Korkeakoulutetut yrittäjät Suomessa

Akateeminen yrittäjyys on noussut tärkeäksi tutkimusaiheeksi osaamisintensiivisen yritystoiminnan ja innovaatioihin perustuvan talouskasvun osatekijänä. Akateemisesta koulutuksesta on perinteisesti valmistuttu työsuhteisiin asiantuntijana tai esimiehenä. Yritysrakenteen murros, startup-yrittäjyyden kasvu ja kulttuurinen muutos ovat nostaneet yrittäjyyden yhdeksi varteenotettavaksi uravaihtoehdoksi myös korkeakoulutettujen piirissä. Korkeakoulutetuista yrittäjistä, heidän urapoluistaan sekä sosiaalisten verkostojen merkityksestä työmarkkinoilla tiedetään toistaiseksi melko vähän.

Suomessa käyttöön tullut, osakeyhtiöt kattava Tilastokeskuksen FLOWN-aineisto mahdollistaa yrittäjyyden, osakkuuden ja palkkatyön profiilien syvällisen analyysin. Aineiston avulla voidaan tarkastella, millainen rooli uusien rekrytointien taustaominaisuuksilla, erityisesti koulutustasolla ja -alalla ja aiemmalla yritystaustalla, on siinä, tarjotaanko heille palkatessa omistusosuutta, vai rekrytoidaanko heidät työntekijöiksi. Tällaisten eri tavoin rekrytoitujen urakehitykset voivat poiketa toisistaan merkittävästikin. Lisäksi pitkittäisaineistosta käy myös ilmi, ovatko uudet rekrytoinnit ja jo yrityksessä työskentelevät työntekijät tai sen omistajat olleet aiemmin saman yrityksen palveluksessa, mikä antaa viitteitä työmarkkinaverkostojen merkityksestä uutta henkilöstöä rekrytoitaessa.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella korkeakoulutettujen yrittäjyys- ja omistajuuspolkuja osakemuotoisissa yhtiöissä hyödyntäen uutta Tilastokeskuksen FLOWN-aineistoa.

Tutkimuksessa kuvaillaan yritysten kokoonpanoa, keskittyen omistajuussuhteisiin, omistajien ja työntekijöiden koulutustaustaan ja aiempaan työhistoriaan. Selvitämme, ovatko uudet rekrytoinnit koulutustaustaltaan samankaltaisia omistajayrittäjän ja/tai olemassa olevien työntekijöiden kanssa, otetaanko heidät töihin ensisijaisesti omistajina vai työntekijöinä, ja millaista rekrytointien valikoituminen heidän aiempien yritystensä menestyksen suhteen on.

Lisäksi tutkimuksessa suoritetaan ekonometrinen analyysi, jossa tarkastelemme, kuinka osakeyhtiöön uutena rekrytoitavan henkilön välittömiin ja myöhempiin työmarkkinatulemiin vaikuttavat yhtäältä hänen omat taustaominaisuutensa ja yrityksen omistajien ja muiden työntekijöiden taustaominaisuudet.

Lisätietoja

Henna Busk, Olli-Pekka Ruuskanen