Maa- ja elintarviketalous 2016 – syksy

Maidon tuottajahinnat ovat kääntymässä varovaiseen nousuun sekä Euroopassa että Suomessa. Yrittäjätulo nousee energian ja lannoitteiden hintojen laskun avittamana. Ruuan kuluttajahinta kääntyy kaksi vuotta jatkuneen laskun jälkeen nousuun.

Maitokriisi pitkittynyt

Maidon tuottajahinnat ovat kääntymässä varovaiseen nousuun sekä Euroopassa että Suomessa. Yrittäjätulo nousee energian ja lannoitteiden hintojen laskun avittamana. Ruuan kuluttajahinta kääntyy kaksi vuotta jatkuneen laskun jälkeen nousuun.

 

SISÄLLYSLUETTELO

Viljat

Kotieläintuotteet

Taloustilanne

Elintarviketeollisuus

Ruuan hinta

TAULUKOT

Taulukko 1 – Suomen maatalouden keskeiset ennustemuuttujat

Taulukko 2 – Keskeiset ennustemuuttujat: ruuan hinta ja elintarviketeollisuus

Ennätyssato painaa viljan hintaa maailmalla

Viljan maailmanmarkkinahinnat

Tänä vuonna korjataan ennätysmäinen viljasato. Satotason kasvu on huomattavinta maissintuotannossa ja maltillisinta vehnäntuotannossa. Maissin ja soijan tuotannon lisäksi myös niiden kysyntä on kasvussa. Kasvu kohdistuu rehukäyttöön. Vehnäntuotannossa Mustanmeren alueen ja Yhdysvaltojen hyvät sadot korvaavat Euroopan unionin alueen odotuksia heikompia vehnäsatoja.

Suuret viljasadot pitävät viljan maailmanmarkkinahinnat alhaalla. Suurten satojen lisäksi viljavarastot ovat suuret. Vehnä- ja maissivarastot kasvavat yhä, mutta kulutuksen kasvun seurauksena soijavarastot pienentyvät hyvästä sadosta huolimatta. Alkukesällä soijan hinta nousi, kun Yhdysvaltojen satoennuste oli epävarma. Sato onnistui hyvin ja hinnan nousu taittui. Soijan kulutuksen kasvu ja varastojen pienentyminen tukevat kuitenkin osaltaan hintojen kääntymistä nousuun.


Viljantuotanto Suomessa supistuu

Suomessa viljan kokonaisviljelyala on vähentynyt vehnä- ja ohra-alojen pienennyttyä. Kaura- ja öljykasvialat ovat sen sijaan kasvaneet. Vilja-alan pienentyminen jatkuu myös tulevalla satokaudella.

Viljojen hinnat ovat lähentyneet toisiaan vehnän hinnan laskettua. Hintasuhteiden muutokset tarjoavat kannustimia siirtää vehnäalaa rehuviljoille huolimatta siitä, että myös rehuviljojen hinnan lasku jatkuu. Mallas- ja rehuohran välinen hintaero kasvaa samaan aikaan. Leipä- ja rehuvehnän hintaeron kasvu on puolestaan maltillisempaa.


Euroopan maitomarkkinoilla markkinakäänne pahasti myöhässä

Euroopassa maidon tuotanto on kasvanut voimakkaasti matalasta tuottajahinnasta huolimatta. Yhdysvalloissa marginaalit ovat muita korkeammat, joten tuotannon odotetaan edelleen kasvavan. Oseanian maidontuotanto on jo tänä vuonna edellisvuotta vähäisempää ja Euroopassakin tuotannon kasvu hidastuu vuoden loppua kohden. Suurin tuotantopiikki maailmalla on jo ohitettu ja maidon hinnan odotetaan toipuvan tuotannon tasaantuessa.

Euroopan maitomarkkinat ovat reagoineet muuttuneeseen tilanteeseen hitaasti. Maidon tuottajahinta on laskenut koko alkuvuoden. Maitotuotteiden hinnat ovat kuitenkin kääntyneet nousuun EU:ssa ja maidon tuottajahinnan lasku on pysähtynyt. Loppuvuoden aikana EU:n keskimääräisen maidon tuottajahinnan odotetaan kääntyvän varovaiseen nousuun.

Suomessa markkinakäänne on viivästynyt. Maidontuotannon kasvu hidastuu Suomessa tänä vuonna eikä kasvua ole ensi vuodelle enää odotettavissa. Maidon tuottajahinta kääntyy nousuun muun Euroopan vanavedessä.

