Maa- ja elintarviketalous – syksy 2015

Maidon ja sianlihan tuottajahinnat laskivat alkuvuodesta kovaa kyytiä. Hintojen lasku johtui sekä EU:n sisämarkkinoiden kasvaneista tuotantomääristä, hitaasti kasvaneesta kysynnästä sekä yleisesti matalista vientihinnoista. Tältä erää tuottajahintojen laskut on kuitenkin nähty ja loppuvuonna hinnoissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Ruokaketjun hintojen laskut pysähtymässä

Maidon ja sianlihan tuottajahinnat laskivat alkuvuodesta kovaa kyytiä. Hintojen lasku johtui sekä EU:n sisämarkkinoiden kasvaneista tuotantomääristä, hitaasti kasvaneesta kysynnästä sekä yleisesti matalista vientihinnoista. Tältä erää tuottajahintojen laskut on kuitenkin nähty ja loppuvuonna hinnoissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Viljan hinnat sen sijaan nousevat syksyn mittaan hieman. Viime vuosina maailmalla korjatut ennätyssadot, täydet varastot sekä suurena pysyvät tuotantomäärät hillitsevät kuitenkin hintojen nousua.

Kotimaista elintarviketeollisuutta kurittavat sekä tuotannon että liikevaihdon lasku. Liikevaihtoa nakertaa erityisesti kysynnän kohdistuminen halvempiin tuotteisiin sekä kotimaassa että vientimaissa. Ensi vuonna vientikysyntä elpyy.

Ruuan hinta jatkaa viime vuonna alkanutta laskua. Ruuan hinnan laskun taustalla on alentuneet kustannukset, joita kauppa on kysynnän heiketessä ja kilpailun kiristyessä siirtänyt hintoihin. Ensi vuonna ruuan hintaan ei ole odotettavissa suurta muutosta.

Suomen maatalouden keskeiset ennustemuuttujat

  2015e 2016e
  muutos, % muutos, %
Vehnän tuottajahinta* +15 % +6 %
Ohran tuottajahinta* +3 % +7 %
Viljan tuotanto* -8 % -1 %
Sianlihan tuottajahinta -8 % +1 %
Sianlihan tuotanto +2 % -4 %
Maidon tuottajahinta -16 % +3 %
Tuotantopanosten hinnat -2 % +1 %
Maatalouden yrittäjätulo -26 % 0 %

*satovuonna 2015/16 ja 2016/17

Keskeiset ennustemuuttujat ruuan hinta ja elintarviketeollisuus

  2014 milj.euroa 2014 % 2015e % 2016e %
Elintarvikkeiden hinnat, muutos %   -0,5 % -2,4 % + 0,3 %
liha   -1,7 % -2,7 % 0,0 %
maitotuotteet   +0,3 % -4,9 % 0,0 %
viljatuotteet ja leipä   -0,4 % -2,0 % 0,0 %
Kotimaisen myynnin arvo 8875 2,5 % -3,0 % +1,0 %
Viennin arvo 1346 -2,9 % -6,6 % +3,2 %
Tuonnin arvo 3635 +0,2 % +2,9 % -0,4 %

 

Maailman viljan tuotanto laskee

Euroopassa, kuten muuallakin maailmassa, korjataan tänä vuonna runsas vehnäsato. Ensi vuonna vehnän tuotantomäärä laskee hieman, kun tuotanto pienenee matalan hintatason ja heikentyvän kysynnän myötä. Soijasato jää tänä vuonna hieman odotettua pienemmäksi. Myös maissin tuotanto jää alle edellisvuosien ja maissin varastot pienenevät.

Viljan tuotannon lasku kääntää hinnat nousuun

Viljan hinnat laskevat tänä vuonna korkealla pysyvän tuotantomäärän, runsaiden varastojen ja hitaasti kasvavan kysynnän vuoksi. Eniten laskee vehnän hinta, josta saadaan vielä viime vuottakin suurempi sato. Lisäksi etenkin rehuviljaa on viime vuosina kertynyt varastoihin. Tämä voimistaa hintojen laskua.

Myös soijan hinnat laskevat. Vaikka soijasato on tänä vuonna runsas, jää tuotanto odotuksia pienemmäksi. Varastot kasvavat hieman.

Ensi vuonna viljan tuotantomäärät laskevat ja hinnat kääntyvät nousuun.

