201. Suurinvestointien vaikutukset Lapin aluetalouteen

Tässä muistiossa arvioidaan neljän Lappiin suunnitteilla olevan suuren tehdas- ja kaivoshankkeen aluetaloudellisia yhteisvaikutuksia. Tavoitteena on hankkeiden saattaminen alue- ja kansantaloudelliseen kontekstiin ja tiedon tuottaminen niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Muistion ensimmäisessä osassa kuvataan lyhyesti käytettyä menetelmää ja Lapin aluetalouden perusskenaariota. Toisessa osassa arvioidaan hankkeita aluksi metsäteollisuuden ja kaivoshankkeiden osalta erikseen, ja lopuksi niiden yhteisvaikutuksia. Molempien toimialojen osalta tarkastellut hankkeet perustuvat julkisuudessa olleisiin tietoihin suunnitteilla olevista hankkeista, mutta niitä ei tässä yksilöidä vaan niitä käytetään kuvaamaan hankkeiden realistista suuruusluokkaa ja joiltakin osin myös vaikutuksia Lapin arvoketjuihin.