Maa- ja elintarviketalous 2019 kevät

Kyösti Arovuori, Hanna Karikallio, Sanni Kiviholma, Johannes Piipponen, Tapani Yrjölä: PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous kevät 2019. ISSN 1799-9340. Helsinki 2019.

Suomen maatalous seuraa maailmanmarkkinoiden muutosta

* Ruuan hinta nousee tänä vuonna 1,2 ja ensi vuonna 1,6 prosenttia. Nousu seuraa yleistä inflaatiovauhtia. Eniten nousee lihan hinta. Maitotuotteiden hinta nousee hieman viljatuotteita nopeammin.

* Maatalouden yrittäjätulo laskee edelleen. Yrittäjätuloa vetää alaspäin erityisesti rehuviljan ja lihan tuottajahintojen lasku. Myös energia- ja lannoitekustannukset nousevat.

* Sianlihan kulutus jatkaa Suomessa laskuaan. Myös naudanlihan kulutus kääntyy tänä vuonna laskuun. Sen sijaan siipikarjanlihaa syödään edelleen yhä enemmän.

Ennusteen taustamuuttujia käsittelevän kalvosarjan voit lukea täältä (linkki).

Varastojen pienentyminen ohjaa viljamarkkinoita

Maailmalla viljasato oli selvästi syksyn odotuksia parempi. Vehnäsato jäi eniten miinukselle. Vehnän kulutus kasvaa maltillisesti, pääasiassa väestönkasvun seurauksena. Varastot pienentyvät vain vähän. Satovuonna 2019/20 tuotanto kasvaa hieman. Ennustekauden aikana hinnat nousevat maltillisesti. Rehuviljan kulutus kasvaa lihankulutuksen vanavedessä reippaasti. Varastot pienentyvät niin tällä kuin ensi satokaudellakin. Rehuviljaan kohdistuukin maailmanmarkkinoilla jonkun verran hinnannousupaineita. Soijasato puolestaan oli niin runsas, että soijavarastot kasvavat tänä satovuonna. Ensi vuonna kulutus kasvaa hieman tuotantoa nopeammin ja varastot pienentyvät. Sen seurauksena hinnat nousevat rauhallisesti. 

Suomessa viime syksyn pieneksi jäänyt sato heijastuu tulevana satovuotena varastoihin. Varastot pienentyvät syksyyn mennessä liki kolmanneksen. Eniten pienentyy kauravarasto, joka hupenee alle puoleen viime kesän tilanteeseen verrattuna.

Ensi syksynä korjataan selvästi suurempi sato kuin viime syksynä. Hinnat laskevat viime talven tasosta selvästi. Laskua hillitsee varastojen pienentyminen. Hintataso jää jonkin verran edeltävien vuosien yläpuolelle. Tulevan syksyn laskevat hinnat kannustavat leipäviljan tuotannon kasvattamiseen. Markkinoilla ei nähdä suuria mullistuksia ja hintamuutoksetkin pysyvät maltillisina.

Kysynnän kasvu tyhjensi maitojauhevarastot

Maitotuotteiden kysyntä säilyy vahvana ja maailmankauppa jatkaa kasvuaan. Kasvutahti on nopeutumassa. Eniten kasvaa maitojauheen sekä juuston kysyntä. EU:n maitojauheen interventiovarastoja on purettu ja maitojauheen hinta on jo selvästi yli interventiohinnan. Tämä vakauttaa maitomarkkinoita. EU:n sisämarkkinoilla erityisesti lisäarvotuotteiden kysyntä on kasvussa.  

Maidontuotanto kääntyi EU:ssa loivaan laskuun viime vuoden lopulla. Tästä huolimatta tarjontaa on runsaasti. Maitotuotteiden pirteä kysyntä sekä EU:n sisämarkkinoilla että vientimarkkinoilla kääntää maidon tuottajahinnan nousuun. Hinnan nousu pysyy kuitenkin maltillisena. 

