Maa- ja elintarviketalous 2018 syksy

Kyösti Arovuori, Hanna Karikallio, Heini Lehtosalo, Tapani Yrjölä, Johannes Piipponen. PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous 2018/syksy. ISSN 1799-9340. Helsinki 2018.

Kuivuus rokottaa maatalouden tuloja   

Sääolosuhteet ja kauppapolitiikan kovat puheet ovat heilautelleet maailmanmarkkinoita kuluneen vuoden aikana. Kuivuuden tuoma epävarmuus on näkynyt viljan hintakehityksessä. Kauppapolitiikan uhat eivät ole ainakaan vielä toteutuneet. Maataloustuotteiden kansainvälisen kaupan kasvu jatkuu. Talouskasvu ja tulotason nousu siivittävät edelleen lihan kulutusta. Näiden tekijöiden vaikutus näkyy myös kotimaan markkinoilla.  

Ruuan hinnan nousu ylittää yleisen inflaation, mutta vastaa ruuan hintakehitystä EU:ssa. Ruuan hinnan nousun taustalla on sekä kysynnän kasvu että kustannusten nousu. Kotimaisen kysynnän kasvu pitää elintarviketeollisuuden kasvu-uralla.

Lue ennusteen kaikkien taustatekijöiden kalvosarja täällä.

Rehuviljan hinnannousu viljasektorin pelastusrenkaana 

Maailman viljantuotanto vähenee tänä vuonna. Maissintuotanto lisääntyy, mutta vehnäsato jää edellisvuotta selvästi pienemmäksi. Maailman vehnäsadon laskun taustalla on pääasiassa Euroopan kuivuus. Vehnän kulutuksen kasvun pysähtymisen ja varastojen hupenemisen seurauksena hinnat nousevat. Maissin kulutus kasvaa tuotantoa ripeämmin. Tästä johtuen rehuviljavarastot pienentyvät. Tämä nostaa rehuviljan hintoja ja lisää kannustimia tuottaa rehuviljaa ensi vuonna. Soijan tuotanto lisääntyy kulutusta nopeammin, joten soijaa kertyy varastoihin.

Euroopan kuivuus on pienentänyt vehnän keskisatoa. Lisäksi viljelyala on edellisvuotta pienempi. Niukkuus nostaa tuottajahintoja ja vähentää etenkin EU:sta vientiin menevän vehnän määrää. Ensi vuonna vehnän viljelyalan odotetaan kasvavan.

Viljan tuotanto Suomessa pienentyi merkittävästi. Pääosa vähentymisestä johtui sääolosuhteista, mutta myös kokonaisvilja-ala pienentyi. Kuiva kesä heikensi etenkin vehnäsatoa. Rukiin tuotanto pienentyi, koska syyskylvöt jäivät vähäisiksi. Leipäviljan laatu on kuitenkin hyvä. Öljy- ja palkokasvien viljelyala pienentyi edellisvuoteen verrattuna, kun taas nurmiala kasvoi reippaasti.

Kuivuuden seurauksena rehuksi käytettävän viljan määrä väheni. Varastot pienenevät ja puuttuvaa rehuviljaa korvataan pääasiassa tuontimaissilla. Rehuviljan hinnat ovat nousseet leipäviljan hintoja merkittävämmin niukkuuden takia.

Heikkojen satojen takia tuottajahinnat ovat nousseet syksyn mittaan. Tuotantoalat nousevat korkeiden tuottajahintojen vanavedessä. Syksyn suotuisat sääolosuhteet mahdollistavat syyskylvöalan kasvun. Tuotannon kasvun seurauksena hinnat kääntyvät ensi vuonna laskuun.

Kuvio 1. Viljan tuottajahinnat Suomessa 

Positiivinen vire jatkuu maitomarkkinoilla

Maitotuotteiden kysyntä säilyy vahvana, mutta kasvutahti hidastuu. Kysynnän kasvu keskittyy rasvapohjaisiin tuotteisiin.  Tuotanto kasvaa kaikilla maailman keskeisillä maidontuotantoalueilla.

