Hiilimarkkinoiden tilasto 2023, alkuvuosi: Myytyjen yksiköiden määrä väheni verrattuna viime vuoteen

Vuoden 2023 alkupuoliskolla Suomen vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla myytyjen yksiköiden keskihinta oli yli kolminkertainen, mutta tuotettujen ja myytyjen yksiköiden määrä oli selvästi vuoden takaista pienempi.

PTT:n tilastoinnin mukaan vuoden 2023 alkupuoliskolla (1.1.-30.6.2023) Suomen vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla tuotettiin metsissä toteutettuja hillintätuloksia 6 439 yksikköä ja myytiin 5 639 yksikköä. Saatujen tietojen perusteella tuotettujen ja myytyjen yksiköiden määrä oli selvästi pienempi kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa.

Vuoden 2023 alussa myytyjen yksiköiden keskihinta oli 36,53 €/tCO2 ekv. Hinta oli yli kolminkertainen verrattuna viime vuoteen. Tilastoinnin tuloksiin vaikuttavat tilastointia varten tietojaan toimittaneiden yritysten määrä. Lisäksi puolivuosittain tuotettujen ja myytyjen yksiköiden välillä esiintyy eroja varastomuutoksista ja kausivaihtelusta johtuen.

Tilastointiin tietojaan antaneet yritykset myivät yksiköitä kuluvan vuoden alkupuoliskolla yhteensä 206 000 eurolla, joka oli noin 64 000 euroa pienempi verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Euromääräisesti myyntiä oli alkuvuonna verrattain paljon suhteessa myytyjen yksiköiden määrään.

”Hiilimarkkinoiden tilanne on tällä hetkellä odottava ja suuretkin muutokset ovat mahdollisia lähiaikoina” toteaa Hiilensidonta ry:n Kimmo Collander vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden muuttuneesta toimintaympäristöstä.

”Hallitusohjelmassa luvattua kaksoislaskentaongelman ratkaisua kaivataan nopeasti”, jatkaa Collander ja korostaa yhteiskunnan roolia alan kehityksen mahdollistajana.

Tilasto perustuu PTT:n 20 yritykselle lähetettyyn kyselyyn. Yritykset, joille kysely lähetettiin tuottavat ja myyvät metsäsektorin biologisia hillintätuloksia Suomessa. Yrityksiltä pyydettiin tietoja tuotettujen ja myytyjen yksiköiden kokonaismäärästä sekä yksiköiden keskihinnasta ajalta 1.1.-30.6.2023. Tämän tilaston pohjana ovat yritysten itse ilmoittamat tiedot, ja PTT ei ole erikseen tarkistanut niitä.

Kuluvan vuoden ensimmäistä puoliskoa koskevan tilastoinnin vastausmäärä väheni edelleen viime vuonna toteutetuista kyselyistä, jolloin vastauksia saatiin 11 yritykseltä (1.1.-30.06.2022) ja kahdeksalta yritykseltä (1.7.-31.12.2022). Uusimpaan tilastoon tietojaan toimitti vain kuusi yritystä.

Tilastoinnilla jatketaan PTT:n ja Hiilensidonta ry:n aiemmin tekemää seurantaa Suomen hiilimarkkinoista. Tilastointi kattaa vapaaehtoisesti metsissä toteutetut biologiset hiilensidontatoimenpiteet Suomessa. Päämääränä on kasvattaa tiedon määrää ja avoimuutta hiilimarkkinoilla.

Hiilensidonta ry on saanut rahoitusta tilastoinnin alkuun saattamiseen maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelmalta.

Lisätietoja:
Jani Laturi, vanhempi metsäekonomisti, PTT, 040 547 4354
Kimmo Collander, pääsihteeri, Hiilensidonta ry, 050 431 4982