184. Puupohjaisen biotalouden taloudelliset vaikutukset ja näkymät

Hietala, J., Huovari, J. Puupohjaisen biotalouden taloudelliset vaikutukset ja näkymät. 2017. PTT Työpapereita 184.  
 
Tiivistelmä: Tutkimuksessa selvitettiin pitkän aikavälin tuotantoennusteiden perusteella puupohjaisen biotalouden tuottamia taloudellisia vaikutuksia. Tarkasteltavina toimialoina olivat massa-, paperi ja kartonkiteollisuus, puutuoteteollisuus sekä puusta tuotettava sähkö ja lämpö. Eri toimialojen arvoketjujen taloudellisia vaikutuksia kuvattiin tuotannon tuotoksen, arvonlisäyksen ja työllisyyden kautta. Taloudelliset vaikutukset laskettiin panos-tuotosmenetelmällä. Tulosten mukaan puunkäyttö puupohjaisessa biotaloudessa kasvaa tulevaisuudessa voimakkaasti. Puunkäytön reaalinen arvo nousee vuoteen 2015 nähden yhteensä 14 prosenttia. Koska puunkäytön tuottavuus alenee, lisääntyvän puunkäytön taloudelliset vaikutukset jäävät vaikutuksiltaan alhaisemmiksi. Puupohjaisen biotalouden tuotos ja arvonlisäys kasvavat tarkastelujaksolla noin kuusi prosenttia. Työllisyyteen vaikuttaa ratkaisevasti alan tuottavuuden kehitys. Uudet korkean jalostusasteen biotuotteet voivat myös mahdollistaa vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Tutkimukseen ja kehitykseen suunnatut panostukset ovat avainasemassa. Perusteollisuuden rooli tulee olemaan jatkossakin merkittävä, mahdollistaen monien uusien biotuotteiden teollisen mittakaavan tuotannon. 
 
Asiasanat: biotalous, taloudelliset vaikutukset, panos-tuotos, tutkimus ja kehitys  
 
Hietala, J., Huovari, J. Economic Impacts and Outlook of the Finnish Wood-based Bioeconomy. 2017. PTT Working Papers 184 
 
Abstract: The study examined economic impacts of wood-based bioeconomy by utilizing long-term sectoral production estimates. The analysis includes pulp and paper industry, wood products industry and heat and power produced from wood. Each sectors’ economic impact for the whole value chain is described by production output, value added and employment. Calculations are based on an input-output method. The results suggest strong growth in wood consumption. Real value of the use of wood will rise a total of 14 per cent in relation to 2015. As productivity of wood consumption is expected to decline, there will be more moderate effects on the economy. The value of output and added value will both increase by six per cent during the period. A key consideration for employment is how labor productivity is to develop in the future. Additionally, new high-value-added bioproducts can generate a differing development. Resources allocated to research and development will be of great significance. Also, the role of the existing industry should not be undervalued, as it enables large scale production of emerging and new bioproducts. 
 
Key words: bioeconomy, economic impacts, input-output, research and development