Maa- ja elintarviketalous 2014 – syksy

Maatalouden tuottajahinnat jatkavat laskuaan. Hintatason laskun taustalla on viime vuosina kasvanut tuotanto. Lisävauhtia hintojen laskuun tuovat vientinäkymien heikentyminen ja talouden taantuma, mikä heikentää kysynnän kasvua. Tänä vuonna tuottajahinnat laskevat niin maito-, liha- kuin viljatuotteissa. Viljan hintoja painaa alaspäin eri puolilla maailmaa korjatut ennätystason sadot. Sianlihamarkkinoilla painetta tuottajahintaan aiheuttaa sianlihan kysynnän kasvun hidastuminen, tiukka hintakilpailu vähittäiskaupassa sekä Venäjän alkuvuodesta sianlihalle asettama tuontikielto.

Seuraava ennuste julkistetaan 31.3.2015

Hinnat laskevat ruokaketjussa

Maatalouden tuottajahinnat jatkavat laskuaan. Hintatason laskun taustalla on viime vuosina kasvanut tuotanto. Lisävauhtia hintojen laskuun tuovat vientinäkymien heikentyminen ja talouden taantuma, mikä heikentää kysynnän kasvua.

Tänä vuonna tuottajahinnat laskevat niin maito-, liha- kuin viljatuotteissa. Viljan hintoja painaa alaspäin eri puolilla maailmaa korjatut ennätystason sadot. Sianlihamarkkinoilla painetta tuottajahintaan aiheuttaa sianlihan kysynnän kasvun hidastuminen, tiukka hintakilpailu vähittäiskaupassa sekä Venäjän alkuvuodesta sianlihalle asettama tuontikielto.

Suuri muutos nähdään myös maitosektorilla, kun viime vuonna ennätystasolle kivunnut maidon tuottajahinta kääntyi kuluvana syksynä laskuun. Maidon tuottajahintaa painaa alaspäin kasvanut tuotanto. Lisäksi erityisesti Suomessa suurin yksittäinen syy tuottajahinnan laskuun on Venäjän asettama tuontikielto maitotuotteille. Venäjän Ukrainan kriisiin liittyvät vastapakotteet tulivat voimaan elokuussa ja niiden on ilmoitettu olevan voimassa vuoden. Vaikka maitotuotteille onkin löytynyt uusia markkinoita Aasiasta ja erityisesti Kiinasta, jää tuotteita silti enemmän kulutettavaksi sisämarkkinoilla. Tämä kiristää kilpailua ja asettaa edelleen painetta hintoihin.

 

Suomen maatalouden keskeiset ennustemuuttujat

  2014e 2015e
  Muutos, % Muutos, %
Vehnän tuottajahinta* – 13 % 10 %
Ohran tuottajahinta* -28 % 11 %
Viljan tuotanto* – 1 % -1 %
Sianlihan tuottajahinta – 9 % 2 %
Sianlihan tuotanto – 6 % – 1 %
Maidon tuottajahinta -2 % – 7 %
Tuotantopanosten hinnat – 2 % 0 %
Maatalouden yrittäjätulo – 8 % – 5 %

 

*satovuonna 2014/15 ja 2015/16

 

Elintarviketeollisuudessa tiukkaa

Elintarviketeollisuutta kurittaa tänä vuonna sekä tuotantomäärän että elintarvikkeiden hintatason lasku. Elintarviketeollisuuden liikevaihdossa nähdään tänä vuonna edellisvuotta tuntuvampi pudotus. Kiristyvä kilpailu Euroopan sisämarkkinoilla, talouden huono kehitys ja Venäjän elintarvikkeille asettamat tuontikiellot lisäävät ahdinkoa niin kotimaan markkinoilla kuin vientimarkkinoillakin.

Kannattavia vientimarkkinoita on yhä vaikeampi löytää ja myös vientihinnat ovat aiempia vuosia matalammat. Kotimaan markkinoille virtaa edullisia tuontituotteita, etenkin liha- ja maitotuotteita, jotka lisäävät hintakilpailua ja pitävät hintakehityksen hyvin maltillisena.

Kuluttajille nämä markkinamuutokset näkyvät ruuan hinnan laskuna tänä vuonna. Ensi vuonnakin ruuan hinta nousee yleisiä kuluttajahintoja vähemmän.

