Työpolitiikan vaikuttavuuden meta-analyysi

Tavoitteet

Hankkeessa luodaan katsaus kansainväliseen ja kotimaiseen kirjallisuuteen työvoimapolitiikan työllisyysvaikutuksista ja muotoillaan politiikkajohtopäätökset tämän tutkimustiedon perusteella. Hanke kattaa laajasti työvoimapolitiikan eri alueet ja kiinnittää huomioita myös osatyökykyisiin.
Aktiivisen työvoimapolitiikan ja työttömyysturvan osalta tukeudutaan kansainvälisiin meta-analyyseihin ja katsauksiin, joita täydennetään tuoreimmalla tutkimuksella myös kotimaisen tutkimuksen osalta. Osatyökyvyttömyyteen ja työkyvyttömyyteen liittyvien etuusjärjestelmien osalta pääpaino on pohjoismaisissa arviointitutkimuksissa, jotka ovat poliittisen päätöksenteon kannalta olennaisimpia. Verotuskysymyksissä hyödynnetään kansainvälisiä kirjallisuuskatsauksia keskeisimpien teemojen osalta. Tarkasteluja täydennetään suomalaisia politiikkatoimenpiteitä koskevilla tutkimuksilla. Kaikkien osioiden kohdalla kiinnitetään erityistä huomiota tutkimusten laatuun, tulosten uskottavuuteen ja soveltuvuuteen Suomeen. Katsauksessa keskitytään arviointitutkimusten tuloksiin eikä esitellä yksityiskohtaisesti eri maiden järjestelmiä.
Hanke koostuu viidestä osasta: 1) Aktiivinen työvoimapolitiikka, 2) Työttömyysturvajärjestelmä, monitorointi ja sanktiot, 3) Osatyökyvyttömyyteen ja työkyvyttömyyteen liittyvät etuusjärjestelmät, 4) Työn verotus, 5) Keskeiset politiikkajohtopäätökset

Lisätietoja

https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/tyopolitiikan-vaikuttavuuden-meta-analyysi