Maa- ja elintarvike kevät 2015

Alkuvuodesta edelleen voimakkaasti laskenut maidon tuottajahinnan lasku pysähtyy loppuvuodesta. Myös viime vuonna alkanut sianlihan tuottajahinnan lasku päättyy. Viljan hinnoissa nähdään syksyllä pieni nousu, mutta viime vuosien ennätyssadot ja kohtuullisen korkeana pysyvä tuotantomäärä hillitsevät hinnan nousua. Huolimatta laskun pysähtymisestä, tuottajahinnoissa jäädään viime vuotta matalammalle tasolle.

 

Syksyn 2015 maa- ja elintarviketalouden ennuste julkistetaan 6.10.2015

Maa- ja elintarvikesektorilla hintojen laskut nähty

Alkuvuodesta edelleen voimakkaasti laskenut maidon tuottajahinnan lasku pysähtyy loppuvuodesta. Myös viime vuonna alkanut sianlihan tuottajahinnan lasku päättyy. Viljan hinnoissa nähdään syksyllä pieni nousu, mutta viime vuosien ennätyssadot ja kohtuullisen korkeana pysyvä tuotantomäärä hillitsevät hinnan nousua. Huolimatta laskun pysähtymisestä, tuottajahinnoissa jäädään viime vuotta matalammalle tasolle.

EU:n sisämarkkinoilla pahimmat vientimurheet ovat takanapäin. Maito- ja sianlihatuotteille on löytynyt Venäjän tilalle korvaavia markkinoita. Myös sisämarkkinoilla tuottajahintojen lasku on pysähtynyt, mikä osaltaan vähentää tuontielintarvikkeista aiheutuvaa hintakilpailua ja pitää hinnan muutokset maltillisina.

Kuluttajia alkuvuodesta riemastuttanut ruuan hinnan lasku jää kertaluonteiseksi ilmiöksi, eikä merkittäviä alennuksia ole luvassa enää loppuvuodesta. Ensi vuonna ruuan hinnassa nähdään sen sijaan hieman nousua.

Suomen maatalouden keskeiset ennustemuuttujat

  2015e 2016e
  muutos, % muutos, %
Vehnän tuottajahinta* 12 % 13 %
Ohran tuottajahinta* 7 % 3 %
Viljan tuotanto* -4 % 1 %
Sianlihan tuottajahinta -2 % 1 %
Sianlihan tuotanto -2 % -1 %
Maidon tuottajahinta -10 % + 9 %
Tuotantopanosten hinnat -1 % 1 %
Maatalouden yrittäjätulo -11 % 7 %

*satovuonna 2015/16 ja 2016/17

 

Keskeiset ennustemuuttujat ruuan hinta ja elintarviketeollisuus

  2014 milj. euroa 2014 % 2015e % 2016e %
Elintarvikkeet, muutos, %   0,5 % -3,1 % 0,7 %
liha   -1,7 % -1,7 % 1,0 %
maitotuotteet   0,3 % -4,1 % 0,0 %
viljatuotteet ja leipä   -0,4 % -3,0 % 0,5 %
Kotimaisen myynnin arvo 8875 2,5 % -2,5 % 2,0 %
Viennin arvo 1346 -2,9 % -3,0 % 3,0 %
Tuonnin arvo 3635 0,2 -0,9 % 0,8 %

 

Viljan tuotanto laskee

Tänä vuonna maailman viljantuotannossa jäädään viime aikoina nähtyjen ennätyssatojen alapuolelle. Tuotantoaloissa ei tapahdu suuria muutoksia, mutta tuotanto pienenee hehtaarisatojen laskun myötä. Satotasoa laskee myös syysviljojen heikko talvehtiminen. Satokaudella 2017/2018 tuotanto kääntyy kasvuun.

Viljan hinnat kääntyvät nousuun

Viljan kasvava kysyntä ja tuotantomäärän lasku kääntävät viljan hinnat syksyllä nousuun. Hintojen nousua tukee myös viennin väheneminen tarjonnan laskun seurauksena. Viljan kysyntä kasvaa myös USA:n talouskasvun vauhdittamana, joka näkyy esimerkiksi lihan kysynnän kasvuna.

Viime vuosien ennätyssadot ja täydentyneet varastot pitävät kuitenkin viljan hinnan suhteellisen matalalla tasolla. Soijan kasvava kysyntä kääntää sen hinnan nousuun. Soijan hintamuutokset jäävät viljan hintamuutoksia pienemmiksi. Satokaudella 2016/2017 viljan tuotantomäärä kääntyy jälleen nousuun ja kysyntä pitää hinnat nousussa. Vehnän hinta nousee myös satokaudella 2016/2017, koska kysyntä kasvaa tuotantoa enemmän.