Kuivan kesän takia EU:n maidontuotannon voimakas nousu tasaantuu. Kuivuus vaikuttaa myös rehun määrään ja laatuun. Rehujen hinnat ovat korkealla ja rehun laadusta joudutaan tinkimään. Tuotannon odotettua pienemmän kasvun seurauksena EU:n tuottajahinnat pysyvät aikaisempia arvioita korkeammalla.

Maitotuotteiden kysyntä on pirteää sekä EU:n sisä- että ulkomarkkinoilla. Täpötäysien maitojauhevarastojen purkua on kyetty aloittamaan kysyntävetoisesti eikä uutta jauhetta ole otettu interventiovarastoihin. Varastojen purkamisesta huolimatta maidon tuottajahinta ei laske.

Suomessa maidontuotanto vähenee verkkaisesti. Tuotannon lasku johtuu lehmien lukumäärän pienenemisestä. Kuivuus on heikentänyt korjattavan säilörehun määrää ja laatua. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Hankala rehuvuosi pysäyttää keskituotoksen kasvun. Tuotanto vähenee myös ensi vuonna.

Suomessa tuottajahinta laskee tänä vuonna hieman. Maitotuotteiden kysyntä säilyy vahvana. Ensi vuonna tuottajahinnassa nähdään pieni nousu.

Kuvio 2. Maidon tuottajahinta Suomessa ja EU:ssa

Lihan kysyntä myötätuulessa

Maailman naudanlihan tuotanto jatkaa kasvuaan tänä vuonna, mutta vähenee ensi vuonna. Tarjonta kasvaa erityisesti Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Suurten tuottajamaiden vienti oli alkuvuodesta runsasta ja se suuntautuu myös EU:n perinteisiin vientikohteisiin. Tästä johtuen naudanlihan vienti EU:sta vähenee tänä vuonna.

Euroopassa nautojen lukumäärä on vähentynyt, mutta vastaavasti teuraspainot ovat kasvaneet. Tänä vuonna tuotanto kasvaa hieman, mutta eläinmäärän edelleen pienentyessä tuotanto kääntyy laskuun. Naudanlihan vahva kysyntä pitää tuottajahinnan vakaana.

Suomessa naudanlihan tuotanto vähenee tänä ja ensi vuonna. Kulutus kasvaa tänä vuonna. Tuottajahinta nousee EU:n hintatason tukemana. Maailman sianlihan tuotanto jatkaa kasvuaan. Tuotanto kasvaa voimakkaimmin Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.  Kulutuksen kasvu ja muita lihalajeja suhteellisesti edullisemmat hinnat lisäävät vientikysyntää maailman markkinoilla.

Sianlihan tuotanto on kasvanut Euroopassa. Vakaa tarjonta ja sakkaava vienti kääntävät sianlihan tuottajahinnat laskuun EU:n sisämarkkinoilla tänä vuonna. Ensi vuonna markkinatilanne rauhoittuu.

Suomessa sianlihan tuotanto jatkaa tänä vuonna voimakasta laskua. Ensi vuonna tilanne tasaantuu. Tuotanto pienenee kulutuksen vähenemistä nopeammin. Tästä johtuen tuottajahinta nousee tänä vuonna.

Maailman siipikarjanlihan tuotanto jatkaa kasvuaan. Tuotannon kasvu ja samanaikaisesti asetetut tuontirajoitukset sekoittavat maailmanmarkkinoita. Tämä näkyy myös EU:ssa tuotetun siipikarjanlihan heikentyneinä vientimahdollisuuksina. Myös EU:ssa siipikarjanlihan tuotanto kasvaa. Tuotannon kasvu kuitenkin hidastuu loppuvuotta kohden. Ensi vuonna tuotanto vakiintuu loppuvuoden tasolle.

