132. Pohjoisen tuen tukijärjestelmän vaikutukset Suomessa vuosina 2006-2010

Perttu Pyykkönen– Tuomas Kuhmonen – Stefan Bäckman. 2011. POHJOISEN    TUEN TUKIJÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSET SUOMESSA VUOSINA 2006–2010 PTT työpapereita 132. 73 s. ISBN 978-952-224-082-8 (PDF), ISSN 1796-4784 (PDF).

Tiivistelmä. Liittyessään Euroopan yhteisöön Suomi sai mahdollisuuden maksaa pitkäaikaista kansallista tukea sen varmistamiseksi, että maataloutta pidetään yllä 62. leveyspiirin pohjoispuolella sijaitsevilla maatalousalueilla ja sen lähialueilla. Tämä raportti kattaa osan viiden vuoden välein tehtävästä laajemmasta arvioinnista. Pääpaino arvioinnissa on tilamäärältään ja tuotannon arvoltaan merkittävimmissä tuotanto-suunnissa. Arviointi kattaa siinä käytettyjen tietojen valmistumisen huomioon ottaen ajanjakson 2006–2010. Pohjoisen tuen järjestelmä on vakiintunut ja pysynyt suhteellisen samanlaisena koko Suomen EU-jäsenyyden ajan. Pohjoisella tuella on saavutettu sille asetetut tavoitteet. Alueelle tyypillinen tuotanto on säilynyt, vaikka osa-alueittaisia eroja jonkin verran onkin. Tuen eriyttäminen osa-alueittain on myös perusteltua. Maatilojen tulonmuodostukselle pohjoisella tuella on erittäin suuri merkitys C-alueella. Maatalouden yrittäjätulosta kyseinen tuki muodostaa lähes kaksi kolmasosaa. Pohjoisella tuella on ollut tärkeä merkitys alueen maaseudun elinvoimaisuudelle ja säilymiselle. Maatalouden säilyminen on merkinnyt samalla monien ympäristöpalveluiden säilymistä pohjoisen tuen alueella.

Avainsanat: Artikla 142, pohjoinen tuki, arviointi. 
 
Perttu Pyykkönen– Tuomas Kuhmonen – Stefan Bäckman. 2011. IMPACTS OF THE NORTHERN SUPPORT SCHEME IN FINLAND 2006 TO 2010. PTT Working Papers 132.  p 73. ISBN 978-952-224-082-8 (PDF), ISSN 1796-4784 (PDF).

Abstract. Long-term support for farms located in Central and Northern Finland (support regions C1-C4) is paid in accordance with Article 142 of Finland’s Act of Accession to the EU. This report evaluates the effects in the period of 2006-2010. The targets for the support have been achieved. The area specific agricultural production has been maintained even though there are local differences. It has also been motivated to use the sub-areas in allocating the support. The northern support has an important role in income generation in the C-area agriculture. The support covers about two thirds of the net agricultural income. Maintaining of agricultural production has created positive external effects on the environment. The rural landscape has maintained open and been taken care of. Without the northern support quite a few environmental services would have been lost.

Keywords: Article 142, Northern support, evaluation.