3. Roundwood Price Reporting – Comparison of a Few European Countries

TOIVONEN, RITVA. 1997.  ROUNDWOOD PRICE REPORTING – Comparison of a Few European Countries.  Pellervo Economic Research Institute Working Papers No 3 (1997). 23 p. (Pellervo Economic Research Institute PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki).  ISBN 951-8950-69-5, ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: Lack of symmetric market information may reduce the efficiency of roundwood markets.  In Finland, as in several other European countries, roundwood demand is increasingly concentrated into a few large, professionally-managed forest industry companies.  In contrast, a majority of the roundwood supply originates from nonindustrial private forest (NIPF) owners who have less access to market information.  At the same time, the changes in competition legislation have resulted in changes or collapse of the tradition in collective price negotiations.  In this situation, public price reporting improves especially the forest owners' informational position.  Therefore the development of price reporting systems seems to be a way to improve roundwood market efficiency.  This study targets at describing and comparing frequency and coverage of public roundwood price reporting in a few countries in Europe during the first half of 1990s.  Based on the available information, it seems that coffective price agreements may have replaced public roundwood price reporting to some degree: Prices are reported more frequently in countries which had no binding price agreements, and where private forest ownership is significant.  However, a careful cost/benefit analysis is needed before investing in developments in price reporting.  This particularly concerns Finland where the reporting frequency of roundwood prices is the highest of the countries analyzed.

Key words: Roundwood markets, Market information, Price reporting systems, Competition

TOIVONEN, RITVA. 1997.  HINTARAPORTOINTI RAAKAPUUMARKKINOILLA – Eräiden Euroopan maiden vertailu.  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 3 (1997). 23 p. (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki).  ISBN 951-8950-69-5, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Symmetrisen markkinainformaation puuttuminen voi heikentää raakapuumarkkinoiden tehokkuutta.  Suomessa, kuten useissa muissakin Euroopan maissa, raakapuun kysyntä keskittyy pääosin muutamiin suuriin yrityksiin kun taas tarjonta on peräisin pääosin yksityismetsänomistajilta.  Voidaan olettaa, että puun ostajayrityksillä on paremmat mahdollisuudet rnarkkinainformaation hankintaan ja hallintaan kuin puun myyjillä.  Tästä voi aiheutua markkinoiden tehottomuutta, jota kuitenkin voidaan korjata lisäämällä julkista puun hintaraportointia.  Tässä raportissa kuvataan ja verrataan muutamien Euroopan maiden raakapuumarkkinoiden rakennetta ja julkista puun hintaraportointia 1990-luvun puolessa välissä.  Käytettävissä olleen informaation perusteella näyttää siltä, että kollektiiviset puun hintasopimus- tai neuvottelujäjestelmät ovat korvanneet hintaraportointia: hintaraportoinnin frekvenssi näyttäisi olevan tiheämpi maissa, joissa ei ole hintaneuvottelujärestelmää, mutta puun tarjonta on peräisin yksityismetsänomistajilta. 
 Julkisen hintaraportoinnin kehittäminen edellyttää kuitenkin huolellista tutkimusta ja kustannus/hyöty-analyysiä.  Tämä pätee etenkin Suomeen, jossa hintaraportointi on jo nyt useudeltaan tarkastelujen maiden kärkiluokkaa.  Suomessa hintaraportoinnin kehittämisessä olisikin jatkossa ehkä tarkasteltava puun laadun ja ympäristökysymysten huornioinnin tarpeellisuutta ennemmin kuin raportointifrekvenssin tihentämistä.

Avainsanat. Puumarkkinat, hintainformaatio, hintaraportointijärjestelmä, hintaneuvottelut, kilpailu