30. Roundwood Price Co-Movement in Austria, Finland and Sweden

Ritva TOIVONEN, Anne TOPPINEN, and Tapio TILLI. 2000. ROUNDWOOD PRICE CO-MOVEMENT IN AUSTRIA, FINLAND AND SWEDEN. Pellervo Economic Research Institute Working papers No. 30. 21 p. ISBN 952-5299-16-3, ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: With globalisation of economy and deepening economic integration of Europe, the need for information on the functioning of international roundwood markets has increased. This study presents a simple empirical testing of the law of one price (LOP) on the spatial roundwood markets formed by Austria, Finland and Sweden, using annual delivery prices of pine and spruce sawlogs and pulpwood from 1980 to 1997. There is quite high positive correlation between prices in all three countries, in particular for pulpwood prices. The law of one price seems to hold between Finnish and Swedish roundwood markets. Instead, clear price co-movement between Austria and the two Nordic countries could not be detected. Overall, the study provides new insights into common behaviour of roundwood markets in the EU, and in particular suggests that the Finnish wood markets have impacted on the development of Swedish markets. Thus, shocks affecting Finnish roundwood prices should eventually get carried to the Swedish wood prices. Moreover, shocks affecting the Nordic pulpwood markets get eventually carried also to the Austrian wood markets. The study concludes that European roundwood markets can be characterised already at least somewhat international, on the basis of the degree of co-movement of prices between the three countries analysed. However, the on-going economic integration in Europe will probably further deepen integration also on the roundwood markets.

Key words: Roundwood markets, roundwood assortments, market integration, Europe, the Nordic countries

Ritva TOIVONEN, Anne TOPPINEN ja Tapio TILLI. 2000. ITÄVALLAN, SUOMEN JA RUOTSIN PUUMARKKINOIDEN INTEGROITUNEISUUS. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita No. 30. 21 s. ISBN 952-5299-16-3, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Tiedontarve koskien kansainvälisiä puumarkkinoita kasvaa jatkuvasti samalla, kun talous ja metsäteollisuus globalisoituvat. Etenkin Euroopan taloudellinen integraatiokehitys lisää tätä tiedontarvetta Euroopan tasolla. Tässä tutkimuksessa testataan Itävallan, Suomen ja Ruotsin puumarkkinoiden keskinäistä integroituneisuutta aikavälillä 1980-1997. Nämä kolme maata kattavat lähes puolet EU:n talousmetsien pinta-alasta. Puutavaralajeittaiset vuositason keskihinnat korreloivat melko vahvasti kaikkien kolmen maan välillä. Etenkin kuitupuun hintojen korrelaatiot olivat suhteellisen korkeita. Tulokset myös yhden hinnan lain testauksesta viittaavat siihen, että Suomen ja Ruotsin puumarkkinat ovat kohtalaisen selvästi integroituneita. Sen sijaan näiden kahden Pohjoismaan ja Itävallan puumarkkinoiden integroituneisuus ei ollut yhtä selkeä. Lisäksi ulkoisten shokkien aiheuttamat vaihtelut näyttävät siirtyvän Pohjoismaiden kuitupuumarkkinoilta Itävallan puumarkkinoille. Pohjoismaiden kesken vaikutussuunta on lähinnä Suomen puumarkkinoilta Ruotsiin. Kaikkiaan kansallisten puumarkkinoiden toiminta Euroopassa ainakin nyt tutkittujen kolmen maan osalta vaikuttaa tulosten perusteella olevan jo nyt kohtalaisesti sidoksissa toisiinsa ja voidaan puhua ainakin jossain määrin kansainvälisistä, eurooppalaisista puumarkkinoista. Tosin talouden yleisen integraation eteneminen edelleen syventänee myös puumarkkinoiden kansainvälistymistä.

Avainsanat:  Puumarkkinat, puutavaralajit, markkinoiden integraatio, Eurooppa, Pohjoismaat