Paikallisen sopimisen hyvät käytänteet ja esteet teknologiateollisuudessa

Paikallinen sopiminen on herättänyt viime aikoina vilkasta yhteiskunnallista keskustelua, joka ei ole aina ollut monipuolista, kattavaa tai puolueetonta. Monelle suomalaiselle yritykselle on kertynyt kokemusta erilaisissa liiketaloudellisissa tilanteissa neuvotelluista ja tehdyistä paikallisista sopimuksista. Tässä hankkeessa paikallisella sopimisella tarkoitetaan Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisen työehtospomuksen mahdollistamaa työpaikoilla sopimista, esimerkiksi työaikajoustoista, työkyky- ja työhyvinvointiasioiden tai kannustinpalkkauksen tavoista.

Avainsanat: Työmarkkinat, Teknologiateollisuus, TES, Yhteistoiminta, Työhyvinvointi, Kilpailukyky, Tuottavuus, Työllisyys

Tavoitteet

Hankkeen avulla edistetään työmarkkinaosapuolten keskinäistä luottamusta, yhteistoimintaa ja osaamista sekä selvitetään työehtosopimuksen mahdollistaman paikallisen sopimisen hyviä käytänteitä erilaisissa yrityksissä. Tutkimuksen avulla nostetaan yhteiskunnalliseen keskusteluun paikallisen sopimisen käytänteitä, jotka edistävät positiivista yhteistoimintaa työpaikoilla. Lisäksi tuetaan ja kehitetään tutkimukseen osallistuvien yritysten paikallisen sopimisen menettelytapoja.

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa ja kuvata työehtosopimuksen mahdollistaman paikallisen sopimisen hyviä käytäntöjä ja esteitä teknologiateollisuudessa. Tutkimusmenetelminä käytetään puolistrukturoituja yksilöhaastatteluja ja osallistavia työpajoja. Yksilöhaastattelut tehdään työnantajan ja työntekijöiden edustajille. Osallistaviin työpajoihin osallistujat edustavat yrityksen eri henkilöstöryhmiä.

Lisätietoja

hanna.karikallio@ptt.fi