”Ekosysteemipalvelut kiinnostavat metsänomistajia”

Käsitteeseen ekosysteemipalvelut törmää nykyisin monessa
yhteydessä. Käsite on kuitenkin vieras monelle. Kyse ei silti ole mistään
uudesta asiasta, vaan ekosysteemipalvelut ovat yksinkertaisesti hyötyjä, joita
luonto tarjoaa ihmisille luonnonvaroina sekä erilaisina luonnon prosesseja
ylläpitävinä ja tukevina toimintoina.

Metsien ekosysteemipalveluita ovat
esimerkiksi aines- ja energiapuu, marjat, sienet ja riista sekä erilaiset
mekanismit kuten hiilen sidonta tai veden puhdistus. Ulkoilu- ja
virkistysmahdollisuudet, maisema, yhteyttäminen ja ravinteiden
kierto ovat
niin ikään luonnon tarjoamia ekosysteemipalveluita.

Myös moni
metsänomistaja on epävarma siitä, mitä ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan. Kun
käsitettä selvennetään, tunnistavat metsänomistajat metsissään suuren joukon
tällaisia palveluita, selviää PTT:n tekemästä tutkimuksesta.

Metsänomistajille itselleen ehdottomasti tärkein ekosysteemipalvelu on
puuntuotanto, mutta he arvostavat myös monia muita metsän tuottamia hyötyjä.
Puuntuotannon ohella metsänomistajille ovat erityisen tärkeitä virkistys-
ja
ulkoilu sekä metsiin liittyvien perinteiden ja tapojen siirtyminen uusille
sukupolville.

Metsien ekosysteemipalveluita on toistaiseksi
tuotteistettu maassamme vähän, eikä niitä ole juuri hyödynnetty kaupallisesti.
Enimmäkseen tuotteistaminen on liittynyt metsästykseen tai luontomatkailuun.
Kiinnostusta metsänomistajilla näyttää silti olevan sekä ekosysteemipalveluiden
tuotteistamiseen että kaupallistamiseen omissa metsissään. Metsänomistajia
kiinnostaa erityisesti hiilensidontapalveluiden myynti. Myös maisema-arvo- ja
luontoarvokauppa sekä metsän vuokraaminen matkailukäyttöön kiinnostavat.

Osa metsänomistajista sallisi ulkopuolisten järjestämän kaupallisen
toiminnan omissa metsissään kuitenkin vain, jos siitä on jotain hyötyä heille
itselleen. Tämän hyödyn ei silti tarvitse aina olla rahallinen. Myös omalle
kyläyhteisölle tai lähialueelle koituvat hyödyt moni metsänomistaja kokee
tärkeiksi. Metsänomistajat edellyttävät lisäksi, että päätäntävalta omiin
metsiin säilyy koko ajan heillä itsellään. Ehtona on myös, että toiminta ei
häiritse puuntuotantoa tai metsänomistajien omia toimintamahdollisuuksia
metsissään.

Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen ja kaupallistaminen
voivat avata metsänomistajille uusia mahdollisuuksia hyödyntää metsiään ja saada
sieltä lisätuloja. Maaseutualueiden kehittämistä tällainen toiminta voi myös
hyödyttää. Puuntuotanto säilyy silti vastaisuudessakin metsänomistajille
tärkeimpänä ekosysteemipalveluna. Muun toiminnan suunnittelussa tämä on tärkeää
ottaa huomioon.

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 22.4.2013.