TEEMA: Tuotannonrajoitusjärjestelmän vaikutukset maidontuotantoon pieniä


Kotieläintuotannon markkinakäänne laahaa

Lihan kokonaiskysynnän kasvu jatkuu Euroopan unionin alueella. Eniten kasvavat siipikarjan- ja naudanlihan kysyntä. Sianlihan kysynnän odotetaan sen sijaan pysyvän vakaalla tasolla. Sianlihan tuottajahinta on kuitenkin noussut ja lisääntynyt tuotanto on vastannut kysynnän kasvuun EU:n vientimarkkinoilla.

Maidontuotannon markkinatilanne lisää teurastuksia. Lisääntynyt naudanlihan tarjonta vastaa kasvaneeseen kysyntään ja pitää hintakehityksen vakaana EU:n alueella. Siipikarjanlihan tuotanto jatkaa edelleen kasvuaan, mutta kilpailun lisäännyttyä aiempaa maltillisemmin.

 

Suomen hintakehitys jäljessä EU:n keskihinnoista

 

Suomessa sianlihan tuotannossa ja kulutuksessa ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Sianliha on kuluttajille edelleen suhteellisesti muita lihoja edullisempaa. Sianlihan tuottajahintojen kehitys on kuitenkin jäänyt laahaamaan Suomessa samalla kun EU:n keskihinnat ovat nousseet jo kuluneen vuoden aikana.

Kuten Euroopassa, myös Suomessa siipikarjanlihan kulutus on jatkanut voimakasta kasvuaan. Kotimainen tarjonta on vastannut kasvaneeseen kysyntään, mutta tiukentunut kilpailu hidastaa tuotannon kasvuvauhtia tulevaisuudessa.

Lihan tuottajahintojen lasku pysähtyy myös Suomessa ja tuottajahinnat kääntyvät nousuun loppuvuoden aikana.  Lihamarkkinoiden käänne kuitenkin laahaa. Tuottajahintojen nousu jatkuu maltillisena myös ensi vuonna.


Tuotantopanosten hintakehitys laskee kustannuksia

Lannoitteiden hinnat laskivat kesällä lannoitevuoden vaihtuessa odotettua enemmän. Lannoitteiden hinnat ovat tällä hetkellä lähellä tuotantokustannuksia. Lannoiteraaka-aineiden hinnat pysyvät alhaalla, eikä tarjontaan ole odotettavissa muutoksia. Lannoitteiden käyttö ei kasva ja lannoitteiden hintataso pysyy matalana myös ensi vuonna.

Energiakustannukset ovat laskeneet lannoitteiden tapaan. Energian hinta on laskenut pääasiassa raakaöljyn hinnan laskun seurauksena, eikä öljyn hinnan odoteta nousevan merkittävästi ensi vuoden aikana. Myös öljyn hinta on lähellä tuotantokustannuksia, eikä tuotantoa rajoittavia tekijöitä ole odotettavissa lähiaikoina.

Rehujen hintoihin ei kohdistu merkittäviä nousupaineita rehuviljojen matalan hintatason vuoksi.

Rakentamisen, koneiden ja kaluston kustannukset nousevat yleisen inflaatiovauhdin mukaisesti. Näiden tuotantopanosten kustannuskehitys jatkaa maltillista kasvua myös vuonna 2017.


Yrittäjätulo kasvaa tänä vuonna

Maatalouden yrittäjätulon kolme vuotta kestänyt syöksykierre katkeaa. Yrittäjätulo kasvaa, mutta jää silti vuosikymmenen alun tasosta. Viljojen hinnat laskevat edelleen. Lihatuotteiden tuottajahintojen lasku on pysähtynyt, mutta maitomarkkinoilla markkinakäänne on viivästynyt. Tuotantopanosten hintojen laskun ansioista maatalouden yrittäjätulo kasvaa tänä vuonna.


Suomen maatalouden keskeiset ennustemuuttujat

  2016e 2017e
  Muutos, % Muutos, %
Vehnän tuottajahinta1 -3 +7
Ohran tuottajahinta1 -16 +8
Viljan tuotanto1 -2 +2
Sianlihan tuottajahinta +1 +1

Sianlihan tuotanto

+3 0
Maidon tuottajahinta -6 0
Tuotantopanosten hinnat -4 -3
Maatalouden yrittäjätulo +8 +17

satovuonna 2016/17 ja 2017/18


Elintarviketeollisuus nousussa

Elintarviketeollisuudella on takana vaikeat vuodet. Yleisestä taloustilanteesta johtuen elintarvikkeiden kysyntä on kasvanut hitaasti ja hintakilpailu on ollut tiukkaa vienti- ja kotimarkkinoilla. Samanaikaisesti vienti on vähentynyt merkittävästi.

Elintarviketeollisuuden tuotanto on kääntynyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Voimakkainta tuotannon kasvu on ollut öljyjen ja rasvojen valmistuksessa, leipomotuotteissa ja ryhmässä muut elintarvikkeet.

