Maa- ja elintarviketalous – 2016 kevät

Viime vuosina korjatut ennätyssadot, täydet varastot sekä odotukset korkeasta satotasosta kuluvana vuonna pitävät viljan maailmanmarkkinahinnat laskussa. Suomen viljamarkkinoilla vehnän tuotantoala pienenee tänä vuonna, mikä kääntää hinnan hienoiseen nousuun. Ensi vuonna myös ohran ja kauran hinnoissa nähdään pientä nousua, kun niiden tuotanto pienentyy.

Ruokamarkkinoilla kasvu tiukassa

Viime vuosina korjatut ennätyssadot, täydet varastot sekä odotukset korkeasta satotasosta kuluvana vuonna pitävät viljan maailmanmarkkinahinnat laskussa. Suomen viljamarkkinoilla vehnän tuotantoala pienenee tänä vuonna, mikä kääntää hinnan hienoiseen nousuun. Ensi vuonna myös ohran ja kauran hinnoissa nähdään pientä nousua, kun niiden tuotanto pienentyy.

Maitotuotteiden kysynnän kasvu yhdessä maidontuotannon rakennekehityksen kanssa kääntää maidon tuottajahinnan Suomessa nousuun loppuvuodesta 2016. Myös lihamarkkinoilla kasvava kysyntä pysäyttää tuottajahintojen laskun. Maidon ja lihan tuottajahinnat nousevat maltillisesti myös ensi vuonna.

Tuotantokustannusten laskun seurauksena maatalouden yrittäjätulo nousee kuluvana vuonna. Yrittäjätulon kasvua tukee lisäksi tuottajahintojen ja maataloustukien laskun pysähtyminen.

Elintarviketeollisuuden suhdannenäkymät ovat edelleen heikot, mutta sekä alan tuotanto että liikevaihto kääntyvät tänä vuonna pieneen kasvuun. Kasvua elintarviketeollisuuteen tuo viennin lievä elpyminen. Kotimarkkinoilla kireä hintakilpailu ja kotitalouksien ostovoiman heikkeneminen pitävät alan kehityksen vaatimattomana.

Ruuan hinnan lasku jatkuu tänä vuonna, mutta huomattavasti pienempänä kuin viime vuonna. Laskun taustalla on kauppojen voimakas hintakilpailu, mitä tukee kaupan kustannuspaineiden pysyminen vähäisinä. Ruuan hintakehitys poikkeaa sekä yleisestä kuluttajahintojen kehityksestä Suomessa että ruuan hintakehityksestä muualla Euroopassa.

 

Suomen maatalouden keskeiset ennustemuuttujat

  2016e 2017e
  Muutos, % Muutos, %
Vehnän tuottajahinta1 +11 +6
Ohran tuottajahinta1 -4 +8
Viljan tuotanto1 -1 +2
Sianlihan tuottajahinta 0 +1
Sianlihan tuotanto -1 -3
Maidon tuottajahinta +1 +1
Tuotantopanosten hinnat -2 +1
Maatalouden yrittäjätulo +35 +1

1 satovuonna 2016/17 ja 2017/18

 

Keskeiset ennustemuuttujat: ruuan hinta ja elintarviketeollisuus

  2015 2015 2016e 2017e
  milj. euroa Muutos, % Muutos, % Muutos, %
Elintarvikkeiden hinnat   -2,2 -0,8 +0,6
liha   -2,7 -3,0 +0,5
maitotuotteet   -4,4 -2,0 +0,5
viljatuotteet ja leipä   -2,3 0,0 +0,5
Kotimaisen myynnin arvo 8429 -3,0 0,0 +1,5
Viennin arvo 1229 -8,7 +2,0 +2,0
Tuonnin arvo 3770 +3,2 +1,0 +1,5

 

Runsaat sadot saavat jatkoa

Edellisellä satokaudella korjattiin suuri viljasato. Suurin osa runsaista viljasadoista on seurausta hyvistä sääolosuhteista. Tulevan satokauden odotetaan olevan jälleen hyvä. Leipäviljantuotanto pienenee ensi vuonna. Samalla vehnän keskisatojen odotetaan pienenevän ja jatkossa tuottavuuskasvu nostaa satoa maltillisesti. Rehuviljantuotanto jatkaa maltillista kasvua tänä ja vuonna.