Suomessa vilja-ala pienenee

Suomessa vilja-ala pienenee kuluvalla satokaudella ja sen myötä tuotantomäärä laskee hieman. Vehnän hinta on suhteellisesti muita viljoja paremmalla tasolla, mikä näkyy vehnäalan kasvuna. Satotasossa jäädään kuitenkin viime vuodesta, mikä laskee vehnän tuotantomäärää. Leipäviljan heikko hintataso siirtää vehnän tuotantoa jonkin verran rehuviljaan. Rukiin tuotanto kasvaa merkittävästi kylvöalan kasvun myötä.

Suhteellisesti heikommasta hintatasosta huolimatta kaura-ala kasvaa ohra-alan kustannuksella. Kesantoalaa puolestaan siirtyy viherlannoitusnurmelle. Öljykasvien tuotanto jää edelleen kauas tavoitteista, vaikka viljelyala kasvaa huomattavasti.

Hinnat ylöspäin myös Suomessa

Viljan tarjonnan lasku kääntää hinnat syksyllä nousuun. Leipäviljan kysynnän kasvu vetää hintoja ylöspäin. Tämän seurauksena hinnat ovat syksyllä kevään tasoa korkeammalla. Runsaat varastot hillitsevät hinnan nousua. Vehnän hinta nousee suhteellisesti eniten sekä tänä että ensi vuonna. Rehuviljan kysyntä laskee lihantuotannon laskun myötä. Rehuviljaa tuotetaan kysyntää enemmän ja hinnat nousevat syksyllä vähemmän kuin leipäviljan hinnat.

Maidontuotannon kasvu taittuu

Lehmämäärän kasvu pitää tänä vuonna maidon tuotantomäärän viime vuoden tasolla. Keskituotos kuitenkin laskee maidon hinnan laskun seurauksena. Ensi vuonna tuotanto kääntyy lievään laskuun.

Maidon tuottajahinta jatkaa laskua tänä vuonna. Suomen ja EU:n välinen hintaero kaventuu. Loppuvuodesta maidon tuottajahinta kääntyy nousuun. Tuottajahinta nousee myös ensi vuonna. Lopullinen hintataso määräytyy kuitenkin vasta jälkitilin perusteella.

Viime vuonna Venäjän vientikiellon aiheuttama tarjonnan voimakas kasvu sisämarkkinoilla on tasaantunut ja tuotteille on löytynyt korvaavia markkinoita. Maitotuotteiden kysyntä on pysynyt hyvänä ja hinnat maailmanmarkkinoilla ovat vahvistumassa.

Myllerrys Euroopan lihamarkkinoilla laantuu

Euroopassa lihantuotanto kasvaa sekä tuotannon tehostumisen että eläinmäärän kasvun myötä. Sianlihan tuotanto kasvaa tänä vuonna kysyntää nopeammin. Ensi vuonna sianlihan tuotantomäärässä ei tapahdu suuria muutoksia. Hyvä kysyntä pitää siipikarjanlihan tuotannon edelleen kasvussa.

Tuotannon kasvusta huolimatta lihojen tuottajahintojen lasku pysähtyy tänä vuonna yleisen markkinakäänteen seurauksena. Sianlihan hintataso jää kuitenkin viime vuotta matalammalle. Hyvä vientikysyntä nostaa naudanlihan hinnan viime vuotta korkeammalle.

Suomessa lihantuotannon lasku jatkuu

Suomessa sianlihan tuotannon lasku hidastuu hieman. Kulutuksen hidastuminen ei ole kuitenkaan yhtä voimakasta kuin tuotannon. Tämä näkyy kotimaisen sianlihan kulutuksen ja tuotannon yhä selvempänä eriytymisenä. Tuotannon laskun seurauksena tuonnin kasvu jatkuu.
Suomessa sianlihan tuottajahinnan lasku pysähtyy tänä vuonna. Loppuvuodesta hinnassa ei tapahdu suuria muutoksia, mutta ensi vuonna tuottajahinnat kääntyvät nousuun.

 

 

Siipikarjanlihan tuotannon ja kulutuksen kasvu jatkuu. Myös tuottajahinnassa nähdään nousua hyvän kysynnän ansiosta.

Naudanlihan tuotanto nousee hieman tänä ja ensi vuonna teurasmäärän kasvun myötä. Naudanlihan hyvä kysyntätilanne EU:n sisämarkkinoilla näkyy pienenä hinnan nousuna myös Suomessa. Ensi vuonna hintatasossa ei tapahdu muutosta.

Panoshintojen lasku jatkuu

Tuotantopanosten hintojen lasku taittuu tänä vuonna. Syksyllä viljan hinnan nousu pysäyttää rehujen hintojen laskun. Tänä vuonna viljan hinnan nousu ei kuitenkaan vielä näy rehun hintojen nousuna. Ensi vuonna rehujen hinnat nousevat viljan hinnan nousun vuoksi, mutta rehuviljan kysynnän lasku pitää hinnan nousun pienenä. Lannoitteiden hintakehitys erottuu viime vuoden tapaan selkeällä nousulla.