Teollisuuden asema ketjussa on edelleen kauppaan verrattuna suhteellisesti heikompi. Kova kilpailu vaikeuttaa liikevaihdon kehittymistä, mutta pientä kasvua on kuitenkin odotettavissa edellisvuoteen verrattuna.


Maitotuotteiden vienti takkuaa edelleen

Elintarvikkeiden tuonnin ja viennin kasvu on hidastunut. EU:n sisämarkkinoiden vähentynyt tarjonta ja samanaikainen kysynnän kasvu näkyvät meillä tuontihintojen nousuna.  Tuontihintojen nousu vähentää kotimaisen teollisuuden kohtaamaa hintakilpailua

Elintarvikkeiden vienti takkuaa edelleen. Sektoreiden välillä on kuitenkin suuria eroja ja esimerkiksi lihajalosteiden, öljyjen, rasvojen ja myllytuotteiden viennin odotetaan lisääntyvän.

Lihajalosteiden viennin kasvu on nostanut lihatuotteiden viennin arvoa alkuvuodesta.

Maitotuotteiden vienti on edelleen vaikeuksissa. Alkuvuoden aikana viennin arvo on ollut selvästi edellisvuotta pienempi. Vuoden loppua kohden tilanne hieman helpottaa, kun Euroopassa teollisuustuotteiden hinnat nousevat.

EU:n sisämarkkinoilla etenkin juuston kysyntä kasvaa ja elpymässä olevat Kiinan markkinat luovat vientikysyntää erityisesti UHT-maidon ja voin osalta. Kysynnän kasvu maailmalla kasvattaa maitotuotteiden vientiä ensi vuonna hieman. EU:n viennin kasvu vähentää Suomeen kohdistuvaa tuontikilpailua ja avaa uusia vientimarkkinoita.


Ruuan hinta kääntyy nousuun

Ruuan hinnan lasku hidastuu vuoden loppua kohden. Kasvisten ja hedelmien kausivaihtelun ajoittuminen eri aikaan käänsi hinnat kesällä hetkellisesti nousuun.

Yksittäisten tuoteryhmien välillä on suuria eroja. Maitotuotteiden hinnanlasku on ollut odotettua nopeampaa. Maitomarkkinoiden koventunut kilpailu ja runsas tuontitarjonta on painanut hintoja alemmas kuin alkuvuonna ennustettiin. Muiden päätuoteryhmien osalta kehitys on ollut ennustetun mukaista. Viljatuotteiden ja leipien sekä lihan hintojen lasku jatkuu ja kuluvan vuoden hintataso jää viime vuoden tasoa matalammalle. Yksittäisten tuotteiden hinnoissa nähdään kuitenkin hintojen nousua jo tänä vuonna.

Ensi vuonna makeisveron poistaminen hidastaa hintojen nousua. Tuontituotteiden hintojen nousu tukee kotimaisten tuotteiden hintakehitystä. Kuluttajahinnat kääntyvät nousuun ja hintataso nousee ensi vuonna hieman yleistä inflaatiovauhtia hitaammin.

Elintarvikkeiden hintakehitys Suomessa on samansuuntaista muuhun Eurooppaan verrattuna, mutta muutokset näkyvät meillä hieman viiveellä. Euroopassa käänne on jo tapahtunut ja ruuan hinnan lasku on pysähtynyt.


Lihan kulutus kasvaa

Lihatuotteiden kokonaiskulutus kasvaa edelleen ja kasvua tapahtuu kaikissa lihalajeissa. Siipikarjanlihan kulutuksen kasvu jatkuu voimakkaana. Edulliset kuluttajahinnat ruokkivat lihan kulutusta. Nestemäisen maidon ja jogurtin kulutus laskee, mutta samaan aikaan rahkan ja juustojen kulutus on kasvussa.


Keskeiset ennustemuuttujat: ruuan hinta ja elintarviketeollisuus

  2015 2015 2016e 2017e
  milj. euroa Muutos, % Muutos, % Muutos, %
Elintarvikkeiden hinnat   -2,2 -0,4 +0,5
liha   -2,7 -3,0 +0,5
maitotuotteet   -4,4 -2,5 +0,3
viljatuotteet ja leipä   -2,3 -0,5 +0,2
Elintarviketeollisuuden liikevaihto   -2,5 0 +2
Viennin arvo 1236 -8,1 0 +1
Tuonnin arvo 3733 +3,1 +1 +1

 

Kyösti Arovuori, Heini Toikkanen, Lauri Vuori, Tapani Yrjölä. PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous 2016/syksy. ISSN 1799-9340. Helsinki 2016.