Viljan maailmanmarkkinahinta pysyy matalana

Vehnän tarjonta on pysynyt runsaana odotettua parempien satojen seurauksena. Vehnän maailmanmarkkinahinta laskee tänä ja ensi vuonna. Myös maissin ja soijan maailmanmarkkinahinnat laskevat tänä vuonna. Maissin ja soijan hinnat kääntyvät nousuun ensi vuonna, kun tarjonta hiipuu ja kysyntä lisääntyy.

Suomessa viljan hintaan ei nousua

Haastavista olosuhteista huolimatta satokaudella 2015/2016 saavutettiin kohtuullinen satotaso ja varastoissa riittää viljaa myös kotimaassa. Vilja-alassa ei tapahdu suuria muutoksia. Viljojen hintasuhteet kannustavat viljelijöitä siirtämään vehnäalaa ohralle ja kauralle. Matalat viljan hinnat kasvattavat luonnonhoitopeltojen ja viherlannoitusnurmien pinta-alaa.

Tuotantoalan pienentyessä vehnän hinta nousee tämän vuoden aikana ja samalla leipä- ja rehuvehnän hintaero kasvaa. Kauran hinta laskee tuotannon kasvun vanavedessä. Samalla kauran viljelyala pienenee hieman. Rehuviljojen hinnat jatkavat laskua. Ensi vuonna rehuviljojen hinnat kääntyvät maltilliseen kasvuun, kun tuotanto pienenee.

Maidon tuottajahinnan raju lasku pysähtyy

Maitotuotteiden kysyntä maailmalla kasvaa. Kysynnän kasvu on voimakkainta kehittyvissä talouksissa, vaikka niiden yleisen taloustilanteen heikentymisen myötä kulutustottumusten muutos on hidastunut. Suomessa maidontuotannon rakennekehitys etenee ja tuotannon lievä kasvu taittuu tämän vuoden aikana. Euroopassa maidontuotanto kasvaa tänäkin vuonna matalista tuottajahinnoista riippumatta, koska tuotantoa sopeutetaan edelleen maitokiintiöiden poistumiseen.

Maitotuotteiden kysynnän kasvun seurauksena paineet tuottajahintojen laskuun pienenevät maailmalla. Suomessa tuottajahinta kääntyy nousuun loppuvuodesta 2016. Tuottajahinta nousee hieman myös ensi vuonna. Euroopassa tuottajahinta kääntyy hienoiseen kasvuun vasta ensi vuonna.

Lihan tuottajahintojen lasku pysähtymässä

Maailman lihantuotanto jatkaa kasvuaan tänä ja ensi vuonna. Samaan aikaan kysyntä kasvaa niin kehittyvissä kuin kehittyneissäkin maissa. Euroopassa maidontuotannon sopeutuminen matalaan maidon hintaan lisää teurastusten määrää ja naudanlihan määrää markkinoilla. Naudanlihantuotanto kasvaa tänä vuonna, mutta kasvu tasoittuu ensi vuoden aikana. Sama ilmiö on nähtävissä Suomessa. Kasvavan kysynnän ansioista tuottajahintojen lasku kuitenkin pysähtyy tänä vuonna ja nousee ensi vuonna vähän.

