Pienten asuntojen osuus asuntotuotannossa ja vaikutukset asuinalueiden eriytymiseen

Pienten asuntojen, erityisesti yksiöiden, tarjonta on lisääntynyt 2010-luvulla varsinkin Suomen suurissa kaupungeissa.Tutkimuksessa tarkastellaan tilastollisesti suurten kaupunkien uusien ja täydennysrakennettavien sekä vertailukelpoisten vanhojen asuinalueiden asuntojen ja asukkaiden jakaumaa eri tekijöiden suhteen. Lisäksi kaupungeista valitaan joukko case-alueita kohteeksi tarkemmalle analyysille, johon kuuluu asuntokunnille suunnattu kyselytutkimus.

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on toteuttaa empiirinen tutkimuskokonaisuus edellä kuvattuun ilmiöön liittyvästä kysymyksistä kolmella tasolla: (1) kaupunkiseudun, (2) asuinalueen ja (3) kiinteistön tasolla. Tutkimus keskittyy suurten kaupunkien ja niitä ympäröivien kaupunkiseutujen asuntomarkkinoihin. Ne on rajattu tässä tutkimuksessa kattamaan seuraavat kaupungit ja kaupunkiseudut:
Espoo, Helsinki, Vantaa / Helsingin seutu (14 kuntaa) Tampere / Tampereenseutu (8 kuntaa) Turku / Turun seutukunta Oulu / Oulun seutukunta.

Suurten kaupunkiseutujen asuntomarkkinoihin keskittyvällä tutkimuksella haetaan vastauksia seuraaviin
tutkimuskysymyksiin:
1. Mitkä tekijät ja mekanismit ovat johtaneet uusien asuntojen kokojakauman muutokseen ja pienten
asuntojen keskittymien lisääntymiseen 2010-luvulla?
2. Miten yleinen asuntojen hintakehitys ja sen taustalla olevat tekijät sekä mm. rakennuskustannukset
vaikuttavat pienten asuntojen tuotannon kasvuun?
3. Mitä vaikutuksia tällä kehityksellä on suurten kaupunkiseutujen asuntomarkkinoille, kuten
asuntojen hinta- ja vuokratasoon, asumisväljyyteen ja vuokra-asuntojen tarjontaan?
4. Pyrkivätkö suuret kaupungit ohjaamaan asuntotuotannon koko- ja hallintasuhdejakaumaa ja miten
kaupungit eroavat toisistaan tässä suhteessa?
5. Minkälaisia muutoksia on odotettavissa asuntojen kysyntään vaikuttavissa tekijöissä, kuten väestön
ikärakenteessa ja asuntokuntien kokojakaumassa vuoteen 2030 mennessä?
6. Minkälaiset muutokset rahoitusmarkkinoilla sekä sijoittajien ja rakennuttajien toiminnassa voivat
vaikuttaa pienten asuntojen tarjontaan tulevina vuosina?
7. Mitä seurauksia näiden muutosten toteutumisella olisi suurten kaupunkiseutujen
asuntomarkkinoille, kuten asuntotuotannon määrään, asuntojen kokojakaumaan ja asuntojen
hallintasuhteeseen?