 

Keskeiset ennustemuuttujat: ruuan hinta ja elintarviketalous

  2013 milj. euroa 2013 % 2014e % 2015e %
Elintarvikkeet, muutos %   6,2 – 0,6 0,7
liha   7,0 -1,7 1,0
maitotuotteet   5,9 0,2 – 2,0
viljatuotteet ja leipä   4,1 0,0 1,0
Kotimaisen myynnin arvo 11 476 2,5 – 1,5 – 1,0
Viennin arvo 1 386 1,6 – 3,2 – 2,0
Tuonnin arvo 3 629 3,0 – 1,4 0,1

 

Maailman viljan tuotanto ennätyslukemissa

Maailmalla viljan tuotantomäärä kasvoi tänä syksynä ennätyslukemiin. Hyvä sato korjattiin poikkeuksellisesti lähes kaikkialla, eikä merkittäviä kato-alueita ollut. Eniten viljan tuotantomäärä nousi Euroopassa. Ukrainan kriisi ei ole merkittävästi vaikuttanut viljamarkkinoihin.

Viljan hinnat rutkasti alas

Ennätyssuuri sato ja täyttyvät varastot pitävät viljojen hinnat laskussa loppuvuoden. Viime vuonna muita viljoja enemmän noussut soijan hinta laskee tänä vuonna selvästi muiden viljojen hintoja nopeammin. Vehnän kysynnän kasvu puolestaan hidastaa hieman sen hinnan laskua.

Matala hintataso johtaa siihen, että ensi vuonna viljelyala pienenee. Tämä kääntää viljan hinnan nousuun. Nousu jää kuitenkin pieneksi. Tästä pitävät viimeistään huolen tänä vuonna täyttyvät varastot.

Suomessa runsas sato

Myös Suomessa viljasta korjattiin tänä syksynä suuri sato. Erityisesti leipäviljasato kasvoi merkittävästi viime vuodesta. Rehuviljaa puolestaan korjattiin hieman aiempaa vähemmän. Osalla tiloista syksyn pitkät sadejaksot verottivat viljan laatua.

Rypsin ja rapsin tuotantomäärissä on tänä vuonna tuntuva lasku. Sokerijuurikkaan ja rukiin tuotantomäärät sen sijaan kasvavat huomattavasti viime vuodesta. Myös härkäpapua tuotettiin viime vuotta enemmän.

Ensi vuonna viljan matala hintataso vähentää ohran ja vehnän viljelyalaa. Kauran, rukiin ja öljykasvien tuotantoalassa ei tapahdu suuria muutoksia.

Viljan hinnat romahtaneet

Viljan hinnan kehitys Suomessa seuraa tiiviisti maailman markkinoiden hintamuutoksia. Hintataso määräytyy kotimaan markkinoiden mukaan. Syksyllä korjattu iso sato ja maailman viljamarkkinoiden matala hintataso laskevat hintoja roimasti loppuvuodesta. Osalla tiloista myös laatuongelmat heikentävät viljasta saatavaa hintaa ja sen käyttömahdollisuuksia.

Ensi vuonna viljan matala hintataso näkyy viljelyinnon hiipumisena ja siten tarjonnan laskuna syksyllä. Tämä korjaa viljan hintoja hieman ylöspäin, mutta hinnat jäävät kuitenkin edelleen matalalle tasolle.

Maitomarkkinat alamäessä

Heikentyvät vientinäkymät ja Venäjän vientimarkkinoiden sulkeutuminen ovat kääntäneet tuottajahinnan laskuun Euroopan sisämarkkinoilla. Tuotantomäärän kasvu sekä korkealle noussut tuottajahinta olisivat aiheuttaneet painetta tuottajahinnan alentamiseen ilman pakotteitakin. Tänä ja ensi vuonna laskeva tuottajahinta hillitsee tuotannon kasvua.

Maitotuotteiden hyvästä kysynnästä huolimatta kilpailu EU:n sisämarkkinoilla kiristyy.

Maitokiintiöiden poistuminen ensi vuoden maaliskuussa ei aiheuta suuria muutoksia Euroopan sisämarkkinoilla, sillä kiintiöiden poistumiseen on varauduttu jo edeltävinä vuosina tuotantoa kasvattamalla.

Tänä vuonna maitotilojen tulot jäävät keskimäärin hyvällä tasolle alkuvuoden korkean tuottajahinnan ja kasvaneen tuotantomäärän ansiosta. Suurimmat tilipussin kevennykset realisoituvatkin tuottajille ensi vuoden puolella.

Maitotiloillakin vyö kiristymässä

Suomen maitosektoriin Venäjän maitotuotteille asettamat pakotteet iskevät muuta Eurooppaa voimakkaammin. Tärkeimmän vientimarkkinan sulkeutuminen ja Euroopan sisämarkkinoiden laskeva hintataso heikentävät maitosektorin kilpailukykyä ja painavat tuottajahintoja alas.

