Metsäsektori 2017 – syksy

Paula Horne, Emmi Haltia, Matleena Kniivilä, Matti Valonen, Maurizio Sajeva. PTT-ennuste: Metsäsektori 2017/syksy. ISSN 1799-9340. Helsinki 2017.

Kasvava metsäteollisuuden vienti nostaa metsänomistajien tuloja

Uudet investoinnit vaikuttavat vahvasti metsäsektorin tuotantoon tänä ja ensi vuonna. Kasvu on erityisen vahvaa sellun viennissä. Myös kartongin vienti kasvaa aiempien investointien seurauksena. Metsäteollisuuden tärkeimmän vientituotteen, paperin, kysyntä ja vienti vähenevät edelleen kumpanakin vuonna.

Sahateollisuuden vienti jatkaa kasvuaan Kiinan vahvan kysynnän vetämänä. Suomessa ja Euroopassa puutuotteiden kysyntää tukee rakentamisen kasvu. Vahvasta kysynnästä huolimatta sahateollisuuden kannattavuus säilyy matalana. Vaikka teollisuuden puunkäyttö ei vielä tavoita huippuvuosien lukemia, tuonnin väheneminen on jo nostanut kotimaan hakkuut ennätyslukemiin. Sekä hakkuut että puukaupat jatkavat kasvuaan tänä ja ensi vuonna. Lisääntyvä kysyntä heijastuu puun vuosittaisiin keskihintoihin, jotka nousevat ennustejaksolla. Hakkuiden ja puun hintojen nousu lisää metsänomistajien bruttokantorahatuloja.

Ennusteen pääteksti ja keskeiset ennustemuuttujat ovat luettavissa alla, tarkempia ennusteen osatekijöitä graafeineen ja muuttujineen on avattu kalvosarjassa, jonka pääset lukemaan tästä: Ennustegraafit ja kalvosarja.

 

Keskeiset ennustemuuttujat, % 

Vientimarkkinat   2017 2018 Puumarkkinat 2017 2018
Paperi määrä -4 – -3 -4 – -2 Puun käyttö 3 – 4 4 – 6
  hinta -2 – -1 -2 – 0      
Kartonki määrä 5 – 6 2 – 3 Markkinahakkuut 2 – 4 2 – 4
  hinta 1 – 2 0 – 2      
Massa1 määrä 4 – 5 15 – 17 Yksityismetsien puukaupat 3 – 5 2 – 4
  hinta 3 – 4 -8 – -7 Puun nimellishinta2    
Sahatavara määrä 5 – 7 3 – 5     tukki 2 – 4 1 – 3 
  hinta 1 – 2 1 – 3     kuitu 2 – 4 1 – 3
Vaneri määrä 5 – 7 3 – 5 Nimelliset kantorahatulot 5 – 7 3 – 5
  hinta -1 – 0 -1 – 0      

1) pääosin sellua  2) pystykaupat, vuotuinen keskiarvo

Paperin hinta alentunut edelleen  

Paperintuottajajärjestö Euro-Graphin mukaan paino- ja kirjoituspaperin kysyntä väheni Euroopassa tämän vuoden tammi-heinäkuussa vajaat kolme prosenttia ja toimitukset vajaan prosentin. Vientimäärä Suomesta laski vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana noin kaksi prosenttia. Suomen viennin väheneminen johtuu paitsi kysynnän vähenemisestä myös viime vuonna toteutetuista kapasiteetin vähennyksistä.

Paperin hinnat ovat Euroopassa edelleen olleet pääasiassa laskusuunnassa, vaikka syksyllä onkin nähty joissakin paperilajeissa lievää nousua sellun hinnan noustessa. Suomen keskimääräinen vientihinta laski tammi-kesäkuussa noin kolme prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta.

Kysynnän vähentyminen vaikuttaa paperin tuotantomääriin Suomessa tänä ja ensi vuonna. Sekä tuotanto- että vientimäärät alenevat tänä vuonna 3-4 prosenttia ja ensi vuonna 2-4 prosenttia. Kysynnän edelleen heikentyessä hintakehitys pysyy lievässä laskusuunnassa. Keskimääräinen vientihinta Suomesta laskee sekä tänä että ensi vuonna hieman. Vaikka Euroopassa suljetaan paperikoneita myös tänä vuonna, kokonaisuutena tarjontaa on edelleen liikaa.  Kysynnän heikkenemisen johdosta sulkemisten on Euroopassa edelleen jatkuttava, jotta hintakehitys kääntyisi positiiviseksi. 

Kartongin vientihinnan nousu maltillista

Kartongin vienti Suomesta kasvoi tammi-kesäkuussa noin seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Tämän vuoden tuotantomäärän suureen kasvuun vaikuttaa edelleen viime vuonna käynnistynyt Kotkamillsin kartonkikone. Vuonna 2017 kartongin tuotanto ja vienti kasvavat kaikkiaan 5-6 prosenttia viime vuotta korkeammaksi. Ensi vuonna vientimäärä kasvaa 2-3 prosenttia.

Suomalaisen kartongin keskimääräinen vientihinta on alkuvuonna pysynyt lähes muuttumattomana. Hintakehityksessä on ollut kartonkilajeittain eroa. Kraftlinerin hinta nousi alkuvuonna selvästi, mutta Suomen viennille huomattavasti tärkeämmän kartongin, taivekartongin, hintakehitys oli heikkoa. Hintakehitystä on heikentänyt tarjonnan kasvu Euroopassa. Kaikkiaan kartongin keskimääräinen vientihinta nousee tänä vuonna hieman, 1-2 prosenttia viime vuodesta. Hintakehitys säilyy yhtä maltillisena myös ensi vuonna. Euron vahvistuminen dollariin nähden voi lisätä kilpailua Euroopan kartonkimarkkinoilla.