Sianlihantuottajat viennin varassa

Euroopassa sianlihantuotanto kasvaa hieman ja kysynnän odotetaan pysyvän ennallaan. Tuottajahinnan laskua ei ole odotettavissa, sillä vienti lisääntyy halvan euron hyödyttämänä. Lisäksi sianliha on edelleen kuluttajille edullisempaa kuin naudan- ja siipikarjanliha. Suomen sianlihan kulutuksessa ei tapahdu suuria muutoksia ja tuotanto sopeutuu tuottavuusloikan jälkeen kysynnän mukaisesti laskuun. Tuottajahinnassa ei tapahdu muutoksia tänä vuonna. Ensi vuonna tarjonta pienenee ja hinta kääntyy varovaiseen nousuun. Siipikarjanlihan tuotannon voimakas kasvu jatkuu tänä ja ensi vuonna.

Tuotantopanosten hintakehitys helpottaa viljelijän taloutta

Viljelijöiden heikko taloustilanne on johtanut siihen, että panoskäytöstä tingitään. Tarkempi lannoitteiden käyttö yhdessä pienentyneen viljelyalan kanssa vähentää lannoitteiden kysyntää. Rehuviljan hinnan putoaminen laskee myös rehujen hintoja tänä vuonna. Hintojen lasku pysähtyy ensi vuonna ja kääntyy rehuviljojen hinnan nousun myötä hienoiseen nousuun. Energian hinnan lasku jatkuu vielä tänä vuonna. Energian hintaan ei ole nähtävissä isoja nousupaineita. Ensi vuonna hinta kääntyy maltilliseen kasvuun.

Rakentamiskustannukset ja koneiden sekä kaluston hinnat nousevat tänä ja ensi vuonna yleisen inflaatiotahdin mukaan.

TEEMA: Kasvinsuojeluainemarkkinat rauhallisia – toistaiseksi

 

Vihdoin valoa tunnelin päässä

Maatalouden yrittäjätulon kolme vuotta kestänyt syöksykierre katkeaa, kun maataloustuotteiden tuottajahintojen ja maataloustukien lasku pysähtyy. Kustannusten laskun ansioista maatalouden yrittäjätulossa nähdään positiivista kehitystä. Tänä vuonna maatalouden yrittäjätulo kasvaa reilun kolmanneksen. Yrittäjätulon kasvu on merkittävä edelliseen vuoteen verrattuna, mutta tästä huolimatta saavutetaan vain kolmannes vuoden 2012 yrittäjätulosta. Ensi vuonna maatalouden yrittäjätulo kasvaa prosentin.

Elintarviketeollisuudella vaikeaa – tuotanto ja liikevaihto pieneen kasvuun

Elintarviketeollisuuden tuotannon volyymi ja liikevaihto laskivat tuntuvasti vuosina 2014 ja 2015. Merkittävimmät syyt elintarviketeollisuuden alamäelle olivat kotitalouksien ostovoiman ja siten kysynnän heikko kehitys, kireä hintakilpailu kotimarkkinoilla sekä erityisesti viennin merkittävä väheneminen. Elintarviketeollisuuden suhdannenäkymät ovat edelleen vaimeat. Sekä tuotanto että liikevaihto pinnistävät tänä vuonna kasvuun, mutta pysyvät edelleen matalina.

Viennin lievä elpyminen tuo kasvua elintarviketeollisuuteen. Kotimarkkinoilla hintakilpailu ja ostovoiman heikkeneminen pitävät alan kehityksen edelleen nihkeänä. Ensi vuonna elintarviketeollisuuden maltillinen kasvu jatkuu. Kasvua edesauttaa yleisen suhdannetilanteen ja kysynnän paraneminen myös kotimarkkinoilla. Lisäksi lisääntyvät investoinnit tukevat alan kasvua.

Elintarvikkeiden vienti kasvaa kangerrellen

Elintarvikkeiden viennissä nähdään tänä ja ensi vuonna hieman piristystä. Venäjän ja EU:n väliset pakotteet vaikuttavat kuitenkin edelleen. Viennin myönteinen kehitys johtuu kysynnän kasvusta maailmalla sekä aktiivisista toimista elintarvikeviennin edistämiseksi. Kasvu kohdistuu pääosin olemassa oleviin vientikohteisiin.

