Investoinnit ja kasvava kysyntä nostavat metsäteollisuuden vientiä ensi vuonna

PTT-ennuste metsäsektori – Metsäteollisuus syksy/2015

Metsäteollisuuden viennin arvo kasvaa tänä vuonna selvästi sellu- ja kartonkiteolli-suuden vetämänä. Sahatavaran vientiä painaa heikko hintakehitys. Ensi vuonna investoinnit ja kasvava kysyntä nostavat metsäteollisuuden tuotantoa. Vientiarvolta tärkeimmän tuotteen, paperin, vienti putoaa kuitenkin selvästi kumpanakin vuonna.

Paperin tuotanto vähenee huomattavasti, kartongin tuotanto kasvaa

Paperin tuotanto vähenee Suomessa tänä vuonna 3–4 prosenttia ja ensi vuonna 3–5 prosenttia. Vientiä vähentävät ilmoitetut tai jo toteutuneet koneiden sulkemiset ja heikko kysyntä Euroopassa. Vientihinta nousee kuitenkin viime vuotta korkeammaksi. Alenevasta tuotannosta huolimatta paperiteollisuus tuottaa edelleen noin 40 prosenttia metsäteollisuuden vientituloista.

Kartongin tuotantomäärä kasvaa Suomessa tänä ja ensi vuonna selvästi kapasiteetin kasvaessa ja kysynnän säilyessä melko hyvänä. Kasvu on erityisen suurta ensi vuonna uuden kapasiteetin ollessa jo käytössä. Kartongin keskimääräinen hinta ei kuitenkaan nouse tarjonnan kasvaessa.

Sellun vientihinta korkea

Sellun vienti Suomesta kasvaa tänä ja ensi vuonna. Lisääntyvää vientiä tukevat kapasiteetin laajennukset. Euron tämän vuoden keskikurssin heikentyminen suhteessa dollarin keskikurssiin nostaa keskimääräisen vientihinnan yli kahdeksan prosenttia viimevuotista korkeammaksi. Ensi vuonna hinta laskee selvästi globaalin sellun tuotantokapasiteetin kasvaessa. Havusellun markkinatilanne säilyy pitkällä aikavälillä melko tasapainoisena.

Sahatavaramarkkinoita leimaa epävarmuus

Sahateollisuudelle vuosi on ollut haasteellinen eikä loppuvuoden näkymiin odoteta helpotusta. Sahatavaran tuotanto laskee 3–4 prosenttia vuonna 2015. Lyhyen aikavälin näkymiä painaa epävarmuus vientimarkkinoilla. Kotimaan toimitukset laskevat heikon rakentamisaktiivisuuden johdosta. Euron vahvistuminen pääkilpailijamaiden valuuttoihin nähden on heikentänyt kilpailukykyä. Ylitarjonnan vuoksi vientimäärä nousee tänä vuonna vain lievästi ja vientihinta laskee.

Puutuotteiden tarve kotimaassa ja vientimarkkinoilla kasvaa maltillisesti vuonna 2016. Vanerin tuotanto kasvaa melko voimakkaasti Storan Enson investoinnin myötä. Suomen sahatavaran tuotanto nousee 2–3 prosenttia. Heikko markkinatasapaino ei mahdollista kuin lievän, 0–1 prosentin korotuksen ensi vuoden keskimääräiseen sahatavaran vientihintaan Suomesta.

Lisätietoja:
Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus: metsäekonomisti Matleena Kniivilä, p. 040 164 8078, etunimi.sukunimi@ptt.fi
Sahateollisuus: metsäekonomisti Jyri Hietala, p. 040 164 8151, etunimi.sukunimi@ptt.fi

Ennusteeseen tästä

Liitteenä koko tiedote kuvioiden ja taulukon kanssa pdf-muodossa.

PTT’s Forest sector forecast – Forest industry Autumn/2015

Growth in the value of Finnish forest industry exports this year are driven by pulp and paperboard exports. Weak price trend is suppressing sawn timber exports. Next year, new investments and increasing demand are expected to raise Finnish forest industry production. Weak outlook for paper demand continues and exports are forecast to decline both this and next year.

Paper production down, paperboard up

The production of paper in Finland will be reduced by 3–4 per cent this year and 3–5 per cent next year. This is explained by announced or already realized capacity closures and weak demand in Europe. However, the export price will top last year’s price. In spite of declining production, paper products still account for about 40 percent of Finnish forest industry’s export earnings.

Paperboard production in Finland is forecast to increase significantly this year and next year owing to new production capacity and a fairly good demand situation. Growth is particularly strong next year as the new capacity will be in full use. The average price for paperboard is expected to remain rather stable.

Pulp export price lifted by exchange rate

Finnish exports of softwood pulp will rise this year and next. Increased exports are supported by capacity expansions. Weakening of the euro against the US dollar will raise the average export price of Finnish pulp by more than eight per cent compared to last year. However, next year the price will drop as global pulp production capacity increases. The market for softwood pulp is remains fairly balanced.

Uncertainty in sawn softwood markets

The year has been challenging for the Finnish sawmilling industry and no relief is expected in the short term. Sawn timber production will fall by 3–4 per cent in 2015. Uncertainty is weakening the outlook for exports. Domestic demand has been declining due to weak construction activity. The strengthening of the euro against the currencies of main competitors, Sweden and Russia, has weakened the competitiveness of Finnish exports. Due to oversupply in most markets, export volume will rise only slightly and the average export price will fall this year.

The need for wood products at domestic and export markets will increase moderately in 2016. Finnish plywood production is expected to rise rather strongly because of new production capacity. Finnish sawn softwood production will rise by 2–3 per cent. Continued weak market balance will enable only a marginal markup in next year’s average export price.

Further information:
Paper, paperboard and pulp: Forest Economist Matleena Kniivilä, +358 40 164 8078, firstname.lastname@ptt.fi
Sawnwood: Forest Economist Jyri Hietala, +358 40 164 8151, firstname.lastname@ptt.fi

Press release with tables and charts attached