Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP)

Konsortio selvittää eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä muovaa sekä lyhyellä tähtäimellä että koko elinkaaren aikana.

Tietoa tarvitaan sekä hyvinvointijärjestelmien rahoituksen että tulojen uudelleenjaon kannalta, kun samalla säilytetään kannustimet työhön ja vältetään köyhyysloukkujen syntyminen.

Tulojen uudelleenjaon perusmallia laajennetaan tarkastelemalla eri rahoitus- ja uudelleenjakokanavia, sosiaalivakuutusohjelmien suunnittelua ja julkisen vallan vaihtoehtoisia tavoitteita.

Eriarvoisuuden kehitystä tarkastellaan sekä monitahoisesti että kokoelinkaaren näkökulmasta ja saadaan tutkimustietoa eriarvoisuuden, köyhyyden, työllisyyskehityksen ja hyvinvointi dynamiikasta.

Tuotamme uutta tietoa työpaikkojen polarisaation ja epätyypillisten työsuhteiden kehityssuunnista ja seurauksista. Lisäksi arvioimme nykyisten sosiaalipolitiikka- ja työhön aktivointiohjelmien tehokkuutta uusien sosiaalisten riskien ja uusien työllistymistapojen näkökulmasta.

Tavoitteet

Tutkimuskonsortion tavoitteena on tutkimustietoa tulonjaosta, julkisen vallan toimien ja työmarkkinoiden polarisaation teemoista sekä etsiä ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan uudistumiseksi.

Lisätietoja

http://www.uta.fi/jkk/wip/index.html