Elintarvikkeiden tuonnin kasvu jatkuu maltillisena. Erityisesti siipikarjan- ja naudanlihan tuonti kasvaa, kun kotimaisella tuotannolla ei pystytä vastaamaan kotimaiseen kysyntään. Elintarvikkeiden tuonti on kuitenkin edelleen suurempaa kuin vienti.

TEEMA: Elintarvikkeita tuodaan enemmän kuin viedään

Maitotuotteiden vienti kasvaa

Venäjän pakotteet kolhaisivat etenkin maitotuotteiden vientiä. Esimerkiksi juuston viennin arvo putosi viime vuonna yli puolella. Tänä vuonna maitotuotteiden vienti kasvaa kysynnän kohentuessa maailmalla. Runsas tarjonta ja kilpailu pitävät kasvun maltillisena. Maitotuotteiden vienti jää selvästi viime vuosia pienemmäksi. Vaikka lisäarvotuotteiden vienti on kasvussa, vienti painottuu edelleen maitojauheeseen. Maitotuotteiden tuonti pysyy sen sijaan viime vuoden tasolla.

Ruuan hinnan lasku pysähtyy vasta ensi vuonna

Ruuan hinta on ollut laskussa yhtäjaksoisesti liki kaksi vuotta. Kuluvana vuonna ruuan hinta laskee edelleen, mutta lasku jää edellisvuotta pienemmäksi. Hintojen lasku johtuu kauppojen hintakilpailusta. Elintarvikeketjuun ei tänäkään vuonna kohdistu sellaisia kustannuspaineita, jotka kääntäisivät ruuan hinnan nousuun. Yksittäisten tuotteiden hintakehityksessä voi olla eroja.

Ruuan hinnan kehitys poikkeaa yleisestä kuluttajahintojen kehityksestä. Ruuan hinta kääntyy ensi vuonna pieneen nousuun, mutta jää yleistä hintojen nousua vähäisemmäksi.

Lihan kuluttajahinnat laskevat eniten

Lihan kuluttajahinnat laskevat tänä vuonna eniten. Myös maitotuotteiden kuluttajahinnat laskevat enemmän kuin elintarvikkeet keskimäärin. Sen sijaan viljatuotteiden kuluttajahintojen lasku pysähtyy tänä vuonna.

Ensi vuonna kuluttajahintojen lasku pysähtyy kaikissa päätuoteryhmissä, mutta hintoihin ei ole odotettavissa merkittävää nousua.

Broilerin kulutuksen huima kasvutahti jatkuu

Kuluttajahintojen lasku kasvattaa juuston kulutusta. Myös rahkan kulutuksen kasvu jatkuu voimakkaana, mikä näkyy toisaalta jogurtin kulutuksen laskuna. Voin kulutus on myös laskussa.

Lihan kokonaiskulutus kasvaa tänä vuonna kaikkien lihalajien osalta, vaikkakin kasvu hidastuu viime vuodesta. Kulutuksen kasvu johtuu pääosin lihan kuluttajahinnan laskusta.

Siipikarjanlihan kulutuksen voimakas kasvu jatkuu myös tänä ja ensi vuonna. Ilmiö on yleismaailmallinen. Vaikka siipikarjanlihan kulutus ylitti naudanlihan kulutuksen Suomessa vasta vuonna 2012, on naudanliha jäänyt jo kauas siipikarjanlihan kulutusluvuista. Edullinen hinta mahdollistaa myös muiden tekijöiden huomioimisen lihaa ostetatessa. Esimerkiksi terveydellisten ja ekologisten tekijöiden vaikutus valintaan näyttelee aikaisempaa suurempaa roolia.

 

Kyösti Arovuori, Hanna Karikallio, Heini Toikkanen ja Tapani Yrjölä. PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous 2016/kevät. ISSN 1799-9340. Helsinki 2016.