Metsäbiotalouden kehittyvät sää- ja ilmastotyökalut: Säätyö

Ilmaston muuttuessa metsäbiotalouteen kohdistuvat sää-ja ilmastoriskit muuttuvat. Muuttuvien riskien hallinnan tueksi tarvitaan uusia sää-ja ilmastoaineistoja sekä analyysi-ja ennustustyökaluja. Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa näitä aineistoja
sekä kehittää ja testata uusia olosuhde-ennustetuotteita. Hankkeen tuloksena tarkennetaan sekä julkaistaan metsätuhoriskien hallintaan tarvittavia ilmaston vaihtelua kuvaavia ajallisesti sekä paikallisesti tarkkoja paikkatietoaineistoja. Lisäksi kehitetään
sään ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia tilastoivaa vaikutustietokantaa sekä taloudellisten vaikutusten seurantamittareita.
Hankkeessa tuotetaan myös arviot siitä kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa tarkasteltaviin muuttujiin. Aineistot kuvaavat mm.
puiden oksille kertyvää lumikuormaa, metsien alttiutta tuulituhoille sekä maan kantavuutta ja kuivuutta. Hankkeessa myös
kehitetään ennustusmenetelmiä säästä riippuvien metsätalouden kannalta keskeisten muuttujien ennakoinnin avuksi. Tässä
hankkeessa tehtävän työn taustalla on aiemmissa ja vielä meneillään olevissa hankkeissa tehtävä tutkimus. Tämän haettavan rahoituksen avulla saadaan myös aiemmissa tutkimuksissa tehdyt tutkimustulokset otettua laajasti metsäbiotalouden toimijoiden käyttöön.

Tavoitteet

Säätyö-hankkeessa tuotetaan uusia ja aiempaa yksityiskohtaisempia metsäbiotalouden eri toimijoiden tarvitsemia tietoaineistoja ja ennustetuotteita sekä edistetään niiden hyödyntämistä.