Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen / Akava Works, Osat 1 ja 2

Teknologisen kehityksen myötä osaavasta työvoimasta on tullut keskeinen edellytys yritysten menestykselle ja kasvulle. Kiristyvä kilpailu huippuosaajista on saanut yrityksiä tarjoamaan korkeamman sitouttamisen muotoja, kuten osakkuuksia ja optioita. Osakkuuden tarjoaminen on siis yksi keino houkutella ja sitoa osaavaa työvoimaa eli inhimillistä pääomaa yritykseen. Aikaisempaa tutkimustietoa työntekijöiden osakkuudesta ja osakkuuden saamiseen vaikuttavista tekijöistä on niukasti.

Tavoitteet

Tutkimuksessa tarkastellaan osakeyhtiöiden omistajia ja työntekijöitä vuosina 2006–2013. Tutkimusaineistona hyödynnetään Tilastokeskuksen ns. FLOWN-aineistoa ja siihen linkitettyjä muita yksilötason rekisteriaineistoja. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä taustatekijät vaikuttavat työntekijän osakkuuden saamiseen rekrytoinnin yhteydessä ja sen jälkeisinä vuosina. Erityisesti pyritään selvittämään, vaikuttaako rekrytoitavan henkilön koulutustaso tai aiemman työsuhteen suhteellinen työn tuottavuus siihen, tarjotaanko hänelle palkattaessa myös omistusosuutta yrityksestä. Tutkimus on kaksiosainen: ensimmäisessä osassa tehdään kuvaileva analyysi, ja toisessa osassa aihetta jatketaan ja syvennetään ekonometrisin menetelmin.