248. Ruokakorista sijoitussalkkuun – Näkemyksiä kotimaisesta ruokaketjusta sijoituskohteena

Alho, E. – Noro, K. – Pyykkönen, P. 2014. RUOKAKORISTA SIJOITUS-SALKKUUN – Näkemyksiä kotimaisesta ruokaketjusta sijoituskohteena. PTT raportteja 248. 70 s. ISBN 978-952-224-158-0 (painettu), ISBN 978-952-224-159-7 (PDF), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan lähtökohtia rahoitusmahdollisuuksien kehittämiselle maatalouden tuottajataustaisissa yrityksissä, jotka tarvitsevat kasvupääomaa. Sijoitusalan ammattilaisille suunnatulla kyselyllä tutkitaan näkemyksiä kotimaisesta ruoantuotannosta sijoituskohteena ja ruokaketjussa toimivien yritysten omistajuudesta. Tutkimustulokset osoittavat, että sijoitusammattilaisten halu säilyttää kotimaisen ruoantuotannon edellytykset ja maaseutu elinvoimaisena voi välittyä sijoitushalukkuudeksi alan yrityksiin. Pelkästään kohteen kotimaisuus ei selitä sijoitusmotivaatiota, vaan sijoitushalukkuutta tuottavia tekijöitä ovat tuotannon paikallisuuteen ja tuttuuteen liittyvät arvot sekä halu turvata kotimaista ruoantuotantoa kotimaisella omistajuudella. Henkilöt, jotka ovat syntyneet maaseudulla tai joilla on lähisukulaisten piirissä maataloustuottajia, tuntevat yhteenkuuluvuutta maaseudun väestön kanssa ja ovat keskimäärin halukkaampia sijoittamaan kotimaiseen ruokaketjuun. Kuitenkin myös valtaosalla ”kaupunkilaisiksi” luokiteltavista vastaajista on myönteinen suhtautuminen näihin yrityksin sijoituskohteena. Tuottajatausta ei vaikuttaisi karkottavan maatalouden ulkopuolisia sijoittajia, vaikka mahdollisuus intressiristiriidalla enemmistöomistajan ja piensijoittajien välillä on olemassa. Sijoitusammattilaiset kokevat osuuskunnat omistajina pitkäjänteisiksi.

Avainsanat: Sijoittajat, ruokaketju, tuottajaosuuskunnat, sijoitusmotiivit.

Alho, E. – Noro, K. – Pyykkönen, P. 2014. PERCEPTIONS ON DOMESTIC FOOD CHAIN AS INVESTMENT. PTT Reports 248. p 70. ISBN 978-952-224-158-0 (printed), ISBN 978-952-224-159-7 (PDF), ISSN 1456-3215 (printed), ISSN 1796-4776 (PDF).

Abstract: This study is motivated by the need to develop alternative financing mechanisms for agricultural producer cooperatives that seek growth capital. A questionnaire study conducted on investment professionals uncovers perceptions of the domestic food production chain as an investment opportunity and also their views regarding the ownership of the firms operating in the food production chain. Research findings show that the preference for maintaining domestic food production and economic activity in the rural areas may be conveyed to willingness to invest in the sector. This tendency is not fully explained by motives to favor domestic investments as a whole but familiarity and the perceived importance of domestic ownership in preserving domestic food production has an effect on investment decisions. Respondents who are born in the countryside or whose relatives include agricultural producers have a bonding relationship with rural population, which leads to an above average willingness to invest in the domestic food chain. However, the results show that also the majority of the respondents categorized as urban citizens have a positive attitude towards agricultural producer firms as investments. Producer ownership appears not to weaken investor interest although the presence of large blockholders has the possibility of agency conflicts. Investment professionals view cooperatives as long-term owners.