Suomessa siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus kasvavat tasatahtia. Tuottajahinta ei juuri heilahtele. Tänä ja ensi vuonna siipikarjanlihan tuottajahinta nousee hieman. Kulutuksessa siipikarjanliha korvaa osaltaan sian- ja naudanlihaa.

Kustannusten kasvu jatkuu

Tuotantokustannusten nousu jatkuu tänä ja ensi vuonna. Merkittävin tekijä on rehuviljan tarjonnan laskusta seurannut hintojen nousu. Kysynnän kasvu nostaa energian hintaa. Hyvä taloustilanne ja kasvunäkymät vauhdittavat myös rakentamisen kustannusten nousua. Viljan hinnan nousu lisää lannoitteiden kysyntää maailmalla, mikä nostaa lannoitteiden hintoja myös Suomessa. Tarjonnan kasvu kuitenkin hillitsee hintojen nousua.

Kotieläintiloilla hankalinta

Maatalouden tulojen lasku jatkuu. Kuivuuden seurauksena nähty viljan kokonaistuotannon lasku pienentää maatalouden tuloja. Hintojen nousun seurauksena viljanviljelyn kokonaistuotot kasvavat.  Hintojen nousu ei kuitenkaan lämmitä tiloilla, joilla sato jäi kuivuuden seurauksena olemattomaksi. Rehujen hinnat nousevat viljan hintojen vanavedessä. Rehukustannusten nousu heikentää kotieläintuotannon tulosta. Samaan aikaan myös tuotannon määrä laskee.

Kokonaisuudessaan maatalouden yrittäjätulo laskee tänä vuonna selvästi. Lasku jatkuu myös ensi vuonna. 

Kuvio 3. Maatalouden markkinatuotot, tuet ja yrittäjätulo

Elintarviketeollisuuden kasvu tulee kotimarkkinoilta

Elintarviketeollisuuden liikevaihto ja volyymi ovat kasvussa. Elintarvikkeiden hintojen nousu näkyy liikevaihdon nopeana kasvuna. Volyymin kasvu on kuitenkin hidastunut. Liikevaihdon kasvua tukee yhtäältä elintarvikkeiden hyvä hintakehitys, kustannuspaineiden purkautuminen hintoihin ja heikosti kannattavan viennin vähentyminen. Tuotannon volyymin kasvun hidastumiseen vaikuttaa erityisesti kotimaisen raaka-aineen tarjonnan vähentyminen.

Elintarviketeollisuuden kasvu on hitaampaa kuin muilla teollisuuden toimialoilla. Lisäksi elintarviketeollisuuden kasvu perustuu kotimaisen kysynnän kasvuun. Viennin merkitys elintarviketeollisuudelle on ainakin hetkellisesti vähentynyt. Kannattavia vientimarkkinoita on yhä vaikeampi löytää ja elintarvikkeiden vienti on monissa tuoteryhmissä laskenut.

Kulutustottumusten muutokset, kuten kasvisruuan ja erikoisruokavalioiden suosion kasvu, lisäävät tarvetta uusille tuotteille. Tämä näkyy kaupan hyllyllä uusien tuotteiden lukumäärän kasvuna.

Kuvio 4. Elintarviketeollisuuden liikevaihto ja tuotanto Suomessa

Elintarvikkeiden vienti laskussa

Elintarvikeviennin arvo vähenee tänä vuonna selvästi. Lasku on seurausta viennin määrän vähentymisestä. Etenkin vientiin menevän sianlihan ja viljan tarjonta on pienentynyt. Vientihinnat ovat nousussa, mutta se ei riitä kääntämään elintarvikkeiden viennin arvoa kasvuun tänä vuonna. Maitojauheen kansainvälinen kysyntä on kasvanut, mutta kuluttajatuotteiden kysynnän kasvu mataa.

