Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu työllistymisen ja jatkuvan oppimisen väylänä

Tausta: Osaamisen kehittämisen kannalta yksi keskeisistä työvoimapalveluista on työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu. Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on ollut mukana TE-palveluiden palveluvalikoimassa vuodesta 2010 lähtien, ja sen on työttömille työnhakijoille harkinnanvaraisesti myönnettävä palvelu. Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun suosio on sen käyttöönoton jälkeen kasvanut merkittävästi, ja siitä on tullut keskeinen palvelu erityisesti maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille ja naisille. Palvelun kohdentumisesta ja vaikuttavuudesta eri asiakasryhmille ei kuitenkaan juuri ole aikaisempaa tietoa. Tieto palvelun toimivuudesta järjestelmätasolla kaipaa myös päivitystä.  

Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on arvioida työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun (OMO) toimivuutta prosessina, ja kuinka hyvin harkinnanvarainen OMO täyttää sille tunnistetut tehtävänsä, tuoko se lisäarvoa osaamisen kehittämisen ekosysteemissä ja onko se siten tarkoituksenmukainen osa työvoima- ja koulutuspalvelujärjestelmää. Tähän tavoitteeseen liittyy laaja-alainen tarve saada tietoa OMO:n toimivuudesta niin yksilö- kuin palvelujärjestelmätason instrumenttina ja prosessina.  

Owal Group Oy koordinoi tutkimushanketta. PTT:n osuus hankkeessa keskittyy analysoimaan OMO:n toimivuutta ja vaikuttavuutta yksilötason rekisteriaineistojen avulla. Tarkastelemme OMO:lla vuosina 2010–2021 opiskelleita: taustoja sekä työmarkkina- ja tutkintotulemia. Tarkastelemme myös OMO:lla opiskelleiden tutkintoon johtavien koulutusten sisältöjä sekä uusien tutkintojen suorittamista. Lopuksi arvioimme OMO:n pitkän aikavälin työllisyys- ja tulovaikutuksia erilaisissa OMO:n asiakasryhmissä.  

Hankkeen vastuullinen johtaja: Olli Oosi (Owal Group), Henna Busk (PTT) 

Hankkeen muut tutkijat (PTT): Juho Alasalmi, Veera Holappa, Saara Vaahtoniemi 

Lisätietoja: 

https://tietokayttoon.fi/-/tyottomyysetuudella-tuettu-omaehtoinen-opiskelu-tyollistymisen-ja-jatkuvan-oppimisen-vaylana