Viime vuonna alkanut energian hinnan lasku pysähtyy, mutta keskimääräinen hintataso jää selvästi viime vuotta matalammalle tasolle. Ensi vuonna energian hinnassa ei tapahdu suuria muutoksia.

Maatalouden tulot pienentyvät

Maatalouden yrittäjätulo laskee tänä vuonna. Yrittäjätuloa painavat alas etenkin maidon tuottajahinnan lasku sekä sianlihan tuottajahinnan ja tuotannon lasku. Myös tukien lasku tekee oman lovensa tulokehitykseen. Tukien lasku on seurausta maatalouspolitiikan uudistuksesta. Viljan hinnan nousu helpottaa viljatilojen tilannetta.

Viime vuosina hyvästä hintakehityksestä nauttineet maitotilat joutuvat nyt maistamaan heikkoa tulokehitystä. Tuotantosuunnista parhaiten tulokehityksessä pärjäävät siipikarjatilat. Siipikarjatilojen hyvää virettä ylläpitää siipikarjanlihan kysynnän kasvu sekä hyvä tuottajahinta. Ensi vuonna tulot kääntyvät nousuun.

Investoinnit laskevat tänä ja ensi vuonna. Investointi-intoa ja -tarvetta hillitsevät heikentyneet tuottajahinnat ja epävarmat markkinanäkymät.

Elintarviketeollisuus kutistuu edelleen

Elintarviketeollisuuden tuotannon lasku jatkuu. Kokonaistuotannon määrää vähentää erityisesti sianlihan tuotannon lasku. Alan liikevaihdon kehitys oli vielä viime vuonna kohtalaista, mutta myyntihinnat laskevat tänä vuonna. Liikevaihtoa painaa alas etenkin sianlihan ja maitotuotteiden hintojen lasku. Yleisen suhdannetilanteen parantuessa ensi vuonna elintarvikkeiden kysynnän kasvu kääntää myös elintarviketeollisuuden tuotannon ja liikevaihdon kasvuun.

Elintarvikkeiden tuonti ja vienti pienenevät

Tänä vuonna sekä elintarvikkeiden vienti että tuonti pienenevät. Maitotuotteiden viennin lasku näkyy elintarvikeviennin laskuna tänä vuonna. Ensi vuonna maitotuotteiden vienti jälleen piristyy. Sianlihan viennin kannattavuus on parantunut viennin määrän vähentymisen ja vientihintojen nousun myötä.

Sianlihan tuotannon lasku vähentää vientitarvetta tänä ja ensi vuonna. Ensi vuonna hintojen nousu nostaa myös viennin arvoa. Hintojen laskusta huolimatta tuonnin arvo pysyy ennallaan.

 

 

Tuontihintojen laskun pysähtyminen hillitsee myös tuontikysyntää. Maitotuotteiden tuontia vähentää kotimaisten tuotteiden tarjonnan kasvu ja hintojen lasku.

 

 

 

 

 

Ruuan hinnan nousut tältä erää taputeltu

Viime vuonna alkanut ruuan hinnan lasku kiihtyi alkuvuodesta. Suuria muutoksia ei kuitenkaan ole luvassa. Ensi vuonna hinnan laskua ei enää nähdä. Kysynnän laskun seurauksena kauppa siirsi osan elintarvikeketjun pienentyneistä kustannuksista kuluttajahintoihin.

 

 

Elintarvikkeiden hintataso laskee tänä vuonna kaikissa tuoteryhmissä. Maitotuotteissa kovin hinnan lasku näkyy vasta tänä vuonna, kun muissa tuoteryhmissä lasku hidastuu.

Ruuan hintakehitys noudattaa EU:n hintakehitystä. Suomessa ruuan hinnan nousuvauhti hidastui kuitenkin myöhemmin kuin muualla Euroopassa, mutta hintataso laski hieman enemmän.

Maitotuotteiden kulutus kasvaa edelleen

Maitotuotteiden kulutuksen kasvu jatkuu tänä vuonna. Juuston kulutuksen vauhdikas kasvu hidastuu, mutta rahkan kulutuksen kasvu jatkuu voimakkaana. Jugurtin kulutuksen kasvu taittuu lopullisesti. Myös lihan kokonaiskulutuksen kasvu jatkuu edelleen, pääasiassa broilerin kasvavan kulutuksen ansiosta.

 

 

PTT-ennuste – Maa- ja elintarviketalous 2015 – kevät
tekijät: Kyösti Arovuori, Hanna Karikallio, Perttu Pyykkönen, Suvi Rinta-Kiikka, Tapani Yrjölä. ISSN 1799-9340.

Lisätietoa: maatalousekonomisti Kyösti Arovuori, p. 040 164 8191, maatalousekonomisti Tapani Yrjölä p. 040 164 8042, s-posti: etunimi.sukunimi@ptt.fi