 

TEEMA 1: Viljamarkkinoilla signaaleja tulkitaan taas järkevämmin

Huonot korjuuolot lisäävät rehuviljan tarjontaa

Kylvöala pysyi Suomessa viime vuoden tasolla. Vilja-alaa siirtyi kuitenkin öljykasveille, kesannolle ja nurmelle, mikä pienensi erityisesti vehnän ja ohran viljelyaloja.

Syysviljoista saatiin sekä laadultaan että määrältään hyvä sato. Kevätviljasatoa sen sijaan verottavat kylvöjen ja sadonkorjuun viivästyminen. Tämä pienentää viljan määrää ja heikentää laatua, mikä lisää rehuviljan tarjontaa.

Ensi vuonna vehnän tuotanto kääntyy nousuun. Ohran ja kauran tuotantomäärät laskevat matalan hinnan ja heikentyneen kysynnän vuoksi. Lihan tuotannon lasku vähentää rehuviljan kysyntää ensi vuonna.

Rehuviljan tarjonnan kasvu pienentää hinnan nousua

Leipävehnän tarjonta laskee haastavien korjuuolojen vuoksi, mikä vetää hintatasoa ylöspäin syksyllä. Rukiista sen sijaan saatiin tänä vuonna hyvä sato Suomessa, mikä lisää rukiin tarjontaa ja laskee sen hintaa.

Myös ensi vuonna vehnän hinta jatkaa nousua tuotannon pienentymisen vuoksi. Ruissatoa verottavat syksyn vaikeat kylvöolosuhteet, mikä näkyy tuotannon laskuna. Tarjonnan vähentyminen näkyy pienenä nousuna hinnassa myös ensi vuonna.

Rehuohran tuotanto laskee hieman, kun vilja-alaa siirtyi tänä vuonna viherlannoitusnurmelle. Kauran määrässä ei tapahdu muutosta. Ensi vuonna rehuohran ja –vehnän tuotannossa ei ole odotettavissa merkittävää muutosta.

Tuotannon laskun myötä rehuviljojen hinnat nousevat tänä ja ensi vuonna. Tänä vuonna hinnan nousua kuitenkin rajoittavat huonot korjuuolosuhteet, minkä vuoksi osa leipäviljasta päätyy rehuviljaksi.

Maailmanmarkkinat kääntävät maidon tuottajahinnan nousuun

Maidontuotanto kasvaa tänä vuonna Suomessa kuten muuallakin Euroopassa. Tuotantomäärän kasvun taustalla on kiintiöiden poistuminen. Maidon heikko tuottajahintataso kiihdyttää tuotannosta luopumista, mikä näkyy etenkin ensi vuonna.

EU:n sisämarkkinoiden kasvaneen tuotantomäärän, Venäjän vastapakotteiden sekä tarjontaa hitaammin kasvaneen kysynnän seurauksena maidon tuottajahinta laski alkuvuonna roimasti sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Lasku on kuitenkin tältä erää ohi ja loppuvuoden hinnat pysyvät nykyisellä tasollaan. Ensi vuonna tuottajahinta nousee hieman maailmanmarkkinoiden vanavedessä.

Lihan tuotanto kasvussa EU:ssa – vientikysyntä nostaa hintoja

Lihan kokonaistuotanto EU:n sisämarkkinoilla kasvaa sekä tänä että ensi vuonna. Sianlihan tuotannon taustalla on eläinmäärän kasvu, matala rehun hinta sekä tuottavuuden kasvu. Tuotanto reagoi hintojen laskuun ja heikkoon kysyntää vasta ensi vuonna.

Naudanlihan tuotantoa kasvattaa tänä vuonna erityisesti alkuvuonna lisääntynyt lypsylehmien teurasmäärän nousu. Maidontuotantoa sopeutettiin teurastuksilla kiintiöjärjestelmän päättymiseen.

Siipikarjanlihan tuotanto kasvaa kysynnän kasvun myötä sekä tänä että ensi vuonna.

Sianlihan tuottajahinta laskee, kun tarjonta kasvaa EU:n sisämarkkinoilla huomattavasti kysynnän kasvua enemmän. Ensi vuonna tuottajahinnassa nähdään pieni nousu. Sianlihan matala hinta, heikko euro ja Aasian voimakas kysyntä helpottavat kuitenkin sianlihan vientiä. Kiinan tuontitarpeen kasvu näkyy maailmanlaajuisesti. Myös varastojen avaaminen on auttanut jonkin verran hintojen vakauttamisessa.

