-01-7 (PDF), ISSN 1455-4623.

Abstract. The paper presents PTTs regional housing markets forecast for years 2006-2008 together with updated forecast models. According to model, housing prices will decrease in whole country approximately two percent per year in 2006-2008. The decline in prices is largest in the capital area and in other main cities. In those areas the price increase in resent  years  have been large than could have been anticipated from changes in interest rates and income. Also construction activity is forecasted to weaken slightly.

Keywords: Housing markets, forecast, housing stock, housing construction, housing price.