Valiolaisten tuottajien saamaa hintaa laskettin reilusti jo syyskuussa. Myös jälkitilien laskuun on paineita.

Lehmien keskituotoksen kasvu hidastuu matalista rehujen hinnoista huolimatta. Tuotantomäärä laskee ensi vuonna vuoden 2013 tasolle.

Tuottajahinnan lasku saattaa kiihdyttää maidontuotannosta luopumista. Toisaalta kuluvalta kasvukaudelta saatu hyvä säilörehusato yhdessä matalien viljan hintojen kanssa laskevat rehukustannusta ja saattavat osaltaan hillitä luopumistahtia.

Siipikarjanlihan tuotanto jatkaa kasvuaan

Euroopan lihamarkkinoilla ei tänä vuonna nähdä suuria muutoksia. Naudanlihan tuotanto pienenee hieman tänä vuonna ja myös hintataso laskee heikon kysyntätilanteen vuoksi.

Sianlihantuotantomäärässä jäädään alle viime vuoden. Myös sianlihan tuottajahinnat laskevat kysynnän kasvun hiipumisen ja sisämarkkinoiden ruuhkautumisen myötä. Ensi vuonna tuotanto pysyy tämän vuoden tasolla.

Siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus sen sijaan jatkavat hyvässä kasvussa sekä Euroopassa että kotimaan markkinoilla.

EU:n lihojen hinnoissa suuri pudotus

Euroopassa lihojen reipas hintojen lasku pysähtyi kesällä. Loppuvuodesta hinnoissa ei nähdä suuria muutoksia. Sianlihan hinnan laskua hillitsee kulutuksen ja tuotannon tasapainottuminen.

Venäjän sianlihalle alkuvuodesta asettama tuontikielto lisää tarjontaa sisämarkkinoilla, vaikka korvaavia markkinoita on löydetty. Tämä ruuhkauttaa markkinoita ja loppuvuodesta hinnoissa on hieman painetta alaspäin. Sianlihan kulutus on kasvanut laimeasti huolimatta kuluttajahinnan laskusta.

Ensi vuonna lihojen hinnat pysyvät loppuvuoden 2014 tasolla.

Lihan tuottajahinnoissa laskua

Suomessa sianlihan tuotanto laskee reilusti tänä vuonna, ja lasku jatkuu myös ensi vuonna.

Sianlihan tuottajahinta laski alkuvuoden muuta Eurooppaa nopeammin. Loppuvuodesta hintakehitys on tasaantunut seuraamaan sisämarkkinoiden hintamuutoksia. Samanaikainen sianlihan kysynnän lasku ja markkinoille virtaavat edulliset tuontituotteet kiristävät kilpailua ja aiheuttavat painetta tuottajahinnan laskuun. Kotimaisen tuotannon merkittävät lasku kuitenkin jarruttaa laskua jonkin verran.

Suomessa naudanlihan tuottajahinta laskee hieman sekä tänä että ensi vuonna.

Sianlihan tuotanto ja kulutus laskevat

Sianlihan tuotanto on Suomessa laskenut tänä vuonna merkittävästi, mutta myös sianlihan kysyntä laskenut vastaavasti. Tänä ja ensi vuonna kotimainen tuotanto jääkin kulutusta pienemmäksi. Tuotantomäärän laskun myötä sianlihan vientitarve vähentyy.

Suomessa siipikarjanlihan kulutus kasvaa tänä vuonna hieman edellisvuosia nopeammin. Hyvä kysyntä pitää tuottajahinnan laskun pienenä. Siipikarjanlihan hinta seuraa sianlihan hintaa, joten ensi vuonna siipikarjanlihan tuottajahinnan nousee hieman. Kuluttajien ostoskorissa siipikarjanliha korvaa erityisesti sianlihaa.

Tuotantopanosten hinnoissa myös pudotusta

Tuotantopanosten hintakehitys jatkuu maltillisena. Lannoitteiden hinnat laskivat kesällä reippaasti. Viljan matalan hinnan aiheuttama kysynnän heikentyminen hillitsee lannoitteiden hinnan nousua alkuvuodesta.

Eniten tuotantopanosmarkkinoilla laskevat rehujen hinnat. Rehujen hintoja vetävät tänä vuonna alaspäin viljan ja soijan matalat hinnat. Myös energian hinta laskee erityisesti öljyn hinnan tahdittamana.

Ensi vuonna energian ja lannoitteiden hintoihin ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Rehujen hinnat laskevat edelleen, koska ensi syksyn hintatason nousu jää tänä syksynä nähtyä laskua pienemmäksi.

