Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot

Tavoitteet

1. Määritellä ammatillinen liikkuvuus käsitteenä ja kuinka sitä voidaan määrällisesti kuvata, sekä minkälaisiin työmarkkinoiden dynaamisiin ilmiöihin ammatillinen liikkuvuus kytkeytyy ja mitkä ovat liikkuvuuteen vaikuttavat osatekijät.
2. Kuvata ammatillisen liikkuvuuden taso ja sen viimeaikainen kehitys Suomessa ja verrata näitä muiden maiden vastaaviin tietoihin. Tässä kuvauksessa keskitytään erityisesti sellaisiin liikkuvuuden mittareihin, jotka soveltuvat ammatillisen liikkuvuuden kuvaamiseen teknologisen kehityksen ja globalisaation aiheuttamien muutosten näkökulmasta, kuten työmarkkinoiden polarisoituminen eri palkkatason ammatteihin.
3. Tutkia ekonometrisilla monimuuttujamalleilla mitkä osatekijät liittyvät ammatillisen liikkuvuuden kehitykseen. Näitä osatekijöitä ovat työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet (kuten ikä, sukupuoli, koulutus, perhetilanne), työtehtävien ominaisuudet (määräaikaisuus ja osa-aikaisuus, ammatin vaatimat taidot esimerkiksi työn rutiini/ei-rutiininomaisuuden suhteen) sekä työnantajayrityksen ominaisuudet (kuten sijaintialue, ikä, toimiala, kannattavuus, uuden teknologian käyttö).
4. Tarkastella ammatillisen liikkuvuuden ja alueellisen liikkuvuuden välisiä kytköksiä ja arvioidaan alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden keskinäistä merkittävyyttä työvoiman saatavuusongelmien selittäjänä.
5. Esittää minkälaisia politiikkatoimia ja muita toimenpiteitä työvoiman ammatillisen liikkuvuuden edistämiseksi olisi syytä käynnistää tai vahvistaa.

Lisätietoja

https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/tyovoiman-ammatillisen-liikkuvuuden-osatekijat-ja-ohjauskeinot