Sianlihan kansainvälisillä markkinoilla tarjonta on kasvussa ja hinnat laskussa. Suomalaisen sianlihan kilpailukyky vientimarkkinoilla on kuitenkin parantunut. Tuotannon laskun myötä sianlihaa riittää vientiin yhä vähemmän.

Myös elintarvikkeiden tuonnin arvo laskee, mutta maltillisemmin kuin viennin arvo. Tuonnin arvon lasku johtuu sekä tuonnin määrällisestä vähenemisestä että keskimääräisten tuontihintojen laskusta. Ensi vuonna elintarvikkeiden ulkomaankauppa jälleen piristyy. Vienti ja tuonti kääntyvät molemmat selvään kasvuun. Tämä perustuu ennen kaikkea hintojen nousuun, mitä vahvistaa kysynnän kohdistuminen lisäarvotuotteisiin.

Maito ja vihannekset vetävät ruuan hinnan nousua

Ruuan hinta nousee tänä ja ensi vuonna. Kotitalouksien ostovoiman ja ruuan kysynnän kasvaessa kustannusten nousut on voitu siirtää hintoihin. Ruuan hinnan nousu ylittää tänä vuonna yleisen inflaation. Etenkin maitotuotteiden hinnat nousivat alkuvuonna voimakkaasti. Lisäksi kasvisten hinnat nousivat kesällä voimakkaasti. Haastavat kasvuolosuhteet vähensivät kasvisten tarjontaa ja samanaikaisesti kysyntä kasvoi. Myös tuontikasvisten hinnat nousivat.

Ensi vuonna ruuan hinta nousee edelleen hieman yleistä inflaatiota nopeammin. Kysynnän kasvun jatkuessa kustannuspatoumia voidaan yhä paremmin purkaa hintoihin.

Muualla EU:ssa ruuan kuluttajahintojen nousu alkoi yli vuosi aikaisemmin kuin Suomessa. Viime vuonna ero elintarvikkeiden kuluttajahintojen kehityksessä Suomen ja EU:n välillä olikin huomattavan suuri. Tänä vuonna ruuan hintakehitys Suomessa vastaa ruuan hintakehitystä EU:ssa.

Hinnat nousevat kaikissa päätuoteryhmissä. Alkuvuonna eniten ovat nousseet maitotuotteiden hinnat. Kasvu on kuitenkin hidastunut kesällä ja loppuvuonna sekä ensi vuonna hintakehitys on vakaata. Lihatuotteiden hinnat kääntyvät tänä vuonna nousuun neljä vuotta kestäneen laskun jälkeen. Nousu jatkuu myös ensi vuonna. Viljatuotteissa hinnannousut ovat jääneet vähäisiksi ja viljatuotteiden hintakehitys on tasaista. Ensi vuonna myös viljatuotteiden hinnat kääntyvät nousuun.

Kuvio 5. Elintarvikkeiden hintakehitys Suomessa

Lue ennusteen kaikkien taustatekijöiden kalvosarja täällä.

  2018e 2019e
  Muutos, % Muutos, %
Leipävehnän
tuottajahinta (1)
20 -15
Rehuohran tuottajahinta (1) 27 -22
Viljan tuotanto (1) -21 32
Sianlihan tuottajahinta 2 0
Sianlihan tuotanto -5 0
Maidon tuottajahinta -1 1
Tuotantopanosten hinnat 2 1
Maatalouden yrittäjätulo -21 -37

1: satovuonna 2018/19 ja 2019/20

 

  2017 2017 2018e 2019e
  milj. euroa Muutos, % Muutos, % Muutos, %
Elintarvikkeiden hinnat   -0,9 1,9 2,2
liha   -1,2 1,5 2,5
maitotuotteet   -0,6 2,0 2,2
viljatuotteet ja leipä   -0,1 0,5 2,4
Elintarviketeollisuuden liikevaihto   1 4 2
Viennin arvo 1346 11 -2 6
Tuonnin arvo 3985 5 -1 3