Naudanlihan tuottajahinta kasvaa tänä vuonna hieman, erityisesti hyvän vientikysynnän ansiosta. Sisämarkkinoilla hintojen nousua sen sijaan jarruttaa kulutuksen hidas kasvu.

Heikko kannattavuus kääntää sianlihantuotannon laskuun Suomessa

Sianlihan tuotanto kasvaa Suomessa tänä vuonna. Kasvun taustalla on sekä eläinaineksen parantuminen että tuotannon hidas sopeuttaminen markkinoiden muutokseen. Sianlihan kulutus kasvaa tuotannon kasvua hitaammin. Kulutus on kuitenkin tuotantoa suurempi. Ensi vuonna sianlihan tuotannon heikko kannattavuus kääntää tuotannon laskuun. Myös sianlihan kulutus laskee, mutta tuotantoa vähemmän. Ero kulutuksen ja tuotannon välillä kasvaa ja tuontitarve kasvaa.

Siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus edelleen kasvussa

Siipikarjanlihan tuotanto jatkaa tasaista kasvuaan. Kulutus sen sijaan kasvaa tuotantoa nopeammin ja ylittää kotimaisen tarjonnan tänä vuonna jo selvästi. Ensi vuonna tuotanto kasvaa hieman, jolloin kysyntä ja tarjonta ovat paremmin tasapainossa.

Ensi vuonna lihojen tuottajahinnat kääntyvät Suomessa nousuun

Sianlihan tuottajahinnat laskivat Suomessa EU:n sisämarkkinahintojen vanavedessä. Hintojen laskua voimisti kysynnän heikko kasvu. Suurin lasku nähdään tänä vuonna sianlihan tuottajahinnassa, jota rokottavat sisämarkkinoiden kasvava tarjonta, heikko kysyntä ja heikentyneet vientimahdollisuudet.

Myös siipikarjanlihan tuottajahinta laskee muiden lihojen myötä. Hinta laskee siitä huolimatta, että kysyntä jatkaa hyvässä kasvussa.

Ensi vuonna lihojen tuottajahintoihin ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Siipikarjanlihan tuottajahinta nousee kuitenkin sian- ja naudanlihan tuottajahintoja enemmän.

Myös tuotantopanosten hinnat kääntyvät loivaan nousuun

Pitkään laskussa olleet tuotantopanosten hinnat jatkavat laskua vielä tänä vuonna. Eniten tuotantopanoksista laskee energian hinta. Myös rehun hinnat ovat laskeneet.

Ensi vuonna rehujen, lannoitteiden ja energian hinta nousevat hieman.

Maatalouden yrittäjätuloon iso pudotus

Tuottajahintojen lasku päätuotantosuunnissa painaa yrittäjätuloa tänä vuonna roimasti alaspäin. Panoshintojen lasku ei riitä korvaamaan kuin murto-osan tuottajahintojen laskusta. Ensi vuonna yrittäjätulon lasku taittuu.

Elintarviketeollisuuden tuotanto ja liikevaihto laskevat jyrkästi

Elintarviketeollisuuden tuotannon lasku jatkuu jyrkkänä myös tänä vuonna. Kokonaistuotannon laskun merkittävin taustatekijä on viennin väheneminen. Myös elintarviketeollisuuden liikevaihto putoaa tänä vuonna tuntuvasti. Liikevaihtoa laskee kysynnän kohdistuminen halvempiin tuotteisiin sekä kotimaassa että vientimaissa.

Ensi vuonna elintarviketeollisuus pinnistää pieneen kasvuun. Taustalla on yleisen suhdannetilanteen ja kysynnän paraneminen. Vientikysyntä elpyy kotimaista kysyntää nopeammin.

Elintarvikkeiden ulkomaankaupan alijäämä kasvaa

Elintarvikkeiden tuonnin kasvu jatkuu. Elintarvikkeiden ulkomaankaupan alijäämän kasvu viime vuosina on johtunut pitkälti hedelmien ja kasvisten lisääntyneestä tuonnista. Tänä vuonna ulkomaan kaupan alijäämää kasvattaa maitotuotteiden viennin merkittävä lasku. Lasku on seurausta Venäjälle suuntautuneen viennin pysähtymisestä vuoden 2014 syksyllä.