Maitomarkkinoiden piristyminen ulottuu Suomeenkin

Suomessa maidontuottajien määrä on selvässä laskussa. Keskimääräisen tilakoon kasvusta ja keskituotoksen kohoamisesta huolimatta maidontuotanto vähenee. Rakennemuutoksen seurauksena tuotanto vähenee myös ensi vuonna.  Myös maitotuotteiden kulutus on Suomessa laskussa. 

EU:n sisämarkkinoiden hyvä vire ulottuu myös Suomeen, mikä näkyy maitotuotteiden vientikysynnän vahvistumisena. Suomessa tuottajahinta nousee tänä vuonna hieman EU:n maidon tuottajahintojen vanavedessä. Maitotuotteiden kysyntä säilyy vahvana ja myös ensi vuonna tuottajahinnassa nähdään pieni nousu.

Maitomarkkinoiden suurin uhka liittyy Brexitiin. Brexitin toteutuessa maidon ylitarjonta Euroopassa olisi ainakin hetkellisesti iso ongelma ja se heijastuisi myös Suomeen. EU:n sisämarkkinoille purkautuva tarjonnan kasvu kiristäisi tuonnin kautta tulevaa hintakilpailua ja johtaisi tuottajahinnan laskuun.

EU:n sisämarkkinoilla runsaasti sianlihaa

Viime vuoden kuivuudesta aiheutuneen rehupulan vuoksi lehmien teurastuksia jouduttiin aikaistamaan Euroopassa ja USA:ssa. Tämä on näkynyt tuotannon kasvuna. Tuotannon kasvu pysähtyy tänä vuonna. Naudanlihan vienti EU-alueen ulkopuolelle vähenee kiristyneen vientikilpailun ja runsaan globaalin tarjonnan takia. Naudanlihan runsas tuontitarjonta aiheuttaa laskupainetta tuottajahintaan. Kysynnän kasvu pitää naudanlihan tuottajahinnan laskun maltillisena.  

Viime vuonna nautojen teurastusten lisääntyminen kasvatti naudanlihan tuotantoa Suomessa. Myös keskiteuraspainojen nousu jatkui, mikä edesauttoi tuotannon kasvua. Naudanlihan tuotanto on vahvasti sidoksissa lypsylehmien lukumäärään. Naudanlihan tuotanto vähenee lypsylehmien määrän laskiessa. Kotimaisen naudanlihan tuottajahinta on kytköksissä maidon tuottajahintaan ja EU:n keskimääräiseen tuottajahintaan. Myös naudanlihan kulutus vähenee tuotannon pienenemisen myötä. 

Sianlihan kulutus kasvaa maailmalla. Euroopassa sianlihaa on markkinoilla runsaasti, mutta vientimarkkinat ovat toistaiseksi tukossa. Tämän seurauksena tuottajahinnat laskevat.  Vuonna 2019 sianlihan tuotanto kääntyy Euroopassa laskuun matalien tuottajahintojen takia. Euroopan markkinatilanne heijastuu myös Suomeen. Sianliha jää EU:n sisämarkkinoille ja Suomen vientimahdollisuudet heikkenevät. Kasvaneen tuontikilpailun ja heikentyneiden vientimahdollisuuksien seurauksena tuottajahinta laskee Suomessa. Sianlihan kulutuksen laskutrendi Suomessa jatkuu.

Siipikarjanlihan kulutus jatkaa kasvuaan maailmalla. Kasvava kysyntä lisää EU:ssa tuotetun siipikarjanlihan vientimahdollisuuksia. Tarjonta maailmanmarkkinoilla kasvaa ja samalla siipikarjanlihan tuonti EU-alueelle lisääntyy.

Suomessa siipikarjanlihan tuotanto kasvaa kulutuksen kasvun myötä. Tänä vuonna siipikarjanlihan tuottajahinta kääntyy laskuun tuonnin kautta tapahtuvan hintakilpailun kiristymisen vuoksi.

