Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle

Pitkittyneen työttömyyden kustannukset julkiseen talouteen ovat olleet merkittävät. Pelkästään työttömyysturvasta aiheutuvat menot ovat kasvaneet viime vuosina. Työttömyyden laaja-alaisista vaikutuksista julkiseen talouteen ja yhteiskuntaan ei nykyisellään ole riittävästi tietoa tarjolla. Tieto on hajallaan eri viranomaisten rekistereissä.

Tutkimuksessa selvitetään, mistä työttömyyden kokonaisvaltaiset kustannukset yhteiskunnalle muodostuvat. Tutkimus tarjoaa tietoa työttömyyden suorista kustannuksista ja niiden kehityksestä yli ajan. Lisäksi huomioimme myös muut mahdolliset työttömyydestä yhteiskunnalle aiheutuvat (epäsuorat) kustannukset.

Tavoitteet

Aineistoja ja tilastotietoa yhdistetään eri tietolähteistä siten, että kokonaiskustannuksia voidaan tarkastella sekä julkisen talouden että koko kansantalouden näkökulmasta. Kustannusten muodostumista selvitetään yksilötasolta lähtien.

Tutkimuksessa hyödynnetään Tilastokeskuksen SISU-mikrosimulointimallia, jonka avulla voidaan laskea vaihtoehtoisia skenaarioita työttömyysturvamenojen kehitykselle. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden kustannusvaikuttavuutta.

Loppuraportissa kootaan yhteen tutkimuksen eri analyysien perusteella syntyneitä johtopäätöksiä ja
politiikkasuosituksia. Esitämme mm. suosituksia siitä, että mitkä työvoimapalvelut ovat kustannusvaikuttavuudeltaan tehokkaimpia.

Lisätietoja

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161296