Elintarvikkeiden vienti EU-alueelle ja useimpiin muihin maihin toipuu. Elintarviketuontiin ei sen sijaan odoteta isoja muutoksia. Tänä vuonna sekä vienti- että tuontihinnat laskevat; ensi vuonna hinnat kääntyvät nousuun.

Maitotuotteiden viennin arvo romahtaa

Voin ja maitojauheiden vienti kasvaa tänä vuonna, kun taas maidon, kerman, hapanmaitotuotteiden ja juuston vienti vähentyy tuntuvasti. Lisäarvotuotteiden viennin vähentyminen laskee maitotuotteiden viennin arvoa. Vaikka uusia vientikanavia maitotuotteille on löytynyt, ne eivät korvaa Venäjän viennin tyrehtymistä. Lisäksi vienti Ruotsiin ja Kiinaan on kangerrellut. Tämä näkyy viennin arvon romahduksena tänä vuonna. Ensi vuonna vienti kasvaa kysynnän yleisesti kohentuessa.

Maitotuotteiden tuontia vähentää kotimaisen tarjonnan kasvu ja hintojen lasku.

TEEMA 2: Venäjälle suuntautunut maitovienti korvattu

Ruuan hinta ei laske enää ensi vuonna

Ruuan hinta jatkaa vielä loppuvuoden jo viime vuonna alkanutta laskua. Vuositasolla ruuan hinta laskee tänä vuonna reilut 2 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin kuluttajahintojen lasku keskimäärin. Ruuan hinnan laskun taustalla ovat laskeneet kustannukset, joita kauppa on kysynnän heikentyessä ja kilpailun kiristyessä siirtänyt hintoihin.

Ensi vuonna ruuan hinta seuraa yleistä hintakehitystä ja ruuan hinnassa nähdään pieni nousu. Koska kaupalle ei synny kustannuspaineita elintarvikeketjun muista osista, palkoista tai esimerkiksi energiakustannuksista, jää ruuan hinnan nousu vuositasolla alle 0,5 prosenttiin.

Suomessa ruuan hintataso laskee tänä vuonna muuta Eurooppaa enemmän. Euroopassa ruuan hinnan lasku alkoi aikaisemmin kuin Suomessa ja näyttää myös päättyvän aikaisemmin. Myös Euroopassa hintojen nousu jää ensi vuonna pieneksi.

TEEMA 3: Ruuan hinnan lasku on täyttä totta

Maitotuotteiden kuluttajahinnat laskevat tuntuvasti

Ruuan hinta laskee kaikissa päätuoteryhmissä. Selvästi suurin lasku nähdään maitotuotteissa, joiden hinnat laskivat viime vuonna vähemmän kuin muilla tuoteryhmillä. Vähiten laskevat viljatuotteiden hinnat.

Keskimääräinen hintataso jää tänä vuonna yleisesti viime vuoden alapuolelle, vaikka hintojen laskut tasaantuvat loppuvuonna. Ensi vuonna hintojen lasku pysähtyy, mutta hintoihin ei ole odotettavissa merkittävää nousua.

Broileria, juustoa ja rahkaa syödään yhä enemmän

Juuston kulutuksen kasvu jatkuu voimakkaana. Kehitystä tukee kuluttajahintojen lasku. EU:n juustomarkkinoilla on runsaasti tarjontaa, minkä seurauksena juustojen tuonti Suomeen kasvaa. Juustojen kulutus kasvaa myös ensi vuonna.

Rahkabuumi jatkuu voimakkaana ja rahka nappaa yhä enemmän jogurtin kulutusosuudesta. Voin kulutus laskee ja lasku jatkuu myös ensi vuonna.

Lihan kokonaiskulutus kasvaa tänä vuonna ja kasvua on kaikissa lihalajeissa. Jopa pitkään laskusuunnassa ollut sianlihan kulutus kääntyy kasvuun. Myös lihan kulutuksen kasvua tukee kuluttajahintojen lasku.

Huomio kiinnittyy kuitenkin siipikarjanlihan kulutukseen, jonka kasvu on jatkunut voimakkaana jo usean vuoden ajan ja on myös tänä vuonna huomattavasti nopeampaa kuin kasvu muissa lihalajeissa. Ensi vuonna siipikarjanlihan kulutuksen kasvu kuitenkin hidastuu.

 

 

Kyösti Arovuori, Hanna Karikallio, Suvi Rinta-Kiikka, Perttu Pyykkönen ja Tapani Yrjölä. PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous 2015/syksy. ISSN 1799-9340. Helsinki 2015.