 

Yrittäjätulo painuu hintamuutosten takia

Maailmalla lannoitteiden käyttö lisääntyy ja kysyntä kasvaa. Hyvä tarjontatilanne pitää kuitenkin lannoitteiden hinnannousut maltillisina. Suomessa kysynnän kasvu nostaa energian hintaa. Rehuviljan korkea hintataso näkyy rehun hinnoissa tänä vuonna. Maatalouden energiakustannukset nousevat.
 
Tuottajahintojen laskun sekä maidon ja sianlihan tuotannon pienentymisen takia maatalouden markkinatuotot laskevat hieman. Tuotantopanosten hintojen nousu kasvattaa kustannuksia. Samalla panoskäyttö kokonaisuudessaan pienenee. Tästä seuraa, että yrittäjätulo laskee.

Elintarviketeollisuuden nousu kuopasta jatkuu

Elintarviketeollisuuden tuotannon volyymi nousi suhdannekuopasta, mutta kotimaisen raaka-aineen tarjonnan vähentyessä elintarvikkeiden tuotanto ei tänä vuonna kasva. Sen sijaan elintarviketeollisuuden liikevaihto pysyy kasvussa. Liikevaihdon kasvua tukee kotitalouksien ostovoiman kasvu, elintarvikkeiden hyvä hintakehitys sekä vientihintojen nousu. Ostovoiman kasvun myötä lisäarvotuotteiden kysyntä lisääntyy, mikä kasvattaa myös elintarviketeollisuuden rahavirtaa. Lisäksi teollisuuden investointien kasvu ja tuotannon jalostusasteen nousu kääntävät myös tuotannon volyymin ensi vuonna loivaan kasvuun. 

Tänä vuonna elintarviketeollisuuden kasvu ei perustu yhtä voimakkaasti yksin kotimaisen kysynnän kasvuun kuin viime vuonna. Teollisuuden viennin kannattavuus paranee vientihintojen nousun kautta. Toisaalta kotimarkkinoilla kilpailu tuontituotteita vastaan pysyy kovana. Alan kannattavuuskehitys pysyy heikkona. Erityisesti ensi vuonna elintarviketeollisuuden yleistä kannattavuutta parantaa raaka-ainehintojen nousun pysähtyminen. 

Elintarviketeollisuus jatkaa investointeja ja samalla elintarviketeollisuudessa panostetaan erityisen voimakkaasti tuotekehitykseen. Kulutustottumusten muutokset sekä hyvinvoinnin ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen kulutuspäätöksissä lisäävät tarvetta uusille tuotteille. Kehitys tarjoaa teollisuudelle tilaisuuden uusien, korkeamman lisäarvon tuotteiden tuomiselle markkinoille.

Vientiahdinko helpottaa

Keskimääräisten tuontihintojen lasku näkyy tuonnin arvon pienentymisenä Suomessa. Kehityksen taustalla on kiristynyt tuontikilpailu EU:n sisämarkkinoilla, mikä lisää sisämarkkinoiden tarjontaa ja laskee hintoja. Tämä näkyy erityisesti sianliha- ja naudanlihamarkkinoilla. Tuontihintojen lasku kiristää kotimaisen teollisuuden kohtaamaa hintakilpailua.

Vastaavasti elintarvikevienti kasvaa tänä vuonna, mikä tuo helpotusta elintarviketeollisuuden ahdinkoon. Viennin arvon nousua vauhdittaa erityisesti maitotuotteiden hintojen nousu kansainvälisillä markkinoilla. Maitotuotteista erityisesti lisäarvotuotteiden kuten voin, juuston ja jogurtin kansainvälinen kysyntä kasvaa. Lisäksi suomalaisen sianlihan kilpailukyky vientimarkkinoilla paranee. Kilpailukyvyn vahvistuminen johtuu Suomen EU:n keskimääräistä matalammasta tuottajahintatasosta. Tuotannon laskun myötä sianlihaa riittää kuitenkin vientiin yhä vähemmän.

