6. Agenda 2000:n vaikutukset maitotiloilla

TALPILA, S-J. 1998. Agenda 2000:n vaikutukset maitotiloilla. Pellervon talou­dellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 6 (1998). 29 s. (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki). ISBN 951-8950-78-4, ISSN-1455-4623.

Tiivistelmä: Heinäkuussa 1997 EU:n komissio julkisti Agenda 2000-ehdotuksen, jos­sa määritellään EU:n maatalouspolitiikan suuntaviivat seuraavalle vuosikymmenelle. Ehdotetut uudistukset alentavat maataloustuotteiden tuottajahintoja ja lisäävät suoraa tukea.

Tutkimuksessa arvioidaan Agenda 2000:n vaikutuksia maitotiloilla. Maaseutukes­kusten Liiton ylläpitämien tarkkailutietojen perusteella muodostettiin tilamallit, jotka kuvaavat maidontuotantoon erikoistunutta tilaa kullakin tukialueella. Tarkastelu on staattista ja päätee lyhyellä aikavälillä. Tuottajahintojen oletetaan laskevan interven­tiohintoja vastaavasti.

Tilamallilaskelmien perusteella heinäkuussa 1997 julkistettu Agenda 2000-olisi alentanut maitotilojen tuloja keskimäärin 116 mk lehmää kohti. Maaliskuussa 1998 julkistettu toinen versio merkitsee maidontuottajille tulonmenetyksiä, jotka ovat tila­mallilaskelmien perusteella keskimäärin 773 mk lehmää kohti. Agenda 2000-esitys muuttaa maitotiloilla myös huomattavasti tulojen rakennetta, sillä entistä suurempi osa tuloista on tukea.

Avainsanat: Maidontuotanto, Agenda 2000, interventiohinta, katetuotto.

TALPILA, S-J. 1998. Agenda 2000 and its impacts on dairy farms. Pellervo Eco­nomic Research Institute Working Papers N:o 6 (1998), 29 p. (Pellervo Economic Research Institute PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki). ISBN 951-8950-78-4, ISSN-1455-4623.

Abstract: In July 1997 the European Comission published the Agenda 2000-proposals, which define the direction of the Common Agricultural Policy för the next ten years. The reform proposal implies cuts in agricultural producer prices and increased direct subsidies.

This study evaluates the impacts ofthe Agenda 2000 on dairy farms. Farm models based on data collected by the Rural Advisory Centre are constructed. These farm models depict farms, which specialise in dairy production in different agricultural support areas. The analysis is static and its results are valid in the short run. The cuts in agricultural producer prices are assumed to equal the cuts in the intervention pnces.

The calculations made with the farm models show that the Agenda 2000 published in July 1997 would cut the incomes of dairy farms on average by 116 mk per cow. The second proposal of the Agenda 2000 published in March 1998, would cause an ave­rage income loss of 773 mk per cow. The Agenda 2000 changes substantially the structure of incomes on dairy farms as the amount of subsidies is bigger than before the reform.

Key words: Dairy production, Agenda 2000, intervention price, gross margin.