Hiilimarkkinoiden tilasto 2022, toinen vuosipuolisko: Myytyjen yksiköiden määrä kasvoi verrattuna alkuvuoteen

Vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla Suomen vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla myytyjen yksiköiden määrä kasvoi verrattuna alkuvuoteen.

PTT:n tilastoinnin mukaan vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla (1.7.-31.12.2022) Suomen vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla tuotettiin metsissä toteutettuja hillintätuloksia 2 108 yksikköä. Tuotantomäärä oli noin viisi prosenttia alkuvuoden tuotannon määrästä. Myynti keskittyi loppuvuoteen, sillä myytyjä yksiköitä oli 47 516 kappaletta, joka on lähes kaksinkertainen ensimmäisen vuosipuoliskon myyntiin verrattuna. Tuotettujen ja myytyjen yksiköiden ero selittyy kausivaihtelulla ja tuotettujen yksiköiden varastomuutoksilla. Myytyjen yksiköiden keskihinta oli 11,76 €/tCO2 ekv., joka oli hieman yli kymmenen prosenttia alkuvuotta korkeampi.

Saatujen tietojen perusteella vuonna 2022 myytyjä yksiköitä oli yhteensä 72 916 kappaletta. Yksiköitä myytiin vuoden aikana noin 829 000 eurolla.

“Vapaaehtoiset hiilimarkkinat ovat suuressa muutosvaiheessa ja tuleva kehitys voi erota näistä luvuista radikaalistikin” toteaa hiilimarkkinoiden kehityspolkuja tutkivan PTT:n Kolkom-hankkeen vetäjä Jani Laturi.

Tilasto perustuu PTT:n kyselyyn, joka lähetettiin 20 eri yritykselle, jotka tuottavat ja myyvät Suomessa metsäsektorin biologisia hillintätuloksia. Yrityksiltä pyydettiin tietoja tuotettujen ja myytyjen yksiköiden kokonaismäärästä sekä myytyjen yksiköiden keskihinnasta ajalta 1.7.-31.12.2022. Tilasto perustuu yritysten ilmoittamiin tietoihin, eikä PTT ole erikseen tarkistanut niitä. 

Vuoden 2022 jälkipuoliskon tilastointiin saatiin vastauksia niukemmin kuin viime marraskuun tilastoinnissa, joka koski alkuvuotta 2022. Tilastointiin ajalta 1.7.-31.12.2022 toimitti tietoja kahdeksan yritystä. Vastanneiden yritysten vähäinen määrä vaikuttaa todennäköisesti tilastojen tarkkuuteen ja edustavuuteen. Lisäksi eri tarkasteluajanjaksoilla on mahdollisesti kausittaisesta vaihtelusta johtuvia muutoksia.

Tilastointi on jatkoa PTT:n ja Hiilensidonta ry:n toteuttamalle Suomen hiilimarkkinatilaston seurannalle, joka koskee Suomessa vapaaehtoisesti toteutettuja biologisia hillintätuloksia. Tilastointipalvelun tavoitteena on lisätä tietoa ja avoimuutta hiilimarkkinoilla.

Hiilensidonta ry on saanut rahoitusta tilastoinnin alkuun saattamiseen maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelmalta.

Lisätiedot:

Jani Laturi, vanhempi metsäekonomisti, PTT, 040 547 4354
Kimmo Collander, pääsihteeri, Hiilensidonta ry, 050 431 4982