Hiilensidontapalvelun myynti kiinnostaa metsänomistajia – suurin osa tyytyväisiä jokamiehenoikeuksiin

Valtaosa suomalaisista metsänomistajista pitää puuntuotantoa metsien tärkeimpänä hyötynä sekä itselleen että Suomelle, mutta monet ovat kiinnostuneita myös muiden ekosysteemipalvelujen, kuten hiilensidontapalvelun, myynnistä. Tämä käy ilmi Pellervon taloustutkimuksen (PTT), Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksesta. Tulosten mukaan suurin osa metsänomistajista on tyytyväisiä jokamiehenoikeuksien nykyiseen laajuuteen.

Valtaosa suomalaisista metsänomistajista pitää puuntuotantoa metsien tärkeimpänä hyötynä sekä itselleen että Suomelle, mutta monet ovat kiinnostuneita myös muiden ekosysteemipalvelujen, kuten hiilensidontapalvelun, myynnistä. Tämä käy ilmi Pellervon taloustutkimuksen (PTT), Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksesta. Tulosten mukaan suurin osa metsänomistajista on tyytyväisiä jokamiehenoikeuksien nykyiseen laajuuteen.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin metsänomistajien näkemyksiä metsien tuottamista hyödyistä, hiilen varastoinnin ja sitomisen lisäämisestä sekä ekosysteemipalvelujen myynnistä. Lisäksi tarkasteltiin metsänomistajien suhtautumista luontoarvojen turvaamiseen sekä jokamiehenoikeuksien laajuuteen.

Puuntuotanto metsien tärkein hyöty

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan puuntuotannon lisäksi esimerkiksi metsien hiilensidontaa, marjojen ja sienien tuotantoa sekä luonnon tarjoamia virkistysmahdollisuuksia. Tutkimuksen mukaan metsänomistajat pitivät kaikkein useimmin puuntuotantoa tärkeimpänä metsien tuottamana hyötynä. Vastaajista 63 prosenttia piti puuntuotantoa itselleen yhtenä kolmesta tärkeimmästä metsien tuottamasta hyödystä. Vielä useampi, 86 prosenttia, katsoi sen olevan koko Suomen kannalta kolmen tärkeimmän hyödyn joukossa.

– Metsänomistajista noin puolet oli kiinnostunut hyödyntämään metsiään taloudellisesti myymällä joko hiilensidontapalvelua tai perustamalla pysyvän yksityisen suojelualueen, kertoo PTT:n tutkimusjohtaja Paula Horne. Noin kolmannes metsänomistajista oli kiinnostunut molemmista mutta vajaa kaksi viidesosaa ei kummastakaan vaihtoehdosta.

Metsien luonnonhoito kiinnostaa

Metsänomistajilta kysyttiin myös, mitä mieltä he ovat yksityismetsien luontoarvojen turvaamisen tarpeesta Suomessa. Hieman yli viidesosa katsoi, että luontoarvojen turvaamista yksityismetsissä tulisi lisätä. Puolet koki nykyisen tason olevan sopiva ja 13 prosenttia arvioi luontoarvoja turvattavan jo liikaa. 15 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

– Metsänomistajista yli puolet oli kiinnostunut luonnonhoidon toteuttamisesta ja luontoarvojen erityisestä huomioon ottamisesta metsiensä käsittelyssä, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Terhi Koskela.

Jokamiehenoikeudet hyväksytään yleisesti

Metsänomistajista noin kolme neljäsosaa oli tyytyväisiä jokamiehenoikeuksien nykyiseen laajuuteen. Jokamiehenoikeuksiin kuulumatonta toimintaa ilmoitti havainneensa usein noin joka kymmenes metsänomistaja. Yleisimmin tämä oli luvatonta ajoa moottoriajoneuvoilla, pysäköintiä häiritsevästi tai marjastusta tai sienestystä pihapiirissä. Helsingin yliopiston vanhempi tutkija Heimo Karppinen kuitenkin huomauttaa, että kysely tehtiin vuoden 2019 alussa, eikä se siten kuvaa koronapandemian aikana mahdollisesti lisääntynyttä luonnossa liikkumista. Tyytyväisyys jokamiehen oikeuksien laajuuteen väheni iän myötä, ja naiset olivat hieman miehiä tyytyväisempiä.

Tutkimus perustuu laajassa Metsänomistaja 2020 -hankkeessa kerätyn valtakunnallisen postikyselyaineiston osaotokseen (n=2250). Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Pellervon taloustutkimus (PTT), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Työtehoseura. Työtä ovat rahoittaneet maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö.

Koko raportti ”Metsien ekosysteemipalvelut ja jokamiehenoikeus metsänomistajan näkökulmasta” on julkaistu PTT:n sivuilla osoitteessa https://www.ptt.fi/wp-content/uploads/media/julkaisut/ptt-raportteja-267.pdf

Lisätietoja:

Terhi Koskela, tutkija, Luonnonvarakeskus, terhi.koskela@luke.fi, puh. 029 5325146
Paula Horne, tutkimusjohtaja, Pellervon taloustutkimus PTT, paula.horne@ptt.fi, puh. 040 592 6820 
Heimo Karppinen, vanhempi tutkija, HY/metsätieteiden osasto, heimo.karppinen@helsinki.fi, puh. 050 3705134