74. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2007

JANNE HUOVARI – MIKKO PAKKANEN – RAIJA VOLK. 2005. ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2007. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 74. 21 s. ISBN 952-5299-92-9 (PAP), ISBN 952-5299-93-7 (PDF), ISSN 1455-4623.

Tiivistelmä. Tässä työpaperissa esitellään PTT:n alueellinen asuntomarkkinaennuste vuosille 2004-2007 ja ennustemalleihin tehty päivitys. Alkuperäiset ennustemallit asuntohinnoille, asuntorakentamiselle ja asutulle asuntokannalle sekä malleilla tehty ennuste esiteltiin raportissa Huovari, Laakso, Luoto ja Pekkala (2002). Alkuperäisiä ennustemalleja jouduttiin estimoimaan uudelleen asuntojen hintatilastossa ja seutukuntajaossa tapahtuneiden muutosten takia. Lisäksi asuntorakentamisen mallia hieman uudistettiin ennustekyvyn parantamiseksi. Ennustemalleissa asuntomarkkinoiden kehitystä ennustetaan koron, tulojen, väestökehityksen, asuntokuntien koon ja rakennuskustannusten perusteella.

Avainsanat: Asuntomarkkinat, ennuste, asuntokanta, asuntorakentaminen, asuntojen hinnat. 
 
JANNE HUOVARI – MIKKO PAKKANEN – RAIJA VOLK. 2005.  DEVELOPMENT OF REGIONAL HOUSING MARKETS TILL 2007. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 74. 21 p. ISBN 952-5299-92-9 (PAP), ISBN 952-5299-93-7 (PDF), ISSN 1455-4623.

Abstract. The paper presents PTTs regional housing markets forecast for years 2004-2007 together with updated forecast models. Models for housing prices, construction and occupied housing stock along with the forecast were firsts published in Huovari, Laakso, Luoto ja Pekkala (2002). However, models needed updating due to change in housing prices data and regional classification. In addition model for housing construction was modified to improve forecasts. Forecast models uses forecasted variables together with information on interest rates, income, population, average size of household and construction cost.

Keywords: Housing markets, forecast, housing stock, housing construction, housing price.