Maatalouden yrittäjätulo laskee

Maatalouden yrittäjätulo laskee kaikissa tuotantosuunnissa Euroopan sisämarkkinoiden kiristyneen kilpailun ja matalampien tuottajahintojen vuoksi. Erityisesti viljatilojen tulotaso on heikko tänä ja ensi vuonna.

Tuotantopanosten maltillinen hintakehitys tuo kuitenkin hieman helpotusta maataloustuottajien tulotilanteeseen.

Maitotiloilla tulojen lasku jää alkuvuoden hyvän tuottajahinnan ja pienentyneiden rehukustannusten ansiosta tänä vuonna pienemmäksi. Ensi vuonna maitotiloilla nähdään suurempi yrittäjätulon lasku, kun kiristyvä kilpailu Euroopan sisämarkkinoilla ja Venäjän asettama tuontikielto heikentävät markkinatilannetta. Maitotilat pärjäävät kuitenkin vilja- ja lihatiloja paremmin.

Ensi vuonna tuotantomäärien pienentyminen maailmalla kääntää viljojen hinnat hentoon nousuun. Hintataso jää kuitenkin matalaksi eikä viljatilojen tuloissa ole suurta kasvua.

Heikko tulotilanne laannuttaa investointi-intoa ensi vuonna. Investointitukipolitiikan jatkumiseen liittynyt epävarmuus lisäsi rakennuslupien hakua viime vuonna, mutta hankkeiden aloitusta viivästetään tässä markkinatilanteessa.

Elintarviketeollisuudessa heikot näkymät myös ensi vuonna

Elintarviketeollisuuden kokonaistuotannon lasku jatkuu tänä vuonna. Kokonaistuotantoa pienentää erityisesti lihantuotannon lasku. Maito- ja viljatuotteiden tuotantomäärän kasvu hillitsee hieman kokonaistuotannon supistumista.

Tuotantomäärän lasku yhdessä matalan hintatason kanssa laskee elintarviketeollisuuden liikevaihtoa tänä vuonna tuntuvasti. Hintatasoa alentavat heikko kysyntä ja tuontielintarvikkeiden hinnat, jotka ovat olleet laskussa kuluvana vuonna.

Maitosektorilla hyvä alkuvuosi korjaa syksyn heikompia näkymiä. Ensi vuonna liikevaihto ja tuotantomäärä pienentyvät. Myös keskimääräinen vientihinta laskee, koska lisäarvotuotteiden sijaan viedään enemmän maitojauheita ja teollisuusvoita.

Euroopan sisämarkkinoiden kiristyvä kilpailu pitää elintarviketeollisuuden hinnat matalalla myös ensi vuonna. Lisäksi tuotantomäärät maito-, liha- ja viljatuoteryhmissä alenevat matalien tuottajahintojen vuoksi. Nämä vaikutukset huomioiden elintarviketeollisuuden liikevaihto laskee myös ensi vuonna.

.

.

Ruuan hinta laskee tänä vuonna

Ruuan hinta kääntyi alkuvuodesta laskuuun. Loppuvuosi ei tuo muutosta tilanteeseen. Hedelmien, vihannesten ja lihan hinnat laskevat tänä vuonna. Maitotuotteiden hintoihin kohdistuu laskupainetta ensi vuonna.

Tänä vuonna ruuan hinnan lasku hidastaa yleistä hintojen nousua. Ensi vuonna ruuan hinnassa nähdään pieni nousu, mutta se jää edelleen yleistä hintakehitystä pienemmäksi.

Broileri ja rahka edelleen hyvässä vedossa

Maitotuotteiden kulutuksen kasvua ylläpitää rahkan ja juuston kysyntä. Kotimaisten tuotteiden osuus juustojen ja jugurttien kulutuksessa on kasvanut hieman.

Lihatuotteissa sianlihan kulutus laskee tänä vuonna eniten. Kuluttajan ostoskorissa sianlihan sijan vie broileri, jonka kysyntä on kasvanut alkuvuoden vauhdikkaasti. Broileri syrjäyttää sianlihaa edullisemman hinnan ja terveellisyysmielikuvan vuoksi.

 

PTT-ennuste – Maa- ja elintarviketalous 2014 – syksy
tekijät: Hanna Karikallio, Perttu Pyykkönen, Suvi Rinta-Kiikka, Tapani Yrjölä. ISSN 1799-9340.

Lisätietoa: tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen, p. 0400 754 928, maatalousekonomisti Tapani Yrjölä p. 040 164 8042, s-posti: etunimi.sukunimi@ptt.fi