222. Nykynuoret vaikuttajina ja metsänomistajina vuonna 2030

Liisa Mäkijärvi – Anna-Kaisa Rämö – Paula Horne. 2010. NYKY­NUORET VAIKUTTAJINA JA METSÄNOMISTAJINA VUONNA 2030. PTT raportteja 222. 128 s. ISBN 978-952-224-046-3 (NID), ISBN 978-952-224-047-0 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Suomalaisten nuorten kiinnostus metsäalaa/metsiin pohjautuvia elinkeinoja kohtaan on oletettua heikompaa. Metsien taloudellisen käytön suhteen nuorten näkemykset ovat ristiriitaisia. Kuvitteellisessa metsänomistustilanteessa nuoret käyttäisivät metsiään ensisijaisesti virkistykseen ja vapaa-ajan viettoon. Puunmyynnissä taloudelliset tekijät olisivat kuitenkin ratkaisevia. Tärkein kriteeri olisi puun hinta. Kaikkiaan metsäasiat ovat nuorille varsin vieraita. Tulokset perustuvat kyselytutkimukseen, johon osallistui 15–25-vuotiaita nuoria seitsemästä lukiosta eri puolilta maata sekä yhdestä luonnonvarainstituutista. Aineisto koostuu 232 hyväksytystä vastauksesta (vastausprosentti 88 %). Aineisto kerättiin maaliskuussa 2008. Tutkimus on osa laajempaa hankekokonaisuutta: ”Yksityismetsänomistajakunta muutoksessa: Tulevaisuuden metsänomistaja vuonna 2030”.

Avainsanat: Nykynuori, metsänomistus

Liisa Mäkijärvi – Anna-Kaisa Rämö – Paula Horne. 2010. TODAY’S STUDENTS AS OPINION LEADERS AND FOREST OWNERS IN 2030. PTT Reports 222p. p 128. ISBN 978-952-224-046-3 (NID), ISBN 978-952-224-047-0 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF).

Abstract: Young Finnish students are less interested than expected in  forest related occupations. Regarding economic exploitation of forests students have contradictory views. In a hypothetical forest ownership, students would focus on outdoor activities and recreation. However, in wood sales economic factors would be crucial. The most important factor is the wood price.  Overall, the forest related matters are quite unfamiliar to the students. These results are based on a survey among students of 15 to 25 years of age representing seven high schools across the country and one nature resources oriented institute. The data consists of 232 accepted responses (response rate 88 %). The data was collected in March 2008. This survey is a part of a larger study named as “Private Forest Ownership in a State of Change: Finnish Forest Owners’ Profile in 2030”.

Key words: Student, young people, forest owner