Ensi vuonna elintarvikkeiden ulkomaankaupan kasvu kiihtyy. Vienti ja tuonti kääntyvät molemmat selvään kasvuun. Kasvu perustuu ennen kaikkea hintojen nousuun, mitä vahvistaa kysynnän kohdistuminen lisäarvotuotteisiin. 

Toteutuessaan Brexit sekoittaisi elintarvikesektorin osalta erityisesti EU:n maitomarkkinat. Brexitin markkinavaikutukset näkyisivät pääasiassa ensi vuonna, jos ero toteutuu sopimuksella ja siirtymäkaudella. Tarjonta EU:n sisämarkkinoilla kasvaa. Sisämarkkinoiden tarjonta kasvaa, kun aiemmin Britanniaan viedyt elintarvikkeet jäävät aikaisempaa pienemmille sisämarkkinoille.

Ruuan hinnannousu jatkuu tasaisena

Ruuan hinta nousee tänä ja ensi vuonna. Hinnan nousu on kuitenkin hitaampaa kuin viime vuonna. Vähittäiskaupan hintakilpailu pitää hinnannousut kurissa. Kotitalouksien ostovoiman parantuessa ja ruuan kysynnän kasvaessa kaupan nousseet kustannukset siirtyvät kuitenkin hintoihin.

Tänä ja ensi vuonna ruuan hinnan nousu seuraa yleistä inflaatiovauhtia. Viime vuonna ruuan hinta nousi hieman yleistä inflaatiota nopeammin. Syynä tähän oli erityisesti vihannesten voimakas hintojen nousu kesällä ja syksyllä. Viime vuonna haastavat kasvuolosuhteet vähensivät etenkin vihannesten mutta myös marjojen ja hedelmien tarjontaa, mikä kysynnän kasvaessa nosti voimakkaasti hintoja. Tänä vuonna kasvuolosuhteiden pysyessä normaaleina vihannesten, marjojen ja hedelmien tarjonta kasvaa ja hinnat kääntyvät laskuun. 

Ero ruuan hintakehityksen ja yleisen kuluttajahintakehityksen välillä oli viime vuonna pienempi kuin vuosiin.  Lisäksi viime vuonna ruuan hintakehitys Suomessa vastasi ruuan hintakehitystä EU:ssa. Myöskään tänä ja ensi vuonna ruuan hintakehityksessä Suomen ja EU:n välillä ei ole merkittävää eroa.  

Hinnat nousevat kaikissa päätuoteryhmissä. Eniten nousevat lihatuotteiden hinnat. Maitotuotteiden hintojen nousu on vakaata. Voimakkaimmin hintojen nousu kiihtyy viljatuotteissa, joiden hinnat eivät viime vuosina ole juuri muuttuneet. Kaiken kaikkiaan erot päätuoteryhmien hintakehityksissä pienenevät.

 

Keskeiset ennustemuuttujat:

  2019e 2020e
  muutos % muutos %
Leipävehnän tuottajahinta (1) -12 3
Rehuohran tuottajahinta (1) -16 -5
Viljan tuotanto (1) +28 -2
Sianlihan tuottajahinta 0 0
Sianlihan tuotanto -1 -1
Maidon tuottajahinta +1 +1
Tuotantopanosten hinnat +2 +2
Maatalouden yrittäjätulo -7 -9

1 satovuonna 2019/20 ja 2020/21

 

  2018 2018 2019e 2020e
  milj. euroa muutos % muutos % muutos %
Elintarvikkeiden hinnat   2,2 1,2 1,6
   liha   1,6 2,5 1,5
   maitotuotteet   2,1 1,8 2,0
   viljatuotteet ja leipä   0,4 1,5 1,5
Elintarviketeollisuuden
liikevaihto
  1 3 2
Viennin arvo 1294 -4 1 2
Tuonnin arvo 4008 0 -1 3